B.S. Index van de publicaties van 20 oktober 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/05/1955 pub. 20/10/2009 numac 2009000694 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 12/07/1957 pub. 20/10/2009 numac 2009000692 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/05/2007 pub. 20/10/2009 numac 2009000697 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 20/10/2009 numac 2009041310 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009024370 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009022498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2009 numac 2009204689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Toekenning managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 29 september 2009 wordt aan Mevr. Claudette De Koninck, de managementfunctie van adjunct-administrateur-genera type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2009 numac 2009204606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen. - Benoemingen Zilveren penning Koninklijk besluit van 1 mei 2006. De heer Pinsmaille, Raymond, te Namen. Bronzen penning Koninklijk besluit van 1 mei 2006. De heer Vanhove, Fernand, te Aalst. type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009021102 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit betreffende de onteigening van sommige terreinpercelen in Redu voor rekening van de Belgische Staat en met het oog op het gebruik ervan door de Europese ruimtevaartorganisatie type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009022482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, § 4bis, 22 en 23, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesk type koninklijk besluit prom. 02/10/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009022491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/10/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009024361 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van een aanvullende subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2009 type ministerieel besluit prom. 18/09/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009024341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitters van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 09/10/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009204743 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de Raad van beroep bij de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid in het raam van de evaluatiecyclus type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/10/2009 numac 2009204701 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 9 juli 2009 wordt het bureau "AUPA SPRL" vanaf 29 augustus 2009 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten : 1. ru Bij ministerieel besl type ministerieel besluit prom. 12/10/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009002078 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Interdepartementale raad van beroep type ministerieel besluit prom. 12/10/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009002079 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie voor sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 22/09/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009018407 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van het auditcomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009031518 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de methode en de omstandigheden voor de meting van het elektromagnetische veld dat door bepaalde zendmasten uitgezonden wordt

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/07/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009000667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/10/2009 numac 2009204721 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 augustus 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 augustus 2009, heeft Luc Lami Die zaak type bericht prom. -- pub. 20/10/2009 numac 2009204742 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 1 september 2009 in zake Stefaan Desloovere tegen de vzw « Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is « Sch type bericht prom. -- pub. 20/10/2009 numac 2009204740 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 27 juli 2009 in zake Régis Parizot tegen de nv « Dexia », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 augustus 2009, heeft de Arbei « S type bericht prom. -- pub. 20/10/2009 numac 2009204741 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 27 en 29 juli 2009 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 28 en 30 juli 2009, zi Die zake

document

type document prom. -- pub. 20/10/2009 numac 2009204244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de houthandel Bij besluit van de Directeur-generaal van 11 september 2009, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch St worden benoe

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2009 numac 2009003391 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 september 2009, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de heer Luc Aspe

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 20/10/2009 numac 2009009724 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2009, wordt Mevr. Olivia Glorieux, met ingang van 1 april 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. De vakri Overeenko

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/10/2009 numac 2009024338 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 september 2009 wordt Mevr. Sneyers, Myriam, met ingang van 20 augustus 2009, op het Frans taalkader, voor een periode van zes jaar aangesteld als houder van de functie - operationeel direct Overeenk

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/10/2009 numac 2009042010 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/10/2009 numac 2009204745 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige tekenaren Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige tekenaren (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (AFG09026) werd afgesloten op 13 oktober 2009. Er zijn 2 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 20/10/2009 numac 2009204744 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige justitieassistenten. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige justitieassistenten (niveau B) voor de FOD Justitie (AFG09009) werd afgesloten op 12 oktober 2009. Er zijn 56 geslaagd(...) type bericht van selor prom. -- pub. 20/10/2009 numac 2009204722 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksd(...) Er zijn 25 g
^