B.S. Index van de publicaties van 22 oktober 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/10/2009 numac 2009204593 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 151/2009 van 30 september 2009 Rolnummer 4598 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 4, tweede lid, van de wet van 25 juli 2008 « tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten van Het Grond type wet prom. -- pub. 22/10/2009 numac 2009018420 bron belgische kamer van volksvertegenwoordigers Benoeming van de werkende leden van het vast Comité van Toezicht op de politiediensten Het mandaat van de huidige werkende leden van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Vast Comité P) en van hun plaatsverva(...) Overeenkomstig artikel type wet prom. 31/07/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009000689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister. - Duitse vertaling type wet prom. 19/06/2008 pub. 22/10/2009 numac 2008015126 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels, I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996 type wet prom. 05/08/2006 pub. 22/10/2009 numac 2009000695 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009012079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, houdende de toepassing van een functieclassificatie in de horecasector type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2009 numac 2009009725 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009, dat in werking treedt op 1 november 2009, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Bernard Devos, attaché. Het is hem vergund zijn pensioen-aanspraak te doen gelde type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009022496 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot gelijkstelling van de mandaten, toegekend aan bepaalde ambtenaren-generaal van de Franse Gemeenschap, met een vaste benoeming inzake pensioenen en inaanmerkingneming van de aan deze mandatarissen toegekende premie voor de pensioenbe type koninklijk besluit prom. 28/09/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009000706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oplegging van een veiligheidsverificatie voor het personeel nodig voor de organisatie en de invulling van de neutrale calltaking van de alarmcentrales 100, 101 en 112 type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009022494 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 1992 houdende toekenning van een vakantiegeld en van een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld aan de gepensioneerden van de openbare diensten type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009022495 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit met toepassing van artikel 132, § 2 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/2009 numac 2009011451 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 14 oktober 2009 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de he - wordt benoe type ministerieel besluit prom. 01/10/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009035989 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van wat moet worden verstaan onder onderneming in herstructurering en onderneming in moeilijkheden, vermeld in artikel 1, tweede lid en artikel 72, § 2, 2°, c) en d) van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 jun type ministerieel besluit prom. 01/10/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009035990 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de categorieën niet-werkende werkzoekenden aan wie een compensatievergoeding wordt toegekend, vermeld in artikel 93, § 2, derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie type ministerieel besluit prom. 12/10/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009022493 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit dat delegaties van handtekeningen aan bepaalde ambtenaren van de Pensioendienst voor de overheidssector toekent in de sector van de vergoedingspensioenen type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/2009 numac 2009011450 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie tot Regeling der Prijzen Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 14 oktober 2009 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer Philippe Donnay, - wordt benoe

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/10/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009031521 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van een commissaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij het Brussels Waarborgfonds type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/10/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009031522 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de commissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemideling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009035991 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de certificering van technici die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit hoogspanningsschakelaars type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009035993 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009035982 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspositieregeling van de leden van het Milieuhandhavingscollege type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009035981 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de certificering van bedrijven en hun technici voor brandbeveiligingssystemen die ozonlaag afbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten

decreet

type decreet prom. 14/05/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009203941 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering inzake jeugdbijstand en jeugdbescherming

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/10/2009 numac 2009018421 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Schaarbeek heeft de nietigverklaring gevorderd Dat bes type bericht prom. -- pub. 22/10/2009 numac 2009018428 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Ludo type bericht prom. -- pub. 22/10/2009 numac 2009018427 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V

document

type document prom. -- pub. 22/10/2009 numac 2009204395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Antwerpen Bij besluit van de Directeur-generaal van 25 september 2009, dat in werking treedt de dag wa worden

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/10/2009 numac 2009009732 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2009, is de heer De Larivière, E., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteke Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/10/2009 numac 2009009734 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 25 maart 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Pigneur, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standpl Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/10/2009 numac 2009009733 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2009 is aan de heer Gutermann, A., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel. Bij koninklijke beslu - is Mevr. Cl

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/10/2009 numac 2009204607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoemingen Kroonorde Gouden Palmen Koninklijk besluit van 1 mei 2006. De heer Adam Gerard, Charleroi De heer Adins Frans, Waregem De heer Aegten Armand, Sint-Jans-Molenbeek De heer Aernout Michel, Fon De heer Allemeersch Andre, Dilbeek De
^