B.S. Index van de publicaties van 20 november 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009041311 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009009779 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking. - Errata Deze bekendmaking vervangt die van 8 september 2009, ****. 2, bladzijde 61404, en die van 8 september 2009, ****. 2, bladzijde 61405. In het Belgisch Staatsblad va - ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/10/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009205302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelage en het presentiegeld toegekend aan de voorzitter en aan de leden van het beheerscomité van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 12/11/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009022563 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 10/09/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009022420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 12/11/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009022562 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009009792 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van gerechtspersoneel van het niveau A type koninklijk besluit prom. 16/11/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009011491 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot vaststelling van het administratief statuut van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie en van het koninklijk besluit van 11 ja type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009205301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/11/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009011494 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een vertegenwoordiger van de federale Regering in de schoot van de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen type ministerieel besluit prom. 10/11/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009000775 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en de goedkeuring van de voordracht van haar drie vice-voorzitters en van de vaste secretaris van haar secretariaat type ministerieel besluit prom. 16/11/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009024410 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot aanduiding van de statutaire en contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen belast met de uitvoering van de bepalingen van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij die type ministerieel besluit prom. 16/11/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009022560 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009031552 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van het Regionaal Comité van Advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009031551 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en betreffende de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten e

bericht

type bericht prom. 12/11/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009018468 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin type bericht prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009205258 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 5 oktober 2009 in zake de arbeidsauditeur en de burgerlijke partijen, het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en B.F., tegen « Schen type bericht prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009205163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 augustus 2009 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 110,51 wordt, vanaf 1 augustus 2009, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vas(...) A. Ziekte- en invaliditei type bericht prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009205253 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 oktober 2009 in zake Nathalie Gobbe tegen de nv « Aurelio Cigna », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 oktober 2009, he « Sch

document

type document prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009204728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Bij besluit van de Directeur-generaal van 8 oktober 2009, dat in werking treedt de dag waarop worden be

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009029714 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de GPBHO-commissie genomen ter uitvoering van artikel 8 van het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009022564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Beheerscomité. - Eervol ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 28 september 2009 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : wordt eervol ontslag verleend uit haa wordt Mevr.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009009794 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 september 2009; - Lille : 1 (vanaf 24 april 2010).(...) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009009793 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 13 november 2009 : is aan Mevr. Baeyens, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het Hof van Cassatie, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit Hof te vervul Dit beslu

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009205046 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 196.410 van 28 september 2009 in zake de Belgische Staat tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 okt « Schen type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009205256 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 2 oktober 2009 in zake het openbaar ministerie tegen Vojtech Olah en Viera Balazova, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 o - « Sch type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009205255 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 196.639 van 5 oktober 2009 in zake de cvba « Maatschappij voor coördinatie van produktie en transport van elektrische energie », rechtsged(...) « Schenden type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009205254 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 13 oktober 2009 in zake Helma De Creus tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 oktober 2009, heeft h « Schen type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009205045 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 196.411 van 28 september 2009 in zake de vzw « Unamec » en anderen tegen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Ondernemen, waarvan « Mis

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009095304 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededelingen van overdrachten van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009000763 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Vergunning tot wijziging van installaties behorende tot een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reg Bij type vergunning prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2009 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009000748 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2009, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, wordt vergunning ve

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009042011 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009204954 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 149/2009 van 30 september 2009 Rolnummer 4588 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 7 van de wet 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid va Het Grondw

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009204788 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 144/2009 van 17 september 2009 Rolnummer 4637 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 40, type arrest uittreksel prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009204953 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 148/2009 van 30 september 2009 Rolnummer 4537 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 128, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg t Het Grond type arrest uittreksel prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009204849 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 145/2009 van 17 september 2009 Rolnummer 4639 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 77,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009205366 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 oktober 2009 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van art In u type bericht van selor prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009205369 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Reglement van orde voor taaltesten Doctors en licentiaten in de rechten Taalexamens georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 oktober 2009 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de Taalexamen type bericht van selor prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009205367 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Reglement van orde voor taaltesten Instituut voor de gerechtelijke opleiding Taalexamen georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 27 januari 2009 tot regeling van een taalexamen voor de directieleden van het In Taalexamen type bericht van selor prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009205351 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten voor de dienst personeelsbeleid (niveau B) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (ANB09001) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009205363 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs (niveau A) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) (ANG09838) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor (...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009205359 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige diplomaten (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (AFG09055) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar g(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009205358 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige stafmedewerkers rekrutering en selectie (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ANG09889) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldi(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009205352 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beleidsmedewerkers Internationale Sociale Zekerheid (niveau A) voor de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ANG09054) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden a(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009205353 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bibliothecarissen documentalisten (niveau B) voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) (ANG09057) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twe(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009205355 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen-controleurs (niveau B) voor het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (ANG09062) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee (...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009205354 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen pensioenen (niveau B) voor de Pensioendienst voor de Overheidssector (ANG09061) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indi(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009205350 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige sociaal assistenten (niveau B) voor de Inspectiedienst voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (AFB09003) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aang(...) Als u ge

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009054710 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Huge, Germaine Huge, Germaine Zoé Augusta, geboren te Brussel op 8 april 1909, wonend Alvorens te

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009003422 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « LOVE IS... » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 12 december 2008 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « LOVE IS... », een door - van type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 20/11/2009 numac 2009003423 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « SUBITO QUATTRO » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « SUBITO QUATTRO », e - van
^