B.S. Index van de publicaties van 12 oktober 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/08/2009 pub. 12/10/2009 numac 2009003357 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de bi-culturele instellingen, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd tot type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 12/10/2009 numac 2009009704 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2009 numac 2009011437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 29 september 2009 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de stad Dilsen-Stokkem en de gemeente Maasmechelen type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 12/10/2009 numac 2009204390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 12/10/2009 numac 2009000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de leden en van de voorzitter van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2009 numac 2009204522 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 27 september 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2009, wordt Mevr. Vercruysse Patricia, ambtenaar van de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanse Bij kon type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 12/10/2009 numac 2009002059 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector type koninklijk besluit prom. 10/09/2009 pub. 12/10/2009 numac 2009014249 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/09/2009 pub. 12/10/2009 numac 2009014248 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald type ministerieel besluit prom. 23/07/2009 pub. 12/10/2009 numac 2009024321 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van Directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 21/09/2009 pub. 12/10/2009 numac 2009014259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die opleidingscursussen verstrekken voor veiligheidsadviseurs voor het vervoer van andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/10/2009 pub. 12/10/2009 numac 2009031502 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de verenigingen en de projecten ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 12/10/2009 numac 2009035955 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2009 pub. 12/10/2009 numac 2009204599 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bevoegd personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Hainaut"

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/10/2009 numac 2009018379 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Ligue des droits de l'homme, de VZW CIRE, Coordinat Het oms type bericht prom. -- pub. 12/10/2009 numac 2009018378 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Ligue des droits de l'homme, de VZW CIRE, Coordinat Het oms

document

type document prom. 21/09/2009 pub. 12/10/2009 numac 2009031490 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving

erratum

type erratum prom. 10/09/2009 pub. 12/10/2009 numac 2009204442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum type erratum prom. 21/08/2009 pub. 12/10/2009 numac 2009022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgin

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2009 numac 2009022479 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 september 2009, da Bij h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/10/2009 numac 2009000666 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Detachering van een politieambtenaar als verbindingsambtenaar bij de provinciegouverneur van West-Vlaanderen Binnen de provincie heeft de gouverneur tot algemene taak te zorgen voor het handhaven van de openbare orde, te weten de openbare ru a) Vacatur

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/10/2009 numac 2009009710 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 juli 2009, in werking tredend op 31 oktober 2009, s avonds, is Mevr. Beghin, A.-M., griffier bij het hof van beroep te Bergen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/10/2009 numac 2009009711 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 6 oktober 2009 : - is een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Luxemburg : - van de heer - van Mevr.

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/07/2009 pub. 12/10/2009 numac 2009204480 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot terbeschikkingstelling van FM-radiofrequenties aan publiekrechtelijke radio-omroepen en tot wijziging van het besluit van de Regering van 18 maart 2004 tot vastlegging van een frequentieplan voor de klankradio-omroep in frequen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/07/2009 pub. 12/10/2009 numac 2009204481 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van het digitale RRC-06-radiofrequentieplan van de Duitstalige Gemeenschap in de radio-omroep-frequentiebanden III, IV en V en tot regeling van de overgangsperiode

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/10/2009 numac 2009018374 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 15 juli 2009 wordt Mevr. Tuyls, Els, met ingang van 12 mei 2009, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmidd type benoemingen prom. -- pub. 12/10/2009 numac 2009018401 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2009, Ed. 2, blz. 39361, 2009/18186, moet de titel gelezen worden zoals hierboven. type benoemingen prom. -- pub. 12/10/2009 numac 2009204539 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 10 juli 2009, wordt Mevr. Plessers, Catherine, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheid Overeen type benoemingen prom. -- pub. 12/10/2009 numac 2009018402 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2009, Ed. 2, blz. 7302, 2008/18380, moet de titel gelezen worden zoals hierboven.
^