B.S. Index van de publicaties van 4 november 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009009738 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2009 is machtiging verleend aan : de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** de genaamde Ja

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009009747 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de sociaal bemiddelaar in het kader van het vakbondsstatuut van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009018449 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Lloyd's Register EMEA, Rijnkaai G-006 type koninklijk besluit prom. 19/10/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1995 waarbij bepaalde personeelsleden aangewezen worden om overtredingen op te sporen en vast te stellen die verband houden met de statistieken bedoeld in artikel 108, f, van de we type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009009749 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid v type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009009748 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen met betrekking tot de wetenschappelijke raad bij de Dienst vorming en ontwikkeling van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 09/10/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009014276 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 158 op de spoorlijn 162, as Brussel-Namen- Luxemburg, baanvak Namen-Sterpenich, te Viville machtigt mits de bouw van een onderdoorgang en de inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009204373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen (1) type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009204384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen op het grondgebied van Charleroi en die onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oor type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009204382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit metaalbewerking, lassen, mechanische engineering en de productie van de uitrusting voor mechanisch glas, gelegen op het grondgebied van Montignies-sur-Sambre en die onder het Pa type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009204383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen op het grondgebied van Itter en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoer type koninklijk besluit prom. 30/09/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009204271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als hoofdactiviteit het beitsen van staalproducten, gelegen in de gemeente Aiseau-Presles en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder h type koninklijk besluit prom. 30/09/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009204166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindu type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009000725 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de baremische loopbaan van de hulpkrachten en arbeiders behorende tot het politiepersoneel. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/09/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009204269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen ressorteren, gelegen in de arrondissementen Roeselare en Kortrijk van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorza type koninklijk besluit prom. 30/09/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009204178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009018443 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2009 wordt Mevr. Jacqmain, Paule, adviseur-generaal bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, met ingang van 1 januari 2010 eervol ontslag uit haa De bela type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009204887 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 13 maart 2009, dat in werking treedt op 13 maart 2009, wordt de erkenning van de Ets Lardinois, Dominique, als zonneboilerinstallateur hernieuwd. Bij ministerieel besluit van 13 maart 2009, dat in werking treedt op

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009036014 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de toewijzing, het gebruik en de overname van de nutriëntenemissierechten en betreffende de bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerk

document

type document prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009031483 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Bevorderingen door verhoging in graad Bij beslissing van de raad van bestuur van 30 april 2009 wordt Mevr. Aline Kahn door verhoging in graad bevorderd tot de graad van eerste attaché in het Franse taalkader, met ingang van 1 mei 2009.(...) Bij beslis

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009022514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritaire comités, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2009, dat in werking treedt de dag van de - bij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009009762 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 28 oktober 2009 is het verzoek tot de associatie van de Mevrn. Dufaux, Th., Desimpel, N. en Desimpel, E., geassocieerde notarissen ter standplaats Waregem en van de heer Van Eeckhout R. De hee type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009009763 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2009 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, Mevr. Carette, A., griffier bij de rechtbank van koophandel te Doornik. Dit besluit treedt in werking op de dat Bij minis

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009022492 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 september 2009 wordt de heer Nick Geldhof tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Neder Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009018424 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen of registratie werd verleend tussen 1 september 2009 en 30 september 2009 DENOMINTATION - BENAMING FORME(...) - FARMACEUTISCHE VORM VERPAKKING D type lijst prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009018422 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen of registratie werd verleend tussen 1 augustus 2009 en 31 augustus 2009 DENOMINATION BENAMING FORME PHAR(...) CONDITIONNEMENT FARMACEUTISCHE VOR

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009029655 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Cyclone-RCF-Namur ASBL », v Gelet type vergunning prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009029652 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « NRJ Belgique SA », voor het uitge Gelet type vergunning prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009029653 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « P.A.C.T.E.S. ASBL », voor het uit Gelet type vergunning prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009029666 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Snoupy ASBL », voor het uit Gelet type vergunning prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009029665 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Turbo Inter ASBL », voor he Gelet type vergunning prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009029657 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio FMK ASBL », voor het uitgev Gelet type vergunning prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009029656 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Nova MJ ASBL », voor het uitgeven Gelet type vergunning prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009029660 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Panik ASBL », voor het uitg Gelet type vergunning prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009029661 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Test ASBL », voor het uitge Gelet type vergunning prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009029654 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Fagnes Ardennes ASBL », voo Gelet type vergunning prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009029659 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele Sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Salamandre ASBL », voor het Gelet type vergunning prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009029662 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « O.R.E.F.U.N.D.P. ASBL », voor het Gelet type vergunning prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009029664 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Tant que vive FM ASBL », vo Gelet type vergunning prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009029658 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Pasa SPRL », voor het uitgeven va Gelet type vergunning prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009029663 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « RCF Brabant wallon ASBL », voor h Gelet type vergunning prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009029667 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Nautic ASBL », voor het uit Gelet

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009204910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009014279 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, Num type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009014278 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvo Agr type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 04/11/2009 numac 2009014277 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen In uitvoering van een beslissing van de Staatssecretaris voor de Mobiliteit, is erkenningsnummer 2641 van rijschool Motor Union Conduite ingetrokken.
^