B.S. Index van de publicaties van 8 oktober 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/10/2009 numac 2009009701 bron federale overheidsdienst justitie Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 29 september 2009, wordt de heer Somer, David, benoemd tot plaatsverva

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009002077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het initieel bedrag van de passagiersvergoeding Diabolo van toepassing vanaf 1 november 2009 type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009024352 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009014246 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeenten Watermaal-Bosvoorde en Terhulpen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009024351 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1999 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten vastgesteld volgens de sanitaire risico type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009024353 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2004 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld volgens de sanitaire risico's v type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2009 numac 2009009705 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 27 september 2009 : - Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : Mevr. Delos, M., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen ; de heer Desmet(...) Mevr. Dreze, F., kamervoorzit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2009 numac 2009204498 bron waalse overheidsdienst Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 6 april 2009, dat op 1 april 2007 uitwerking heeft, wordt Mevr. Béatrice Courty tot vertegenwoordigster van de Gewestelijke zending voor Arbeidsbemiddeling binnen de Subregionale Commissie van het geï Bij mi type ministerieel besluit prom. 16/09/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009011413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/99/CP16 van 18 januari 2000 houdende verlening aan de NV BELMAGRI, Alverbergstraat 5, te 3500 Hasselt, van een concessie voor de exploitatie van zand en grind uit de territoriale zee en he type ministerieel besluit prom. 16/09/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009011415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2002/112/CP12/896 van 18 juli 2002 houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 16/09/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009011416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2002/114/CP11/897 van 18 juli 2002 houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 16/09/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009011417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlening aan de Vlaamse Overheid - Afdeling Kust, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 02/03/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009031493 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende bepaling van de werkingkosten van de centra en de diensten voor Bijstand aan Personen type ministerieel besluit prom. 22/01/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009204540 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 1997 tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen en de boekhoudkundige stukken, ter uitvoering va type ministerieel besluit prom. 16/09/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009011412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlening aan de firma DC Industrial NV, Gachardstraat 88, bus 12, te 1050 Brussel, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het con type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2009 numac 2009204355 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij ministerieel besluit van 4 juni 2009 wordt de publiekrechtelijke vereniging "Centre de référence en médiation de dettes pour la province de Namur " vanaf 1 mei 2009 voor zes jaar als referentiecentrum (regis(...) Bij ministerieel be type ministerieel besluit prom. 30/09/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009031499 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot erkenning als ontwerper voor het uitwerken van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten aan de BVBA Planeco SPRL, vertegenwoordigd door de heer Thierry Deweirdt type ministerieel besluit prom. 16/09/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009011418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlening aan de Vlaamse Overheid - Afdeling Maritieme Toegang, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van B type ministerieel besluit prom. 16/09/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009011414 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/96/CP13 van 7 mei 1997 houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/10/2009 numac 2009029550 bron ministerie van de franse gemeenschap Adviescommissie voor plaatselijke projecten. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juli 2009 wordt artikel 1, 10° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 2008 tot benoeming van d « 10

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009029549 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de gespecialiseerde o type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009029545 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de refertedossiers van de opleidingseenheden « Inleiding tot de taal in situatie - UF5 » en « Inleiding tot de taal in situatie - UF6 » (code 73XX18U11D1), gerangschikt op het nive type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009029544 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor in de buitenlandse handel » gerangschikt op het niveau van het hoger economisch onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van he type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009029551 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden en van de voorzitter van de Hoge raad voor studietoelagen en studieleningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009029543 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Technicus decoratie en inrichting van ruimtes » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009029546 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de refertedossiers van de opleidingseenheden « « Taal » in situatie - UF5 » , « « Taal » in situatie - UF6 » (code 73XX16U21D1), « Taal : vervolmaking gesproken taal - UF 5 » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009029547 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overheidsinstellingen voor jeugdbescherming van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. -- pub. 08/10/2009 numac 2009009689 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 22 september 2009 : - op pagina 63375, derde streepje, dient de geboorteplaats van Mevr. Valérie Lebrun « Doornik - op pagina 63376, zesde

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/10/2009 numac 2009024316 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 september 2009 wordt Mevr. Quinet, Muriel, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 juni 2009, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheids

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/10/2009 numac 2009204560 bron selor - selectiebureau van de federale overheid De vergelijkende selectie van Nederlandstalige architecten (m/v) (niveau A) voor de Regie der Gebouwen ( ANG09021) De vergelijkende selectie van Nederlandstalige architecten (restauratie) (m/v) (niveau A) voor de Regie der Geb(...) Er zijn 7 geslaagden

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 10/09/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009003325 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Bingo Halloween » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij
^