B.S. Index van de publicaties van 5 oktober 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/10/2009 numac 2009009657 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 10 september 2009, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, **** **** **** type wet prom. -- pub. 05/10/2009 numac 2009011425 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 18 september 2009, genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 1 PR/001

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/09/2009 pub. 05/10/2009 numac 2009003374 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot toekenning van een Staatswaarborg aan bepaalde leningen van de Gemeentelijke Holding type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 05/10/2009 numac 2009022445 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2009 numac 2009204353 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 september 2009 : - wordt de heer Claude Charue, directeur, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde; - wordt de heer Gérard Servotte, directeur, benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde; Mevr. Anne Val type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 05/10/2009 numac 2009011419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 1988 tot overdracht van de taken die aan het Nationaal Instituut voor de Huisvesting werden toevertrouwd inzake bouwtechnische type-voorschriften en goedkeuring en de desbetreffend type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 05/10/2009 numac 2009022467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/09/2009 pub. 05/10/2009 numac 2009011420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de technische goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector type ministerieel besluit prom. 14/07/2009 pub. 05/10/2009 numac 2009003298 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2007 houdende de oprichting van de hulpkantoren van het enig kantoor der douane en accijnzen en de bepaling van de bevoegdheden van het enig kantoor der douane en accijnzen en va type ministerieel besluit prom. 16/06/2009 pub. 05/10/2009 numac 2009204389 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Lettelingen type ministerieel besluit prom. 09/06/2009 pub. 05/10/2009 numac 2009204352 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Luingne

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 05/10/2009 numac 2009204313 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden tot toekenning van de subsidies en houdende de wijze van selectie, de duur en de evaluatie van kortdurende en langdurige time-outprogramma's

document

type document prom. 15/09/2009 pub. 05/10/2009 numac 2009204376 bron waalse overheidsdienst Dienstnota van de Leidend Ambtenaar

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/10/2009 numac 2009009687 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale reïntegratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd - plaats

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/10/2009 numac 2009009688 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2009, pagina 65357, van de benoeming van de heer Allaerts, A., tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Leuven, is de

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 05/10/2009 numac 2009204339 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu. - Vernietiging door de Raad van State Bij besluit van de Raad van State nr. 195.350 van 16 juli 2009, XIIIe kamer, wordt het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2007 waarbij de « SPAQuE » ermee belast wordt saneringsmaat
^