B.S. Index van de publicaties van 15 oktober 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009009702 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 29 september 2009, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009000564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 29 september 2009, wordt de heer Yves Houyet, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om vanaf 1 november 2009 tot 1 november 2011, het ambt van assistent voor de cu type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 29 september 2009, wordt de heer Philippe Brouwers, Eerste Referendaris (...) type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009203187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 12, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 32, § 2, eerste lid, 33, § 2, derde lid, 34, 39, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid, 4 type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009204717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Arbeidsraad Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009 dat uiwerking heeft met ingang van 16 juli 2009 wordt Mevr. Marie-Hélène Ska, te Fontaine-l'Evêque, als vertegenwoordigster van een der meest representatieve werknemersorganisati type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009003379 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009024287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ontslag wegens beroepsongeschiktheid Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009 wordt de heer Nulens, Yves, Attaché Financieringscontrole bij het Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen, ontslag verleend wegens bero type koninklijk besluit prom. 02/10/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009011438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Wetenschappelijk Comité voor de prijsobservatie en -analyse, opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009011431 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 26 maart 2009 wordt aan de heer Marc Vermeersch, adviseur bij de Algemene Directie K.M.O.-beleid, met ingang van 1 november 2009, eervol ontslag uit zijn functies verleend en w De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 29 september 2009 wordt de heer Tom De Waele, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2009-2010, zijn functie van assistent voort te zet type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009000634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 29 september 2009 wordt de heer Eric Lancksweerdt, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om gedurende de academiejaren 2009-2010 en 2011-2012, aan de Rech type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009031492 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009 zijn de volgende benoemingen verleend : Leopoldsorde Grootofficier De heer Resimont, Francis, secretaris-generaal. Ranginneming, 8 april 2005. Hij zal het burgerlijk ereteken Commandeur De heer De type koninklijk besluit prom. 01/10/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009002070 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009000633 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 september 2009 wordt aan de heer Henri Bosly, assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State, met ingang van 1 oktober 2009, op zijn verzoek eervol ontslag uit zijn ambt verleend

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/09/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009024340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 2007 tot benoeming van de leden van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 24/09/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009011427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een griffier bij de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 29/09/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009011430 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een werkend assessor en een plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 08/10/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 07/10/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009022490 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2005 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009002080 bron regie der gebouwen Personeel. - Opruststellingen Bij ministerieel besluit van 22 januari 2009, is aan de heer Michel, Alex M. J., ambtenaar van klasse A2 bij de Studiedienst Architectuur en Engineering - Restauratie, ontslag uit zijn functies verleend met ingang Hij mag

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009031508 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 oktober 2008 wordt de heer Shelfhout, Roger, assistent bij het Bestuur Uitrusting en Vervoer /Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen gemachtigd aanspraa(...) Bij bes

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009204637 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de selectiecriteria en de vergoedings-, presentie- en reiskostenregeling van de leden van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009035964 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied textiel type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009204578 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling en de werking van de stuurgroep GDI-Vlaanderen en van de GDI-raad

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009018400 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Algemene Centrale der Openbare Diensten heeft de nietig Deze za type bericht prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009018398 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jacqueline Colot en Ingrid Hofman hebben de nietigverklari Het bes type bericht prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009018399 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State José Mors en André Boelen hebben de nietigverklaring gevor Dat b type bericht prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009024315 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dienst « Contractueel Onderzoek », deelt mede dat zij een openbare oproep lanceert voor het indienen van toelage-aanvragen inzake voedselveiligheid, sanitair Bij d type bericht prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009018397 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jacqueline Colot en Ingrid Hofman hebben de nietigverklari Het bes

document

type document prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009018384 bron hoge raad voor de justitie Prijs van de Hoge Raad voor de Justitie 2010 De Prijs van de Hoge Raad voor de Justitie zal voor het eerst worden uitgereikt in 2010, ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de Hoge Raad voor de Justitie. De Prijs bedraagt euro 5.000, en vo De kandida

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009029558 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling en tot vaststelling van de nadere regels voor de subsidiëring van de opvangmilieus georganiseerd door de « Dienst » en van de gespecialiseerde opvangdiensten voor het jonge ki

erratum

type erratum prom. 14/01/2002 pub. 15/10/2009 numac 2009022489 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt. - Erratum type erratum prom. 20/09/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009022487 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van « Encare Kinderbijslag VZW ». - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009022484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. - Technische boekhoudkundige en statistische commissie. - Ontslagverlening en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 1 septembe Mevr.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009204731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik, ter vervanging van de heer Hubert Vanberg De betrokken organisaties w De voord

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009009716 bron instituut voor gerechtelijke opleiding Aanwerving van een attaché internationale aangelegenheden Het Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een attaché internationale aangelegenheden (m/v -niveau A). De geselecteerde kandidaa(...) Jobinhoud : De attaché type aanwerving prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009009715 bron instituut voor gerechtelijke opleiding Aanwerving van een Franstalige attaché voor de dienst opleiding Het Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een Franstalige attaché voor de dienst opleiding (m/v -niveau A). De geselectee(...) Jobinhoud : De attach type aanwerving prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009009717 bron instituut voor gerechtelijke opleiding Aanwerving van twee management assistants Het Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van twee management assistants (m/v - niveau B). De geselecteerde kandidaten zullen aangeworven worden ofwel (...) Jobinhoud : Je biedt

lijst

type lijst prom. 30/09/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009011429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. 30/09/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009011428 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009011440 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EB-2009-0015-A Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2009 wordt een domeinconcessie aan de NV NORTHER toegekend voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de produc

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 15/10/2009 numac 2009015132 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 30 september 2009 hebben H.E. de heer Avet Adonts, de heer Stephen Fletcher, Mevr. Fatma Elzahraa Ibrahim Etman, de heer Gérard Ntwari en Mevr. Ismat Jahan de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, H.E.

overeenkomst

type overeenkomst prom. 28/09/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009022488 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

samenstelling

type samenstelling prom. 09/10/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009003387 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van het Directiecomité van 9 oktober 2009 tot wijziging van de beslissing van het Directiecomité van 29 mei 2009 houdende oprichting en samenstelling van personeelscomités bij de Federale Overheidsdienst Financiën en waarbij aan deze person
^