B.S. Index van de publicaties van 16 oktober 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/01/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009000679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009009706 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 29 september 2009 is machtiging verleend, aan de heer **** ****, **** ****, geboren te **** op(...) ****. ****, **** **** **** type wet prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009009719 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van december 2009 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadigden voor het Vorenve type wet prom. 12/07/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009000683 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof. - Duitse vertaling type wet prom. 18/06/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009000681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanvulling van de woninghuurwet met betrekking tot aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder. - Duitse vertaling type wet prom. 31/10/2008 pub. 16/10/2009 numac 2009000685 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 1294bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding te verduidelijken. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204651 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Nationale Orden PROVINCIE NAMEN. - Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 : - wordt de heer Philippe Houbion, administratief bureauchef, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II; - worden de volgende p De heer Francis type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009000680 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanwijzing van een lid van de Adviesraad van burgemeesters. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2009, wordt aan de heer Cariaux, Léopold, op het einde van de maand november 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009024336 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « La Jeune Chambre internationale 3 Frontières » type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009021104 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2006 houdende samenstelling van het Bestuurscomité van het Belgisch Historisch Instituut te Rome type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009018405 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is het Centrum voor KwaliteitsControle vzw - CKC - Ieperseweg, G-033 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009018404 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling SGS Belgium NV - Noorderlaan 87 G-006 type koninklijk besluit prom. 30/09/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009009712 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels en barema's betreffende de erelonen en de kosten van de gerechtsmandatarissen en van de voorlopige bestuurders type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204650 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens PROVINCIE NAMEN. - Bij koninklijk besluit van 6 februari 2009 dat uitwerking heeft op 11 maart 2008, waarbij het Burgerlijke Kruis 2e klasse aan de heer Christian Pirot, meesterknecht in de provinc PROVINCI type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009014264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 28 juni 2009, dat in werking treedt op 1 maart 2010, wordt aan de heer Ronald Carly, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A3, met de titel van adviseur. Hij wordt g type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Toekenning managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 29 september 2009 wordt aan Mevr. Claudette De Koninck, de managementfunctie van adjunct-administrateur-genera type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009003380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2008 tot uitvoering van artikel 117bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/10/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009027181 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2007 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. 10/10/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009002081 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden en van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 01/10/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009021101 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/06/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009031515 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestemmingsverandering van een deel van de parking « Reyers-Kolonel Bourg » op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009204590 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009204561 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden in het onderwijs, het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijk type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009204592 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de noodzaak tot verplichte wijziging van de inplanting van de installaties voor het vervoer van restgas door middel van een leiding tussen Zeebrugge en Gent van de NV Nationale Maatschappij der

decreet

type decreet prom. 05/12/2008 pub. 16/10/2009 numac 2009035929 bron vlaamse overheid Decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/09/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009031503 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009018395 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Fili type bericht prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009018396 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Sint-Niklaas, met zetel ten stadhuize, Grote Mark Deze zaa type bericht prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009018394 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Christophe De Backer, wonende te 2600 Berchem, Schomstraa Deze zaa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009029590 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördina

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009009722 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 2. Deze plaatsen vervangen plaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2009 : - te Hasselt : 1; - t Deze plaatsen verv

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009018409 bron brussels parlement Vergelijkend examen van Franstalige polyvalente arbeider (niveau C) met voldoende kennis van het Nederlands voor het Brussels Parlement Na deze selectie, wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaar(...) De kandida

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009009721 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriele besluiten van 9 oktober 2009 : - is het verzoek tot associatie van de heer Lycops, J.-P., notaris ter standplaats Brussel , en van de heer Colard, V., kandidaa(...) De heer Colard, V., is aangesteld als ge type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009009720 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2009, dat in werking treedt op datum van 1 oktober 2009, is aan de heer Stevens, J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vierde kanton Ant Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009009723 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 september 2009, uitwerking hebbend met ingang van 30 juni 2009 s avonds, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Riga, J., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de recht Betrokk

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009029573 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 16 oktober 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Station Plein Sud ASBL, voor Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009029571 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 16 oktober 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Electro Culture ASBL, voor he Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009029576 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 16 oktober 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Studio Tre ASBL, voor het uit Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009029572 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 16 oktober 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Move ASBL, voor het uitgeven Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009029575 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 16 oktober 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Radio Columbia ASBL, voor het Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009029577 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 16 oktober 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Ciel IPM SA, voor het uitgeve Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009029574 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 16 oktober 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Diffusion ASBL, voor het uitg Gelet op h

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204678 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés bouw & technische installaties (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG09037) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bl(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204692 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectverantwoordelijken bouw (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG09860) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien (...) Naast deze lijst type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204705 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financiële dossierbeheerders (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige financiële dossierbeheerders (m/v) (niveau B) voor de FOD Binnen(...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204681 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeembeheerders (niveau B) voor het RIZIV (ANG09050) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de (...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204676 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijken voor de technische installaties (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) (AFG09025) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar g(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204680 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs elektronica en telefonie (niveau A) voor de Koninklijke Sterrenwacht van België (ANG09044) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee ja(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204690 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experts stabiliteit (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG09857) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toeke(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204677 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijken bouw en technische installaties (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) (AFG09046) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twe(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204683 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09843) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenn(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204684 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige databankbeheerders (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09844) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de to(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204682 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs infrastructuur projectbeheerder elektromechanica (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG09837) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangeleg(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204687 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs voor de brandpreventie (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09854) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blij(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204685 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige netwerkbeheerders (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09845) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toe(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204675 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige experten elektriciteit voor de gebouwen (niveau A) voor Regie der Gebouwen (AFG09024) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor (...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204686 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs voor de brandpreventie (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09853) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien e(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204691 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistent project managers (m/v) (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG09858) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee ja(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204679 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs luchtvaart (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG09038) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2009 numac 2009204688 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-eenheidschefs (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09856) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor d(...) Naast deze
^