B.S. Index van de publicaties van 7 oktober 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/07/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009000659 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van f type wet prom. -- pub. 07/10/2009 numac 2009009673 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 10 september 2009 is machtiging verleend aan : ****. ****, ****, geboren te ****, district **** op 10 juli 1987; ***** de her ****, **** type wet prom. -- pub. 07/10/2009 numac 2009009678 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 juli 2009 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009011379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Private sociale organismen type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009011378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Tabaksnijverheid - Groot- en kleinhandel in tabakswaren type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2009 numac 2009204328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 20 september 2009 wordt de heer Jan Morre, met ingang van 1 september 2009, aangeduid als directeur bij de Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voo type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009011380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een nationaal of technisch comité type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009011377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Tabaksnijverheid - Groot- en kleinhandel in tabakswaren type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009011376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Ambachtelijke schoenmakerij en detailhandel in schoenen type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009011375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Ambachtelijke schoenmakerij en detailhandel in schoenen type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009204066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 december 2007 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton (1) type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009203992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009203379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009203993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, wat het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangin type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 07/10/2009 numac 2009000655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en de erkenning van de opleidingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009204337 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van "Encare Kinderbijslag VZW" type koninklijk besluit prom. 10/09/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009022470 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de periode 2009 type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009022476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrige type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009203995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen type koninklijk besluit prom. 21/08/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009003358 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende verhuiskosten, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd tot het dekken van type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009003378 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de geconsolideerde jaarrekening van de verzekeringsondernemingen en de herverzekeringsondernemingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/10/2009 numac 2009204354 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 23 april 2009, dat in werking treedt op 1 oktober 2009, wordt eervol ontslag uit zijn functies van eerste attaché verleend aan de heer Serge Genot. Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2009, dat Bij besluit va type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/10/2009 numac 2009204371 bron waalse overheidsdienst Landbouw Bij ministerieel besluit van 10 maart 2009, dat in werking treedt op 10 maart 2009, worden benoemd tot lid van het comité voor de vestiging van jonge landbouwers opgericht bij artikel 23 van het besluit van de Waalse Regering van 19 de - de he type ministerieel besluit prom. 09/09/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009203989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuro type ministerieel besluit prom. 24/09/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009024319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van statutaire en contractuele agenten, belast met de opsporing en de vaststelling van de overtredingen van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde

decreet

type decreet prom. 30/04/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009029532 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de Hogere Kunstscholen (1) type decreet prom. 26/05/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009204279 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot instelling van het ambt van ombudsman voor de Duitstalige Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 07/10/2009 numac 2009018377 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW « Ligue des Droits de l'Homme », de VZW Liga voor De o

document

type document prom. -- pub. 07/10/2009 numac 2009031498 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de opleiding voor EPB-adviseurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 30 september 2009, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de opleiding voor EPB-adviseurs van « Espace Formation P.M.E. VZW », Stal De erkenn

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het secundair kunstonderwijs gesubsidiee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de gespecialiseerde o

erratum

type erratum prom. 10/09/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009204601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum type erratum prom. 24/10/2008 pub. 07/10/2009 numac 2009029553 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socioculturele sectoren van de Franse Gemeenschap. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 11/06/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009204280 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende invoering van een meesterschapsstage in de basisopleiding van de middenstand

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/10/2009 numac 2009018376 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Achtste lijst van apothekers, geneesheren en dierenartsen erkend als verantwoordelijken inzake geneesmiddelenbewaking volgens artikel 68 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig g

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 07/10/2009 numac 2009031497 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 25 augustus 2009, van de leidende ambtenaar van het B.I.M., werd de NV CLIMATEX, met maatschappelijke zetel te Mieregemstraat 30, bus 10, te 1785 Merchtem, met ondernemingsnummer 045 De erk type erkenning prom. -- pub. 07/10/2009 numac 2009000639 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 23 juni 2009 wordt de onderneming Access Voice Cabling Security BVBA, gevestig Bij bes

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 07/10/2009 numac 2009012226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huishoudelijk reglement van de Directieraad van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening HOOFDSTUK 1 - Algemene bepalingen Artikel 1. De Directieraad wordt voorgezeten door de administrateur-generaal of in geval van zijn afwezigheid door d Art. 2. De Di

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/10/2009 numac 2009204520 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamverantwoordelijke dossierbeheerders (niveau A) voor het Fonds voor Arbeidsongevallen (ANG09024) De vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamverantwoordelijke dossierbeheerders (m/v) ((...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 07/10/2009 numac 2009204517 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige elektromechanicus (niveau B) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (ANG09023) De vergelijkende selectie van Nederlandstalige elektromechanicus (m/v) (niveau B) voor de Koninklijke Bibliothe(...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 07/10/2009 numac 2009204516 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs (niveau A) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen - RSVZ (ANG09018) De vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs (m/v) (...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 07/10/2009 numac 2009204515 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige calltakers (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09017) De vergelijkende selectie van Nederlandstalige calltakers (m/v) (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09017) werd afge(...) Er zijn 58 g
^