B.S. Index van de publicaties van 26 oktober 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2009 numac 2009000690 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009 wordt met ingang van 1 september 2009, Mevr. De Sutter, Karen, attaché, bevorderd in de titel van attaché in klasse A2 bij de Algemene Directie dienst Vreemdelingenzaken van Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2009 numac 2009000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 september 2009, wordt met ingang van 1 oktober 2009, de heer Ceuppens, Gunter, attaché, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie va type koninklijk besluit prom. 19/10/2009 pub. 26/10/2009 numac 2009204820 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 26/10/2009 numac 2009024323 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre hospitalier régional de Namur » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen ge type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 26/10/2009 numac 2009000682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 26/10/2009 numac 2009002067 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijzigingen van diverse reglementaire bepalingen betreffende de verminderde prestaties wegens medische redenen voor de personeelsleden van de rijksbesturen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/10/2009 pub. 26/10/2009 numac 2009003395 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2004 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/10/2009 numac 2009003400 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Vrijstelling van accijnzen en BTW voor het tanken in pompstations van energieproducten in het kader van diplomatieke en consulaire betrekkingen Gepubliceerd met toepassing van artikel 7, type bericht prom. -- pub. 26/10/2009 numac 2009018431 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De I

programmawet

type programmawet prom. 27/12/2006 pub. 26/10/2009 numac 2009000671 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet . - Duitse vertaling type programmawet prom. 17/06/2009 pub. 26/10/2009 numac 2009000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

document

type document prom. -- pub. 26/10/2009 numac 2009204392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erke Bij type document prom. -- pub. 26/10/2009 numac 2009204391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie Bij besluit van de Directeur-generaal van 25 september 2009 worden

erratum

type erratum prom. 14/05/2009 pub. 26/10/2009 numac 2009022507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2009 numac 2009022501 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor leveranciers van implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2009, word Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2009 numac 2009022502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2009, dat uitwe Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/10/2009 numac 2009009742 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Boeykens, L., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, aangewezen tot het mandaat van eerste voorzitter van dit hof vo Het ber

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/10/2009 numac 2009018435 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, gewijzigd op 7 oktober 2009, wordt Mevr. Van der Elst, Josiane, met ingang van 1 november 2009, aangesteld in de managementfunctie N-1 van Directeur-generaal « Inspectie » bij h Een b type benoemingen prom. -- pub. 26/10/2009 numac 2009018434 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009 wordt Mevr. Binamé, Vanessa, met ingang van 1 september 2009, aangesteld in de managementfunctie N-1 van Directeur-generaal « Post » bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddel Een

erkenning

type erkenning prom. 19/10/2009 pub. 26/10/2009 numac 2009018430 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/10/2009 numac 2009204819 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs verwarming. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs verwarming (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG09850) werd afgesloten op 15 oktober 2009. E(...) type bericht van selor prom. -- pub. 26/10/2009 numac 2009204804 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Wervingen. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** inspecteurs geneesmiddelen en **** **** De vergelijkende selectie van **** inspecteurs geneesmiddelen en **** (niveau (...) Er zijn 23 ges

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 26/10/2009 numac 2009003389 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad La Louvière (vr(...) Straat « de la Tondrée », een grond gekadastreerd o
^