B.S. Index van de publicaties van 13 oktober 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009002069 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratieve openbaar ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2009 numac 2009204628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2009, wordt Mevr. Martine Lemercier met ingang van 12 augustus 2009, op eigen verzoek, ontslag verleend uit haar functies van attaché. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2009 numac 2009204629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 28 juni 2009 wordt Mevr. Sabine Grenier, attaché bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking, met ingang van 1 juni 2009, op eigen v Een be type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2009 numac 2009024297 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2009 wordt de heer Beirens, Pierre, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 augustus 2009, eervol De heer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/10/2009 numac 2009031505 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15 september 2009, verkrijgt « MOVING PEOPLE SPRL », drève de Willerieken 20, bus 7, 1160 Auderghem, de hernieuwing van - W type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/10/2009 numac 2009031504 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 15 september 2009, wordt DIMENSSIONS VZW, Josaphatstraat 132, 1030 Brussel, erkend als privé-tewerkstellingsagentschap voor de ui - Bem type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/10/2009 numac 2009031506 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Vergunnigen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15 september 2009, ontvangt REAL CONSTRUCT INTERIM NV, Ondernemingenstraat 9, 8630 Veurne, een gelijkgestelde vergunning als privé - Ter type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/10/2009 numac 2009031507 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwingen vergunning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15 september 2009, ontvangt « M18 EXECUTIVE SEARCH BVBA », Doornelei 1, 2018 Antwerpen, een hernieuwing van de gelijk - We type ministerieel besluit prom. 19/08/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009035958 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de in

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009204594 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van de werkgroepen 'leerlingen met speciale noden in het deeltijds kunstonderwijs' en 'afstemming tijdelijke projecten kunstinitiatie voor kansarme en/of allochtone minderjarigen en muzische vormin type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009204541 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009035952 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van een subsidie voor de optimalisering van de omkadering voor de leertijd in 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009035950 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1970 houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009035951 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende geldelijke bepalingen voor de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en d type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009204542 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het vaderschapsverlof voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wi

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009204604 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Bergen type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009204603 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van La Louvière

decreet

type decreet prom. 30/04/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009029559 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instelling van een erkenningsprocedure voor kwaliteitsboekhandels

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/10/2009 numac 2009018386 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 13/10/2009 numac 2009018391 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Boma, met zetel te 9070 Destelbergen, Dendermondse Deze za type bericht prom. -- pub. 13/10/2009 numac 2009018388 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Luc Beeckman, wonende te 9451 Haaltert, Boekentstraat 66, Dit besl type bericht prom. -- pub. 13/10/2009 numac 2009018389 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Anne type bericht prom. -- pub. 13/10/2009 numac 2009018403 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Dany type bericht prom. -- pub. 13/10/2009 numac 2009018390 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Roge type bericht prom. -- pub. 13/10/2009 numac 2009018387 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Dive type bericht prom. -- pub. 13/10/2009 numac 2009018385 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Clem

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009029556 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de opleidingen van de animators en coördinators van vakantiecentra, de erkenning van de opleidingsorganen, de homologatie van de brevetten, de gelijkstellingen en de adviescommissie betreffend

erratum

type erratum prom. 29/09/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009021103 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van het Koninklijk Instituut voor het Kunst-patrimonium. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/10/2009 numac 2009009713 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 10 september 2009 : - Is bevorderd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : de heer De Baerdemaecker, R., advocaat bij de balie van de Franse Orde van advocaten te Br - Zijn benoe type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/10/2009 numac 2009009714 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2009, is het verzoek tot associatie van de heren Misonne, V. en van Drooghenbroeck, V., geassocieerde notarissen ter standplaats Charleroi ,(...) De heer Michielsen, V., is aangestel

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 13/10/2009 numac 2009095302 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie De overdracht van de levensverzekerin Deze

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 13/10/2009 numac 2009054743 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Dursin, Freddy Dursin, Freddy, geboren te Moeskroen op 12 maart 1940, wonende te Moes Alvorens te b
^