B.S. Index van de publicaties van 1 december 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/10/2009 pub. 01/12/2009 numac 2009204737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeens type koninklijk besluit prom. 14/10/2009 pub. 01/12/2009 numac 2009024402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Nationale Evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de toepassing van de bepalingen van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2009 numac 2009003430 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2009 wordt de heer Collet, Louis J., met ingang van 18 november 2009 en voor een periode van zes jaar, aangeduid als houder van de staffunctie ICT Een beroep tot nietigverklaring van voormel type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2009 numac 2009000806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Detachering Bij koninklijk besluit van 20 november 2009 wordt Mevr. Anja Wijnants, rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, met ingang van 1 oktober 2009, voor een periode v type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2009 numac 2009000328 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 wordt, de heer Henri Snyers, attaché bij het departement, met ingang van 1 januari 2010 toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspra type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2009 numac 2009000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 29 september 2009 wordt, met ingang van 1 januari 2010, de heer Hanocq, Jacques, attaché bij het departement, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaansprak type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 01/12/2009 numac 2009012264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1996 betreffende de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 16/10/2007 pub. 01/12/2009 numac 2007011517 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 20/11/2009 pub. 01/12/2009 numac 2009022177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2009 en tot aanpassing van de bas type koninklijk besluit prom. 27/10/2009 pub. 01/12/2009 numac 2009204734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeens type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 01/12/2009 numac 2009021117 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Ministers van Staat. - Benoemingen type koninklijk besluit prom. 27/10/2009 pub. 01/12/2009 numac 2009204739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeens type koninklijk besluit prom. 27/10/2009 pub. 01/12/2009 numac 2009000774 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 13-54-7 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven met bet type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 01/12/2009 numac 2009204124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeens type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 01/12/2009 numac 2009012224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 27/10/2009 pub. 01/12/2009 numac 2009014285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 650.000 EUR in het kader van de renovatie van geklasseerde gebouwen en dit in toepassing van bijakte nr. 10 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/12/2009 numac 2009018476 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2009 wordt met ingang van 1 oktober 2009, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Verhaeghe, Ronny, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetz type ministerieel besluit prom. 05/10/2009 pub. 01/12/2009 numac 2009009816 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 2004 tot toekenning van compensaties aan de personeelsleden van de Dienst Voogdij bij de Federale Overheidsdienst Justitie die een wachtdienst ten huize verzekeren type ministerieel besluit prom. 24/11/2009 pub. 01/12/2009 numac 2009205519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2005 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 27/11/2009 pub. 01/12/2009 numac 2009024424 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie en van de bij type ministerieel besluit prom. 19/11/2009 pub. 01/12/2009 numac 2007011516 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 2000 tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/12/2009 numac 2009205320 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 9 oktober 2009, dat in werking treedt op 9 oktober 2009, wordt een algemene vergunning voor elektriciteitslevering toegekend aan de SPRL RWE Energy Belgium Bij ministerieel besluit van 9 oktober 2009, dat in werking

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2009 pub. 01/12/2009 numac 2009036096 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de benoeming van de gouverneur van de provincie Limburg

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/12/2009 numac 2009205515 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 september 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 september 2009, heeft Eric W Die zaak type bericht prom. -- pub. 01/12/2009 numac 2009018496 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Algemene Centrale der Openbare Diensten heeft bij de Ra Dit bes type bericht prom. -- pub. 01/12/2009 numac 2009018488 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Johan De Smet en Mevr. Sabine Henne, beiden wonen Dit bes

document

type document prom. -- pub. 01/12/2009 numac 2009000809 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Fedasil - Federaal Agentschap voor opvang van asielzoekers. - Europees Vluchtelingenfonds. - 2e Projectoproep 2009. - Programma 2008-2013 Inleiding Het Europees Vluchtelingenfonds geeft Lidstaten de kans om projecten te ondersteunen ter(...) De acties type document prom. -- pub. 01/12/2009 numac 2009205495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechtelijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Charleroi Op 12 november 2009 werd de heer Brichard, Jacques, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om h

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2009 pub. 01/12/2009 numac 2009029745 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Keramist » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 01/12/2009 numac 2009029750 bron ministerie van de franse gemeenschap « Centre de Bruxelles Formation Industrie ». - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 oktober 2009 wordt de aanvraag om erkenning toegekend aan het Centrum voor het bekrachtigen van bekwaamheden « Centre de Bruxel

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 01/12/2009 numac 2009029747 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Toekenningen Bij besluit van 18 september 2009, wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van hoogleraar kunstvakken wordt toegekend aan de heer Guy Schockaert voor de volgende vakken : Visuele en grafische com Grafische e

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/12/2009 numac 2009205499 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen collectief arbeidsrecht. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen collectief arbeidsrecht (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 01/12/2009 numac 2009205502 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige leersecretarissen. - Uitslag De vergelijkende selectie van Duitstalige leersecretarissen (niveau 2+) (ADD09001) voor het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en (...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 01/12/2009 numac 2009205500 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juristen collectief arbeidsrecht. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige juristen collectief arbeidsrecht (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmi(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 01/12/2009 numac 2009205504 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** sociaal controleurs. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** sociaal controleurs (niveau ****) (****09001) voor de **** **** Zekerheid, de Rijksdienst voor **** ****(...) Er is 1 ge type bericht van selor prom. -- pub. 01/12/2009 numac 2009205503 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige justitieassistenten. - Uitslag De vergelijkende selectie van Duitstalige justitieassistenten (niveau B) (ADG09002) voor de FOD Justitie werd afgesloten op 20 oktober 2009. Er zijn 3 geslaagden.(...)

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 01/12/2009 numac 2009003426 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Philippeville ((...) Huis met tuin, rue de Neuville, sectie D, nrs. 99 B2 (d

besluitwet

type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits
^