B.S. Index van de publicaties van 30 oktober 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009009739 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 9 oktober 2009 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** type wet prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009009729 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 12 oktober 2009, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende **** **** type wet prom. 12/07/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009000718 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat het invoeren van het alcoholslot betreft. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009204711 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 142/2009 van 17 september 2009 Rolnummer 4591 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde se Het Grond type wet prom. 10/09/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009015125 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, gedaan te New York op 14 september 2005 type wet prom. 12/07/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009015104 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 23 maart 2001

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009018436 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatie van gidsen Versie 2 van de « Sectorgids autocontrole Primaire Dierlijke Productie » gedateerd op 5 augustus 2009 werd op 9 september 2009 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, mel « CO type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007204 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie. - Ontslagen. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 7660 van 20 juli 2009 : Wordt luitenant-generaal ****. ****, op 21 juli 2009 ontslagen uit het ambt van **** strategie. Wordt luitenant-generaal Wordt genera type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009024369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2009 wordt de heer Bruynseels, Eric, attaché A11 bij de Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 8 juni 2009, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar de Federale type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007218 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overplaatsing van macht Bij koninklijk besluit ****. 7667 van 31 juli 2009, wordt luitenant ****. **** op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst van het korps van de logistiek van de landmacht naar(...) Voor ver type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007205 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 7662 van 31 juli 2009, ingevolge zijn tijdelijke **** voor de duur van 18 maanden, vanaf 1 januari 2008, wordt de datum van anciënniteit in de graad van kapitein-**** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007207 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie. - Verlenging van aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 7665 van 31 juli 2009, wordt de aanstelling in de graad van brigade-generaal van brigade-generaal ****. ****, op 2 september 2009 verlengd om het ambt van « **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009024357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 september 2009 wordt Mevr. Sokolowski, Sophie, bevorderd met ingang van 1 januari 2009 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel adviseur - « Projectmanager met betrekking tot nieuw type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009024358 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 september 2009 wordt de heer Hannon, Etienne, bevorderd met ingang van 1 januari 2009 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel adviseur - « Celhoofd Beleid en Monitoring », in de k type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007202 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit ****. 7652 van 16 juli 2009 : Wordt kolonel vlieger **** ****. Van de Voorde op 21 juli 2009 aangesteld in de graad van generaal-majoor vlieger, om het ambt van **** **** genees type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007199 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Bij koninklijk besluit ****. 7639 van 16 juli 2009 wordt luitenant-generaal ****. **** ****, ****., op 1 juli 2009 ontslagen uit het ambt van **** van de Koning en wordt op dezelfde datum toegelaten de titel **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007219 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van beroeps- en **** **** koninklijk besluit ****. 7669 van 31 juli 2009 : De hieronder vermelde beroepsofficieren worden gepensioneerd op 1 oktober 2009 in toepassing der **** **** Kor type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Vergunningen tot wijziging van installaties behorende tot een inrichting van klasse I in toepassing van de artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemee Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009000731 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 16 oktober 2009, wordt de heer Mervielde, Franky, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Assenede/Evergem voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009022503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het presentiegeld toe te kennen aan de voorzitters, leden en griffiers van de kamers van eerste aanleg en de kamers van beroep, bedoeld in artikel 144, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009022504 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de forfaitaire vergoeding en het presentiegeld toe te kennen aan de auditeurs en de leden van de kamers van beroep, bedoeld in respectievelijk de artikelen 141, §§ 2 en 5, en 155, § 6, van de wet betr type koninklijk besluit prom. 14/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009018432 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen belast met de controle op de naleving van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en diens uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 22/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009022508 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering v type koninklijk besluit prom. 14/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009018433 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen belast met de controle op de naleving van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het weten type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007197 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van beroeps- en **** **** bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 7636 van 16 juli 2009 : De bepalingen van het koninklijk besluit ****. 7258 van 15 oktober 2008 **** **** Kor type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007206 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7664 van 31 juli 2009, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekl Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007200 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Oud-strijders. - Gewapende weerstand Bij koninklijk besluit ****. 7640 van 16 juli 2009, wordt de heer ****. ****, gemachtigd als titularis van het Kruis van Ridder in de Orde van **** **** zal op type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de gebruiksvergunningen voor niet-geijkte meetsystemen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009011467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2009 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van gemeente Beloeil van openbaar nut verklaard ten voord

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007221 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 89112ter van 17 juli 2009 : Wordt generaal-majoor van het vliegwezen ****. **** op 1 augustus 2009 ontslagen uit het ambt van chef van de divisie **** **** **** type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007222 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie. - Ontslagen. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit ****. 89112bis van 16 juli 2009 : **** generaal-majoor ****. **** op 21 juli 2009 ontslagen uit het ambt van adjunct van de **** strategie. Wordt **** **** type ministerieel besluit prom. 23/09/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009007203 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van afgevaardigden van de minister en artsen bij de commissies bevoegd inzake de invaliditeitspensioenen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 06/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009007223 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juni 2008 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 07/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009011448 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen type ministerieel besluit prom. 24/08/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009024389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Deontologisch Comité type ministerieel besluit prom. 27/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009024396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, die ten gevolge van een crisissituatie een wachtdienst dienen te verzekeren en/of onr type ministerieel besluit prom. 21/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009024391 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 20/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009000660 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de aankopen van de federale politie en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. 16/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009204621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques type ministerieel besluit prom. 09/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009024378 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type ministerieel besluit prom. 07/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009011449 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen type ministerieel besluit prom. 28/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009024400 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, die ten gevolge van een crisissituatie een wachtdienst dienen te verzekeren en/of onregelmatige prestaties dienen te leveren type ministerieel besluit prom. 01/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009014244 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de vergoeding voor de leden van de Beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met mislukking voor het praktische examen voor het rijbewijs type ministerieel besluit prom. 29/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009024401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie, die ten gevolge van een crisissituatie een wachtdienst dienen te verzekeren en/of onregelmatige prestaties dienen t type ministerieel besluit prom. 23/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009204798 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2008 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009031524 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vergunning tot het exploiteren van hun taxivoertuigen als collectieve taxi's aan exploitanten die houders zijn van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009031526 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de weigering van vernieuwing van de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst afgeleverd aan de BVBA M.T.S., met betrekking tot de identificatieplaat nr. 2409 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009031525 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de weigering van vernieuwing van de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst afgeleverd aan de BVBA METROPOLTAX, met betrekking tot de identificatieplaten nrs. 1444, 1819, 2882 en 2

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009036016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verlenging met één jaar van de termijn voor de instandhouding van de betrekking van adjunct-directeur voor een school van het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009036015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 tot oprichting en samenstelling van het toezichtcomité ter implementatie van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 20

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009204874 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2004 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten

document

type document prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009018446 bron raad van state Schorsing van Claessens, Joris, van zijn mandaat als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Jans-Molenbeek voor een periode van drie maanden. - Beroep Bij de Raad van State is In zake

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009029692 bron ministerie van de franse gemeenschap Referentiecentrum in het kader van het programma voor de neonatale opsporing van doofheid. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2009 wordt de VZW « Centre d'Epidémiologie périnatale » erkend tot Referenti type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009029685 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 2004 tot aanwijzing van de leden van de Commissies voor de programma's, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de F

erratum

type erratum prom. 31/08/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009022517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, 18, § 2, 24, § 1 en 33bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte v type erratum prom. 20/09/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009022513 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009022510 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2009, dat uitwerking Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007201 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7650 van 16 juli 2009 wordt generaal-majoor van het vliegwezen ****. ****, op 26 september 2009 benoemd in de graad van luitenant-**** **** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009022511 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raad voor advies inzake revalidatie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2009, dat in werking tr Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009009759 bron federale overheidsdienst justitie Verkiezing van een Belgische rechter Europees Hof voor de Rechten van de Mens Oproep tot kandidaten Opdat de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa kan overgaan tot de verkiezing van een nieuwe Belgische rechter bij het Europees Hof De aandach

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007214 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - Wervingssessie van kandidaat- beroepsonderofficieren in 2010 1. In 2010 wordt een wervingssessie georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-beroepsonderofficieren, die houder zijn van een diploma van het hoger o 2. Ins type aanwerving prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007209 bron ministerie van landsverdediging Normale werving Wervingssessie van kandidaat-beroepsofficieren in 2010 1. In 2010 wordt een wervingssessie van kandidaat beroepsofficieren voor de volgende vormingscyclussen georganiseerd : a. Koninklijke Militaire School, Polytechnische b. Koninklij type aanwerving prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007210 bron ministerie van landsverdediging Aanvullende werving Wervingssessie van kandidaat-beroepsofficieren in 2010 1. In 2010 wordt een wervingssessie van kandidaat-beroepsofficieren, in het bezit van een getuigschrift van universitair onderwijs, georganiseerd voor de Medische Dienst. 2. Insc type aanwerving prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007215 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - Wervingssessie van kandidaat beroepsofficieren kapelmeesters in 2010 1. In 2010 wordt een wervingssessie van de bijzondere werving van kandidaat beroepsofficieren kapelmeesters, die houder zijn van, hetzij een master in muz 2. Insc type aanwerving prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007213 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving Wervingssessie van kandidaat-beroepsofficieren in 2010 1. In 2010 wordt een wervingssessie georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren, die houder zijn van een diploma van universitair onderwijs 2. Inschr type aanwerving prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007211 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-hulpofficieren Wervingsessie van kandidaat-hulpofficieren in 2010 1. In 2010 wordt een wervingssessie van kandidaat-hulpofficieren georganiseerd. 2. Inschrijvingen a. De inschrijving is mogelijk vanaf publicatie e b. De inschrij type aanwerving prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007217 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat beroeps- en korte termijn vrijwilligers in 2010 1. In 2010 worden wervingssessies van kandidaat-beroepsvrijwilligers en kandidaat-vrijwilligers korte termijn georganiseerd. 2. Inschrijvingen a. De inschrijving is mog b. De voorwa type aanwerving prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007212 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - Wervingssessie van kandidaat-beroepsonderofficieren in 2010 1. In 2010 wordt een wervingssessie van kandidaat-beroepsonderofficieren voor de volgende vormingscyclussen georganiseerd : a. Niveau 3+, technisch en niet-techni b. Niveau type aanwerving prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009007220 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen in de **** van kandidaat-beroepsofficieren gesproten uit de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 7671 van 31 juli 2009 : Landmacht Worden de aangestelde onderluitenants kandidaat-beroepsofficier en ge Korps van de in

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009009753 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2009 is de heer Marcoen, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent. Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2009 Het beroep tot type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009009750 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 juni 2009 is benoemd tot griffier bij het arbeidshof te Gent, de heer Vermeiren, H. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging welke niet kan geschieden vóór 8 november 2009. is een ei

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009041710 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 372e AANVULLING Bijwerking op 10 oktober 2009 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009204723 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 143/2009 van 17 september 2009 Rolnummer 4604 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 90, 9°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge. samengesteld

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009008012 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van voorzitter van het Directiecomité voor de FOD Financiën (ANG09727) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste inschrijvi(...) - houder type bericht van selor prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009204881 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige psychologen psychometrie (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (AFG09036) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de to(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009204882 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepvaartinspecteurs (m/v) (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG09052) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er (...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009008013 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van voorzitter van het Directiecomité voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG09728) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij S(...) - houder type bericht van selor prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009008014 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal Consulaire Zaken voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG09729) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname a(...) Op de uite type bericht van selor prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009008017 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van administrateur-generaal van de thesaurie voor de FOD Financiën (ANG09733) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste (...) -houder zijn type bericht van selor prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009008015 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal Bilaterale Zaken voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG09730) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname a(...) - houder z type bericht van selor prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009008016 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van adjunct-administrateur-generaal voor het Fonds voor Arbeidsongevallen (ANG09731) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de ui(...) - houder zijn

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/10/2009 numac 2009040310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2009 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand oktober 2009, 111.07 punten bedraagt, tegeno Het gez
^