B.S. Index van de publicaties van 28 oktober 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting van een Instituut van de bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009204552 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 137/2009 van 17 september 2009 Rolnummer 4541 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 31bis,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Universitair Verzorgingscentrum Brugmann » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen type koninklijk besluit prom. 31/08/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009024371 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan de VZW « Echo Festival » type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009000675 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de vastlegging van de uurtarieven voor bijkomende buitengewone prestaties door of in opdracht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009024329 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « het Ziekenhuis Oost-Limburg » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde sto type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009024327 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « het Universitaire Ziekenhuis Leuven » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelate type koninklijk besluit prom. 10/09/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009024386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan het "Centre d'étude du droit de l'environnement des Facultés universitaires Saint-Louis" type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009024328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « ZNA - PZ Stuivenberg » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychische stoornissen en personen met een type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009009744 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing tot het mandaat van gerechtelijke directeur bij de federale politie Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2009 is de heer Duterme, J.-L. aangewezen voor het ambt van gerechtelijke directeur van de gedeconcentreerde gerechtelijke direc Het be type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009011464 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 3 juli 2009 wordt de heer NOTE, Bernard, attaché - klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van adviseur bevorderd bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst M Overee type koninklijk besluit prom. 28/03/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009204851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009024366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor het aanmaken van een post-test van communicatie en een studie over reclamemededelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009002083 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 14 november 2008 is aan de heer Borrenbergen, Frank Florent Bert, rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol on Hij ma type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009024368 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van diverse artikelen van de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009024367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor een opdracht van vertegenwoordiging van de verbruikersorganisaties in de adviesorganen die thema's behandelen welke onder type koninklijk besluit prom. 16/06/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009000713 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest" van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009024373 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten van de stichting van openbaar nut « Stichting Kankerregister » type ministerieel besluit prom. 28/08/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009024334 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegheid aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, tot aanwijzing van secretarissen van de kamers van de erkenningscomm

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009031517 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 1.273.449,60 euro aan de Brusselse gemeenten voor het jaar 2009 ter ondersteuning van de toepassing van de wet op de administratieve sancties in de gemeenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/10/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009031523 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de commissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Haven van Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009035979 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de jaarlijkse berekening van de coëfficiënt in het kader van de voorrangsbepaling voor kinderopvangvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009036006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning met het oog op de afstemming van de milieuvergunningsprocedure met de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/10/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009204848 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009204846 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 september 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 september 2009, heeft de NV Die zaak type bericht prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009204785 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 september 2009 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 110,51 wordt, vanaf 1 september 2009, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen v(...) A. Ziekte- en invalidite

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/10/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009029648 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden en van de voorzitter van de Hoge raad voor studietoelagen en studieleningen

erratum

type erratum prom. 31/08/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009022515 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, 18, § 2, 24, § 1 en 33bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte v

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009003397 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2009, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, worden de mandaten van

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009204842 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arresten nrs. 195.816, 195.814 en 195.815 van 8 september 2009 in zake Christine Duruisseau tegen de Franse Gemeenschap, in aanwezigheid van Sylvianne Randolet, « Sche

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009009735 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen Personeel. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2009 wordt Henri Waterval, attaché, geboren te Hermalle-sous-Argenteau op 18 juli 1958, bevorderd door verhoging naar de hogere Het bero

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009029614 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door RMI-FM ASBL, voor het uitgeven v Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009029607 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Vital FM ASBL, voor het uitgeven Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009029608 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Ultrason ASBL, voor het uitgeven Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009029609 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Turkuaz ASBL, voor het uitgeven Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009029616 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door RCF Bruxelles ASBL, voor het uit Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009029615 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door RCF-Liège ASBL, voor het uitgeve Gelet op type vergunning prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009029618 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Zone 80 Diffusion SCRL, voor het Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009029610 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Studio S ASBL, voor het uitgeven Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009029617 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Cercle Ben Gourion ASBL, voor he Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009029611 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Speed FM ASBL, voor het uitgeven Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009029613 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door RMP SA, voor het uitgeven van ee Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009029612 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door RMS Régie SA, voor het uitgeven Gelet op

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009024362 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 196.106 van de Raad van State van 16 september 2009 vernietigt het koninklijk besluit van 11 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en De gevol

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009204797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2009 wordt de VZW De Nestor, Finlandstraat 1, te 9940 Evergem, gemachtigd het in het artikel 177 van het Algemeen Reglement v

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009011459 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor normal(...) Opmerkinge

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009204875 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van ar In u type bericht van selor prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009204839 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten managementondersteuning. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten managementondersteuning (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (A(...) Er zijn 8 g type bericht van selor prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009204872 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectingenieurs elektriciteit (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG09042). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 9 oktober 2009. De uiterste inschrij(...) Na deze type bericht van selor prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009204876 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier en van deskundige, administratief deskundige en assistent In

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 28/10/2009 numac 2009042410 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand oktober 2009
^