B.S. Index van de publicaties van 9 oktober 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/05/1900 pub. 09/10/2009 numac 2009000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het erfstelsel voor de kleine nalatenschappen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 16/02/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009000662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem , gedaan te Luxemburg op 29 juni 2000. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009009674 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 10 september 2009 is machtiging verleend aan : de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer ****(...) de genaamde **** type wet prom. 29/08/1988 pub. 09/10/2009 numac 2009000665 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009015129 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Binnencarrière. - Hoofdbestuur. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009 wordt de heer Philippe Bostem, belast met de functie van Consul-Generaal van België te Marseille met als ressort de volgende Departementen : Corse-du-Sud, Haut Het b type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009007186 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 7624 van 13 juli 2009, ingevolge zijn tijdelijke ambtsontheffing voor de duur van zes maanden, vanaf 1 december 2008, wordt de datum van anciënniteit in de graad van Voor type koninklijk besluit prom. 28/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009024356 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009007194 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - **** Orden Bij koninklijk besluit ****. 7630 van 13 juli 2009, wordt **** van het vliegwezen ****. ****, benoemd tot Ridder in de **** op datum van 20 juli 1983. Hij zal in de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009007195 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van beroepsofficieren en **** **** koninklijk besluit ****. 7632 van 16 juli 2009 : De hieronder vermelde beroepsofficieren worden gepensioneerd op 1 juli 2009 in toepassing **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009007191 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 7629 van 13 juli 2009 wordt het **** van Ridder in de **** , postuum, verleend aan onderluitenant vlieger ****. ****(...) Dit ereteken wordt **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009007185 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 7623 van 13 juli 2009, wordt ****-generaal-vlieger ****.-****. ****, op 30 juni 2009 ontslagen uit het ambt van **** operaties en training. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009007192 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 7609 van 1 juli 2009 wordt onderluitenant vlieger E. Van Hove, van het korps van het varend personeel, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korps van Voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009007193 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7613 van 1 juli 2009 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bek Hij gaat op de type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009015128 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse dienst. - Aanstelling. - Verbetering Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009 wordt artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2009 waarbij de heer Patrick Nijs, geaccrediteerd werd als Ambassadeur van België in de Volksrep Aanste type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 2004 houdende oprichting van de dienst « voorafgaande beslissingen in fiscale zaken » bij de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009204037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009022390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekk type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009022389 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009022391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/08/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009007189 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009027180 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het bosverkeer verboden wordt in het woud van Bouillon tijdens de periode van de bronstroep van het hert type ministerieel besluit prom. 08/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 2009 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige type ministerieel besluit prom. 08/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009007190 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht word type ministerieel besluit prom. 29/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009021100 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/10/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009031500 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van een opdrachthouder voor effectenstudies

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009027170 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het bosreservaat « Enneilles - Sur Base » te Grandhan

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009000631 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken College van provinciegouverneurs ingesteld bij artikel 131bis van de provinciewet. - Bericht voorgeschreven door artikel 15 van het huishoudelijk reglement Bij toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september 1988

document

type document prom. 21/11/2008 pub. 09/10/2009 numac 2009035764 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009029542 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2006 inzake mammografische borstkankeropsporing en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 ju type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009029548 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden m type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009029541 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009000582 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur-afdelingshoofd Bij koninklijk besluit van 27 september 2009, wordt de heer Xavier Delgrange, tot eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009022474 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 27 september 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 1 sep Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009007184 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Benoemingen. - Ontslagen **** koninklijk besluit ****. 7620 van 13 juli 2009 : **** kapitein van het vliegwezen ****-****. **** ontslagen uit het ambt van militair repetitor van het onderwijzend mi **** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009022475 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 september 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 20 Bij h

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. 21/03/1804 pub. 09/10/2009 numac 2009000664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel I en II

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009009708 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen In het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2009, bladzijde 43290, regel 10, is de vacante plaats van secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, inge In het

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009007187 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in de **** van kandidaat-beroepsofficieren gesproten uit de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 7628 van 13 juli 2009 : Landmacht De aangestelde onderluitenants kandidaat-**** gesproten Korps van de ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009009707 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 september 2009 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het twaalfde kanton Antwerpen, Mevr. Verreet, K., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste Dit bes

verslag

type verslag prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009000632 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verslag van de activiteiten van het College van provinciegouverneurs van 1 september 2008 tot en met 31 augustus 2009 A. SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN PROVINCIEGOUVERNEURS Nederlandse taalgroep : - de heer L(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009011433 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EP-2008-0029-A Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2009 wordt een individuele vergunning aan de NV SPE toegekend voor het oprichten en de exploitatie van twee eenheden voor

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204598 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experts Active Directory (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG09036) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien(...) Naast deze lijs type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204597 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeem- en netwerkbeheerders (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor Ruimte- en Aëronomie (BIRA) (ANG09035) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaa(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204505 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige business analisten (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG09030) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toek(...) Naast deze lijs type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204595 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Security & Facility managers (niveau A) voor het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de provinciën (ANG09034) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, di(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204506 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige projectleiders (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG09031) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenn(...) Naast deze lijs type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204543 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige .NET ontwikkelaars (niveau B) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG09039) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee j(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204544 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs projecten (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG09041) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien(...) Naast deze lijs type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204545 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectingenieurs elektriciteit (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG09042) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor (...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204546 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs- gebouwenbeheerders (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG09043) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indi(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204549 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten spoorwegveiligheid en spoorinteroperabiliteit (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG09045) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204559 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige datamanagers-informatiearchitecten (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG09048) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204614 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige historisch projectcoördinatoren (niveau A) voor het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers (ANG09053) Na deze selectie wordt e(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204558 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige service delivery managers (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG09047) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de (...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204528 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige functioneel analisten projectbeheerder (niveau A) voor het RIZIV (AFG09028) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de(...) Naast deze lijs type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204504 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijken informaticaveiligheid (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (AFG09029) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er v(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204501 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs verantwoordelijke van de productie-eenheid (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (AFG09015) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204555 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs analist risico en preventie (niveau A) voor het Fonds voor de beroepsziekten (AFG09022) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldi(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204613 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige netwerkarchitecten (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09841) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de to(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204612 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige databankbeheerders (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09840) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de to(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204611 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders ICT (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09839) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de t(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009008008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal civiele veiligheid voor de FOD Binnenlandse Zaken. - ANG09722 Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op d(...) - houder te zijn type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009008009 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal e-HR voor de FOD Personeel en Organisatie (ANG09724) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterst(...) - houder te zijn type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009008004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal verantwoordelijk voor de Algemene Directie van de Identificatie en van de Controle der Aangiften voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - ANG09723 Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden z(...) Op de uite type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009008005 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal « Dier, Plant en Voeding » voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - ANG09721 Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deeln(...) Op de ui type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009008007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal dienst voor administratieve controle voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). - ANG09720 Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde vo(...) Op de uit type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204509 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs voor het Rijksregister (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09846) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 16 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204512 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten voor de noodcentrale 112 (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09855) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Ind(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204557 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijken help desk (niveau A) voor het Fonds voor Arbeidsongevallen (AFG09023) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er vo(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204513 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijke ingenieurs in duurzame ontwikkeling (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG09859) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204502 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs expert in materialen en laboratoriumtechnieken (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (AFG09016) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die t(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204514 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analist-programmeurs (niveau B) voor de FOD Justitie (ANG09861) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204577 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experts Cyber Defence (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG09851) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204511 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs aankoop interventiemateriaal (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09852) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 16 geslaagden aangelegd, die twee jaar geld(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204510 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige helpdeskoperators elektronische identiteitskaart (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09847) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 16 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig b(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009204508 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige functioneel analisten (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09842) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor d(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 09/10/2009 numac 2009008006 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van geneesheer-directeur-generaal voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). - ANG09719 Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een select(...) Op de uite
^