B.S. Index van de publicaties van 19 oktober 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/10/2009 numac 2009011447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Schrapping van erkenning NV INTERNATIONAL CARD SERVICES Bij beslissing van 5 oktober 2009, wordt de erkenning van de NV INTERNATIONAL CARD SERVICES, ondernemingsnummer 0870.813.936, Culliganla type wet prom. 10/09/2009 pub. 19/10/2009 numac 2009024375 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/09/2009 pub. 19/10/2009 numac 2009000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 2002 tot organisatie van kynologenhulpverleningsteams type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 19/10/2009 numac 2009204329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 30/09/2009 pub. 19/10/2009 numac 2009204126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/10/2009 pub. 19/10/2009 numac 2009011439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Arbitragecommissie voorzien in de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 19/10/2009 numac 2009035980 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de voorzitter van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/10/2009 pub. 19/10/2009 numac 2009204674 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la famille" ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november

programmawet

type programmawet prom. 22/12/2008 pub. 19/10/2009 numac 2009000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

document

type document prom. -- pub. 19/10/2009 numac 2009204243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen Bij besluit van de Directeur-generaal van 11 september 2009, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgi worden benoe

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 19/10/2009 numac 2009029554 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het protocol van het programma voor het systematisch opsporen van neonatale doofheid in de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 19/12/2008 pub. 19/10/2009 numac 2009018411 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2009 numac 2009009690 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 september 2009, wordt Mevr. Nathalie Simonet, met ingang van 26 juni 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. De v Overeenko type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2009 numac 2009022483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2009, dat in werking treedt Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2009 numac 2009009691 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 september 2009, wordt de heer Henk Roggeman, met ingang van 14 juli 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. Overeenko type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2009 numac 2009204699 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 maart 2009 wordt Mevrouw Delange Marianne, bestuurslid bij de Julie Renson Stichting, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Zij neemt haar rang in de Orde in Zij zal he

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 19/10/2009 numac 2009003386 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting nr. 305 van 15 september 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 19/10/2009 numac 2009003384 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 19222 Officiële lijst van de loting nr. 501 van 10 september 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 19/10/2009 numac 2009003385 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting nr. 640 van 18 september 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 19/10/2009 numac 2009003390 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting nr. 502 van 9 oktober 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^