B.S. Index van de publicaties van 6 oktober 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/09/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009022466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van artikel 215 van de programmawet van 27 december 2004 teneinde de doelgroep uit te breiden die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009024350 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009024342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1990 houdende vaststelling van de regels voor het bepalen van de opnemingsprijs voor personen die worden opgenomen in psychiatrische verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009022469 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het "Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s" voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009204319 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale onderscheidingen Bij het koninklijk besluit van 29 juni 2009 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en aanstelling van de leden, van de voorzitter, een ondervoorzitter de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen en houdende ontslag en benoeming van een regeringscom type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009204318 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale onderscheidingen Bij het koninklijk besluit van 29 juni 2009 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009204320 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale onderscheidingen Bij koninklijk besluit van 29 juni 2009 wordt het volgende bepaald : Artikel 1.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009003381 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2009, wordt de heer Postman, Christian G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de Administratie der douane en accijnzen, met ingang van 1 juli 2009, aangeduid als g type ministerieel besluit prom. 23/01/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedure- en werkingsregels van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatrege

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009035802 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van nadere regels voor de vaststelling van de spanning tussen de woningbehoefte en het bouwpotentieel

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009018371 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Fran

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009018381 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Elektriciteit en Gas. - Goedkeuring van tarieven. - Erratum Conform de huidige procedure heeft het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas de tarieven voor volgende distributienetbeheerders voor(...) type erratum prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009018382 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Elektriciteit en Gas. - Goedkeuring van tarieven. - Erratum Conform de huidige procedure, heeft het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de elektriciteit en het Gas de tarieven voor volgende ditributienetbeheerders voor(...) type erratum prom. 06/04/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009021098 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instel type erratum prom. 22/09/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009003377 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 2008 tot vaststelling van bepaalde handelingen die marktmisbruik uitmaken. - Erratum

arrest

type arrest prom. 21/09/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009022465 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot wijziging van het besluit van het Beheerscomité van 10 juni 2009 tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor Arbeidsongevallen voor 2009

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009009699 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Kortrijk Bij beschikking van 4 mei 2009 werd de heer Roussel, P., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, aangewezen om vanaf 1 november 2009, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelsza type beschikking prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009009700 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Dendermonde Bij beschikking van 10 augustus 2009 werd Mevr. Van Nuffel, L., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Dendermonde aangewezen om, vanaf 1 november 2009, het ambt van plaatsvervangend rechter type beschikking prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009009698 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Gent Bij beschikking van 16 maart 2009 werd de heer De Larivière, E., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent, aangewezen om vanaf 1 november 2009, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelsza

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009000670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 20 september 2009, wordt de heer Moreels, Frederic, identificatienummer 44-02073-19, benoemd in de functie van « Directeur Locale Recherche » bij de lokale politie van Bruss

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009003351 bron federale overheidsdienst financien Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid van het College van leidinggevenden van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Bij toepassing van artikel 26 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsr Er zijn drie t

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009009692 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 14 juli 2009 is de heer Roussel, P., voorzitter in handelszaken van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ere Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009009693 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 juni 2009, dat in werking treedt op 31 oktober 2009, is het aan de heer Roussel, P., vergund de titel van zijn ambt van voorzitter in handelszaken van de rechtbank van koophandel te Kortrijk eersha Bij kon

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 27/08/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009204281 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van de voorzitter van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009009686 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging burgerlijke sectie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel Nieuw adres vanaf 20 oktober 2009 : Rechtbank van eerste aanleg Burgerlijke sectie Quatre Brasstraat 13, 1000 Brussel Rel. : 02-508 61 11.

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009009694 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel De aanwijzing van Mevr. Diercxsens, I., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 8 november 2009. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009009697 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi De aanwijzing van Mevr. Vanderstraeten, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 13 okto type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009009695 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt Mevr. Van Coppenolle, I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 16 oktober 2009. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009009696 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Luik De aanwijzing van Mevr. Despiegeleer, M.-Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 16 oktober 2009

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009020045 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Woensdag 7 oktober 2009 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Samenstelling van de vaste commisies. Na afloop van punt 1 : -(...) Nota 1. Over de lokalen waar de commissievergaderingen zullen plaatshebben type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 06/10/2009 numac 2009020044 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Woensdag 7 oktober 2009, om 9 u. 30 m. 1. Samenstelling van de vaste commissies en van het adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Na(...) - Benoeming van de bureaus van de vaste commissies (1) Nota (1) Ove

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 29/09/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009003372 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij type document betreffende de nationale loterij prom. 29/09/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009003371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. 07/05/1999 pub. 06/10/2009 numac 2009000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van vennootschappen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen
^