B.S. Index van de publicaties van 27 oktober 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009009736 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen een voornamen. - Bekendmaking. - Erratum In Belgisch **** ****. 269 van 12 augustus 2009, bladzijde 52990, **** tekst van het koninklijk besluit van 31 juli 2009, voor de **** ****, **** type wet prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009204769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Aanpassing op 1 januari 2010 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden Gezien het algemene indexcijfer van de(...) 132,51/185,9 x 0

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009024335 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009009731 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2009 wordt Mevr. MORNARD, Marie, geboren op 9 januari 1978, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009011460 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2009 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de stad Lommel en de gemeenten Hechtel-Eksel, Balen, type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204730 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2009 betreffende de dekking van de werkingskosten van het Fonds voor arbeidsongevallen ter uitvoering van artikel 58quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « het Universitair Ziekenhuis Gent » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerd type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009024325 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre hospitalier universitaire Ambroise Paré » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve m type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009024324 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre hospitalier régional de la Citadelle » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve midd type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009011461 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2009 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de stad Brugge van openbaar nut verklaard ten voordel type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204521 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van het samenwerkingsakkoord betreffende de sociale economie met toepassing van type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2008, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, &se type koninklijk besluit prom. 31/08/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204784 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204526 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van de aanpassing van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector bedoe type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009024330 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerd type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204533 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de start- en stagebonussen met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204523 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de voorafname toegepast op de beschikbare middelen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid-Globaal Beheer met het oog op de financiering van het opleidingsfonds dienstencheques voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de startbaanovereenkomsten met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204536 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, &se type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek, overeenkomstig het terugverdieneffect inzake

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/10/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009003398 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 16/10/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009014261 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende delegatie van de bevoegdheden van de Minister inzake het toekennen van een subsidie voor het gecombineerd spoorvervoer van intermodale transporteenheden type ministerieel besluit prom. 13/10/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009024387 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2008 tot toekenning van een subsidie aan de VZW IDA inzake een project met betrekking tot « een nationale informatiecampagne alcohol en drugs 2008 »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009036007 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de opleiding van technici die betrokken zijn bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009036009 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de certificering van personeel voor de terugwinning van bepaalde oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen uit apparatuur

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009204824 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 augustus 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 augustus 2009, is beroep to b. Bij v

document

type document prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009024343 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van vorser (m/v) (assistent-stagiair, klasse SW1, of eerstaanwezend assistent, klasse SW2) in de activiteitengroep I, weten(...) Deze betrekking zal worden to type document prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009024347 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van een vorser (m/v) (assistent-stagiair, klasse SW1, of eerstaanwezend assistent, klasse SW2) in de activiteitengroep II, w(...) Deze betrekking zal worden to type document prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009024348 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van een vorser (m/v) (assistent-stagiair, klasse SW1, of eerstaanwezend assistent, klasse SW2) in de activiteitengroep II, w(...) Deze betrekking zal worden to type document prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009024349 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van een vorser (m/v) (assistent-stagiair, klasse SW1, of eerstaanwezend assistent, klasse SW2) in de activiteitengroep II, w(...) Deze betrekking zal worden to type document prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009024344 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van vorser (m/v) (assistent-stagiair, klasse SW1, of eerstaanwezend assistent, klasse SW2) in de activiteitengroep I, wetens(...) Deze betrekking zal worden t type document prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009024346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van een vorser (m/v) (assistent-stagiair, klasse SW1, of eerstaanwezend assistent, klasse SW2) in de activiteitengroep II, w(...) Deze betrekking zal worden to type document prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009024345 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van vorser (m/v) (assistent-stagiair, klasse SW1, of eerstaanwezend assistent, klasse SW2) in de activiteitengroep I, wetens(...) Deze betrekking zal worden t

erratum

type erratum prom. 06/05/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Errata type erratum prom. 01/07/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009012232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Errata

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009012230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik De betrokken organisaties worden verzoch de kandidaturen voor te drage De voor

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009018423 bron vast comite van toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten Aanwerving voor onmiddellijke indiensttreding van een Commissaris-auditor voor de Dienst Enquêtes van het Vast Comité I en samenstelling van een wervingsreserve voor commissaris-auditor (m/v) Het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen(...) 1. F type aanwerving prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009009730 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van één adjunct-auditeur De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) wenst één Nederlandstalige adjunct-auditeur aan te werven (m/v). Context van de functie De HRJ is een federaal orgaan met als voornaamste taak het verbeteren van(...) - het voo

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009009743 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2009 is Mevr. Carlier, F., eerste auditeur bij de Raad van Staat, benoemd tot toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel. Bij k - is Mevr. Les

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009000688 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 september 2009 wordt de heer El Habib El Meskioui benoemd tot rijksambtenaar in klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang v type benoemingen prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009000686 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juli 2009 wordt Mevr. Laïla Ben Ayad benoemd als griffier bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, met ingang van 13 juli 2009. type benoemingen prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009000687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 september 2009 wordt Mevr. Sylvie Denis benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Regionale diensten, met ingang van 1 juni 2009. B Bij koninklijk

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009029623 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « FM Charleroi Promotion ASBL », Gelet op type vergunning prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009029626 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Espérance ASBL », voor het uit Gelet o type vergunning prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009029620 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Conektevents ASBL », voor het Gelet op type vergunning prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009029628 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « E.G.O. SPRL », voor het uitgev Gelet op type vergunning prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009029629 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Dune Urbaine ASBL », voor het Gelet op type vergunning prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009029624 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « FM Aclot ASBL », voor het uitg Gelet op type vergunning prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009029630 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Fréquence Andenne ASBL », voor Gelet o type vergunning prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009029622 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « FM Développement SCRL », voor Gelet o type vergunning prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009029627 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Electron Libre ASBL », voor he Gelet op type vergunning prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009029619 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Comines Contact Culture ASBL » Gelet op type vergunning prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Digital Diffusion ASBL », voor Gelet op type vergunning prom. -- pub. 27/10/2009 numac 2009029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Flash FM ASBL », voor het uitg Gelet op
^