B.S. Index van de publicaties van 14 oktober 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009203958 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 129/2009 van 24 juli 2009 Rolnummer 4670 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaa Het Grondw type wet prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009203956 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 124/2009 van 16 juli 2009 Rolnummer 4668 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 30bis,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 2 oktober 2009 wordt de aanwijzing van de heer Vanderhoven, Henri, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Voeren met ingang van 7 mei 2007 v type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009203990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde gegevens die de afrekening moet bevatten welke bij elke definitieve betaling van het loon aan de werknemer overhandigd wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009204532 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij het koninklijk besluit van 31 juli 2009 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009204627 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Multipen. - Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen, VZW Wijzigingen van de statuten. - Goedkeuring Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op ar Gelet op type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009204625 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Groep S. - Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen Wijzigingen van de statuten. - Goedkeuring Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, op artikel 20, type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009022486 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoemi Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009204626 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Attentia. - Sociaal verzekeringsfonds VZW Wijzigingen van de statuten. - Goedkeuring Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op artikel 20, type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009204531 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij het koninklijk besluit van 31 juli 2009 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. 02/10/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009011426 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van de mandaten en tot benoeming van de leden van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 01/10/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009003388 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvl type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009012228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 31/08/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009204497 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009000549 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de baremische loopbaan van de hulpkrachten en arbeiders behorende tot het politiepersoneel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009204605 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 14 april 2009 wordt de erkenning op 21 mei 2003 toegekend aan de controle-instelling "BTV Bureau Technique Verbrugghen ASBL", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Clovislaan 15, te 1000 B Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009204648 bron waalse overheidsdienst Landbouw Bij ministerieel besluit van 8 september 2009 wordt de Bodemkundige Dienst van België VZW, gevestigd W. De Croylaan 48, te 3001 Heverlee, vanaf de dag waarop dit besluit bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt type ministerieel besluit prom. 09/10/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009018370 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot samenstelling en tot aanduiding van leden van de Directieraad van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009031509 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009035967 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009035966 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van he

decreet

type decreet prom. 15/09/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009204477 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst houdende stichting van de Europese Conferentie over moleculaire biologie, opgemaakt te Genève op 13 februari 1969, en met de Overeenkomst houdende oprichting van het Europees Laboratorium voor moleculaire b type decreet prom. 15/09/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009204478 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan het Europees defensieagentschap en zijn personeel worden verleend

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/08/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 46 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2010 ten behoeve van de politiezones. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009031510 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel hoofdstad Bericht De residentie Ten Bos, gelegen avenue Putdael 1, te 1150 Brussel, werd op 14 september 2009 om redenen van uiterst dringende noodzakelijkheid inzake volksgezondheid en veiligheid definitief gesloten.

document

type document prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009024355 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Klimaatcommissie Aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Waalse Gewestregering, onder de personen die namens de Federale Staat in de N a) als type document prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009022485 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk b Bij het type document prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009024354 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Klimaatcommissie Aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Waalse Gewestregering, onder de personen die namens de Federale Staat in de N a) als

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009029557 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van crisisdiensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009029555 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de adviescommissie inzake borstkankeropsporing type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hogescholen

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009009703 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van België. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2009 is de heer A. Wijffels benoemd tot lid van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten e

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009009718 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009204479 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de aanvraag om erkenning als privaatrechtelijke regionale radio, ingediend door de vereniging zonder winstoogmerk « EuregioFM »

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009029581 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Airs libres ASBL », voor het u Gelet op type vergunning prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009029578 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Arts urbains Promotion ASBL », Gelet op type vergunning prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009000677 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Vergunning tot wijziging van installaties behorende tot een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reg Bij type vergunning prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009029580 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door *Alma ASBL », voor het uitgeven Gelet op type vergunning prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009029584 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Action Musique Diffusion ASBL Gelet op type vergunning prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « B & B Sport SPRL », voor h Gelet op het type vergunning prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009029583 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door *48FM ASBL », voor het uitgeven Gelet op type vergunning prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009029585 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Action Electro Namur ASBL », v Gelet op type vergunning prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009029579 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Animation Média-Picardie ASBL Gelet op

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009203957 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 126/2009 van 16 juli 2009 Rolnummer 4687 In zake : de vordering tot schorsing van het decreet van het Waalse Gewest van 3 april 2009 « houdende goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning toegekend voor de aanl Het Grond

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009014258 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009014262 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen In uitvoering van een beslissing van de Staatssecretaris voor de Mobiliteit van 18 september 2009, wordt erkenningsnummer 2531 van rijschool Hérode g type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 14/10/2009 numac 2009014260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé
^