B.S. Index van de publicaties van 21 oktober 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie type wet prom. 19/12/2003 pub. 21/10/2009 numac 2009000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel type wet prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009204550 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 146/2009 van 17 september 2009 Rolnummer 4646 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verha Het Grondw type wet prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009009709 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 29 september 2009, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, **** **** **** type wet prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009204140 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 135/2009 van 1 september 2009 Rolnummers 4600, 4601, 4602 en 4603 In zake : de prejudiciële vragen over de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand Het Grond type wet prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009011453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg Advies

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/09/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009011393 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1996 houdende benoeming van de voorzitter, bepaalde leden en de secretarissen van de Commissie voor Erkenning der Aannemers type koninklijk besluit prom. 12/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009009644 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij de doctors, licentiaten of masters in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van artikel 43sexies, tweede en derde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik d type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009014273 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2009 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 14/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009000541 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/09/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024337 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 14/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009022500 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009031516 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een algemene subsidie van 1.330.093,20 euro aan de gemeente Elsene, in het kader van het Brusselse preventie- en buurtbeleid, voor het jaar 2009

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035992 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035994 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie en de studiegebieden personenzorg en Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035957 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet NBO103E binnen het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035995 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het vijfjaarlijks mobiliteitsrapport en de jaarlijkse verslagen van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009000699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Commissie van Advies voor Vreemdelingen. - Bericht aan de instellingen voor bijstand, groeperingen, bewegingen of organisaties die de belangen van de vreemdelingen verdedigen Krachtens artikel 33 van de wet van 15 december 1980 betreffende de to Hetzelf type bericht prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009011441 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie van de Regulering en van de Organisatie van de Markt. - Bericht. - Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages . - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de (...) Overee

arrest

type arrest prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Schorsing door de Raad van State Bij arrest nr. 196.212 van 21 september 2009 heeft de Raad van State de tenuitvoerlegging van het koninklijk besluit van 1 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van ar

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009022506 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 15 okto Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009022505 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2009, dat uitwerking heef Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009009727 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 15 oktober 2009 blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel aan : Mevr. De Schrijver, N., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; Mevr de heer De L

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009029560 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Charleroi Mix Diffusion ASBL, vo Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Cobelfra SA, voor het uitgeven v Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009029566 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door C.A.R.O.L.I.N.E. ASBL, voor het Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009000563 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2009 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 september 2009 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009000562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 september 2009 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009029569 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Beho FM ASBL, voor het uitgeven Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009029562 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Baffrey-Jauregui SNC, voor het u Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009029561 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door CEDAV SPRL, voor het uitgeven va Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009029568 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Belle-Fleur et Apodème ASBL », Gelet o type vergunning prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door C.P.A.H. Vivante FM ASBL, voor h Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009029564 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door CE.RE.DI.AN ASBL, voor het uitge Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009029563 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Campus Audio-Visuel ASBL, voor h Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 21/10/2009 numac 2009029567 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Beloeil FM SPRL, voor het uitgev Gelet op h
^