B.S. Index van de publicaties van 29 oktober 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009204783 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 156/2009 van 13 oktober 2009 Rolnummer 4751 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 19 juni 2008 houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese U Het Grondwe type wet prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009204782 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 155/2009 van 13 oktober 2009 Rolnummer 4750 In zake : het beroep tot vernietiging van de motie van het Waals Parlement van 14 januari 2009 « betreffende een belangenconflict naar aanleiding van het onderzoek, door Het Grondw type wet prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009009728 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2009, is machtiging verleend aan ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/10/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009024397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraat-assessor bij de nationale raad van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009014271 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009 wordt de heer Dirk Plasschaert aangesteld in de functie van functioneel directeur van de stafdienst Informatie- en Communicatie Technologie van de Federale Overheidsdienst Mob Een bero type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009204868 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid SVMB, Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen VZW Wijzigingen van de statuten. - Goedkeuring Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op artikel 2 Gelet op h type koninklijk besluit prom. 31/05/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009011255 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 30/09/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009012218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering van een nieuwe wedde type koninklijk besluit prom. 28/09/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009024364 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van ambtenaaren, belast met de opsporing en de vaststelling van de overtredingen van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of p type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009000728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009204519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2009 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen type koninklijk besluit prom. 20/10/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009014245 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009204507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2009 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009204823 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij de datum en de nadere regels van inwerkingtreding van artikel 70, 3°, van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen worden vastgesteld type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009003392 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de onteigening van terreinen en gebouwen op het grondgebied van de gemeente Nijvel - 2e afdeling in opdracht van de Belgische Staat waarvoor de Regie der Gebouwen optreedt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/05/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009024225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma voor kinderen type ministerieel besluit prom. 23/10/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009003403 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009035978 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 to

protocol

type protocol prom. 28/09/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009024360 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake preventie

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009018429 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuurspraak van de Raad van State Marc Van Den Brande, Koen Robberecht en Willy Meeus, die allen Dit besl type bericht prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009018439 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Financial Roosevelt, met zetel te 1050 Brussel, Fra Dit bes type bericht prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009018438 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Immo Guy Dhollander, de NV Dherbo en de NV Keizersh Dit besl

document

type document prom. 30/06/2006 pub. 29/10/2009 numac 2009036011 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels van de officiële spelling en spraakkunst van de Nederlandse taal

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/09/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009029687 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2006 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor de programma's van het gespecialiseerd secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/09/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009029684 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 2004 tot aanwijzing van de leden van de Commissies voor de programma's type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/09/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009029689 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2004 tot aanwijzing van de leden van de Commissies voor de evaluatiemiddelen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009029693 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2004 tot aanwijzing van de leden van de Commissies voor de evaluatiemiddelen, gewijzigd bij het besluit van de Regering van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009029647 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2008 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor studietoelagen en studieleningen va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009029500 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 3 aan het beheerscontract van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » 2008-2012 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/04/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009029688 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep opgericht om de minimale bekwaamheden inzake wiskunde te ontwikkelen op het einde van de kwalificatieafdeling, wanneer het aanleren van wiskunde in het studiep type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009029649 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/10/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009029646 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2008 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor studietoelagen en studieleningen

erratum

type erratum prom. 09/05/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009204867 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de kinderen met een handicap in de regeling van de zelfstandigen. - Erratum type erratum prom. 07/10/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009204877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 7 mei 2009 werden bevorderd of benoemd : Kroonorde Grootofficier Mevr. Frankinet, Bénédicte, 8 april 2009; De heer Demoulin, Xavier, 8 april 2009, ambt Ridder Mevrn. : de Bi

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009204896 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Oproep tot kandidatuurstelling voor een mandaat van lid van het Auditcomité van de Federale Overheid Het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) werd opgericht bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007. Het Auditcomité van de (...) De gedetai

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009204845 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 24 september 2009 in zake Françoise Dardenne tegen Patrick Laurent en Yves Tytgat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 okto « Sche

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009011411 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009 werd, met ingang van 1 juni 2009, de heer Olivier Goddeeris, in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van a Overeenkom type benoemingen prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009014269 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 september 2009 wordt de heer Johan Catrysse vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met r Bij kon

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009029636 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « INADI SA », voor het uitgeven Gelet op type vergunning prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009000719 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Vergunning tot wijziging van installaties behorende tot een inrichting van klasse I in toepassing van de artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen Bij type vergunning prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009029631 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Fréquence Eghezée ASBL », voor Gelet type vergunning prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009029643 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Nostalgie SA, voor het uitgeven Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009029642 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Medias Participations SPRL, voor Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009029641 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door "Maison des jeunes" &q Gelet op het decreet type vergunning prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Gaume Chérie ASBL », voor het Gelet o type vergunning prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009029635 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Impact FM ASBL », voor het uit Gelet op type vergunning prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009029640 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Magic Harmony ASBL », voor het Gelet op type vergunning prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009029637 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « J600 ASBL », voor het uitgeven Gelet op type vergunning prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009029638 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « La Renaissance ASBL », voor he Gelet op type vergunning prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009029633 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Gold Music SPRL », voor het ui Gelet op type vergunning prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009029639 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « M.G.B. Associés SPRL », voor h Gelet o type vergunning prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009029634 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Horizon 2000 ASBL », voor het Gelet op

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009003404 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009204796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2009, wordt het Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid voor de haven van Zeebrugge Evendijk Oost 244, 8380 Zeebrugge(...) type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009204795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2009 wordt Syntra Midden-Vlaanderen, campus Oudenaarde, De Bruwaan 1, te 9700 Oudenaarde, gemachtigd het in het aritkel 177 v type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009204794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2009 wordt « Sabena Flight Academy NV Medical & Prever », gemachtigd het in het artikel 177 van het Algemeen Reglement vo

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009204789 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 154/2009 van 13 oktober 2009 Rolnummer 4747 In zake : de vordering tot schorsing van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 28 november 2008 betreffende de intergemeentelijke onderwijsvereniging , ingeste(...) Het Grondwet type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009204781 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 153/2009 van 13 oktober 2009 Rolnummer 4745 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 5.32.9.1.5, 5.32.9.2.2, 5.32.9.3.2, 5.32.9.8.1 en 5.32.9.8.6 van het besluit van de Vlaamse Het Grondw

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009014274 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009014270 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009014265 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gew 1. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009003402 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekandmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad La Louvière (vr(...) Straat Maximilien Delporte, drie gronden voor een oppe

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 29/10/2009 numac 2009054752 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Blondiaux, Arthur Blondiaux, Arthur Horace Ghislain, ongehuwd, geboren te Charleroi o Alvorens te b
^