B.S. Index van de publicaties van 12 november 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/10/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000759 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie. - Duitse vertaling type wet prom. 31/07/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000747 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 12/11/2009 numac 2009011482 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning. - SOLVA, Dienstverlenende Vereniging Bij beslissing van 3 november 2009, genomen in toepassing van de artikelen 3, type wet prom. -- pub. 12/11/2009 numac 2009009773 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2009 is machtiging verleend : **** ****. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en ****. ****(...) beiden wonende

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009011436 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009014266 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de benoeming van de Voorzitters en de plaatsvervangende Voorzitter van de Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/10/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009011446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende erkenning van de keuringsinstelling AIB-Vinçotte Belgium VZW, voor de controle van productie-installaties van elektriciteit, opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type ministerieel besluit prom. 30/10/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009024372 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I tot en met V van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 03/08/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009204755 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Eupen als instelling voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 12/10/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009014267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing of goedkeuring van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de departementale Raad van Beroep van de Federale type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/11/2009 numac 2009204972 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 24 september 2009 wordt de beslissing van 19 juni 2009 goedgekeurd, waarbij de algemene vergadering van de vennoten van de CVBA "Société intercommunale pour la distribution du gaz et de l' type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/11/2009 numac 2009205057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 4 november 2009 is de BV Wi type ministerieel besluit prom. 16/10/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009011445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende erkenning van de keuringsinstelling SGS Statutory Services Belgium VZW, voor de controle van productie-installaties van elektriciteit, opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009031543 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, houdende wijzigingen aan het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 april 2008 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad voor gebruikers van elekt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/10/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009027189 bron ministerie van het waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen

decreet

type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit

document

type document prom. -- pub. 12/11/2009 numac 2009205016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart. - Raad van beheer. - Hernieuwing van sommige mandaten en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 28 oktober 2009 dat i - Worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/11/2009 numac 2009029729 bron ministerie van de franse gemeenschap Filmselectiecommissie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2009 worden de heren Jean-Marie Buchet en Eric Pauwels aangesteld als plaatsvervangend lid van de Filmselectiecommissie voor de sessie van juni 2 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029723 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/11/2009 numac 2009029732 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor adoptie - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 oktober 2009, wordt tot lid van de Hoge Raad voor adoptie, als deskundige op het gebied van adoptie, benoemd, en tot voorzitster van die Raad aangeste type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029727 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van de oprichting van vestigingen voor gespecialiseerd secundair onderwijs die afhangen van de school voor gespecialiseerd secundair onderwijs « L'Ecole Escale secondaire » te Ottignies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029728 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van machtigingen aan inrichtingen van het onderwijs voor sociale promotie voor de inrichting van afdelingen bekrachtigd door de graden van bachelor, specialisatie of master en door het type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/11/2009 numac 2009029731 bron ministerie van de franse gemeenschap Netoverschrijdende overlegraad. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 september 2009 worden in artikel 5 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de netovers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/11/2009 numac 2009029730 bron ministerie van de franse gemeenschap Pedagogische raad van de « Haute Ecole Charlemagne ». - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 september 2009 worden in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 november 2006 houd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029724 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029726 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de buitengewone zitting 2009 van het Parlement van de Franse Gemeenschap

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/11/2009 numac 2009022526 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/11/2009 numac 2009022527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn man Bij hetz

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/11/2009 numac 2009009778 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 oktober 2009 : - is de heer Hobin, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen; - is Mevr. Coirbay, R., rechter in d - is de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/11/2009 numac 2009009780 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juni 2009, in werking tredend op 30 november 2009 's avonds, is de heer Poelmans, G., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Houthalen-Helchteren, op zijn verzoek in ru Betrokk

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/11/2009 numac 2009009764 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2009 wordt Mevr. Nina Gryson, met ingang van 1 september 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. De vakricht Overeenko

lijst

type lijst prom. 29/10/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009011478 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/11/2009 numac 2009000766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 9 oktober 2008 wordt de vergunning vo type vergunning prom. -- pub. 12/11/2009 numac 2009000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 06.06.2008 wordt de vergunning voor Bij min

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 24/09/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009031532 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot aanpassing van de bedragen bepaald in artikel 27, § 1, derde lid, 4° van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzij

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 12/11/2009 numac 2009014280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém
^