B.S. Index van de publicaties van 3 december 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009011521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Erkenning BANQUE BCP LUXEMBOURG Bij beslissing van 24 november 2009, genomen in toepassing van de artikelen 74, 75 en 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de vol 214302

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009000810 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 10 november 2009, wordt de aanwijzing van de heer DEMAREZ, Christian, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone COUVIN/VIROINVAL, met ingang va type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009007248 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7702 van 10 september 2009 wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren b Zij gaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009007236 bron ministerie van landsverdediging **** Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7691 van 1 september 2009, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de **** **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009007225 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de aanvullingsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7678 van 10 augustus 2009, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de aanvullingsoff Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009007244 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van reserveofficieren gesproten uit de werving van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7699 van 1 september 2009 worden de kandidaten-reserveofficieren ****. de ****, ****. **** en ****. **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009007247 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie. - Verlenging van aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 7703 van 10 september 2009 wordt de aanstelling in de graad van apotheker-brigade-generaal van apotheker-brigade-generaal ****. ****, op 21 juli 2009 **** type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009022586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 21 april 2007 tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009007245 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht - Verlenging van het brevet van ingenieur van het militair materieel aan lagere officieren Bij koninklijk besluit ****. 7700 van 1 september 2009 : Wordt het brevet van ingenieur van het militair materieel verleend op 1 juli 2009 **** **** het type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009018498 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009205568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 november 2009, wordt aan Mevr. Merveille, Josiane, op het einde van de maand maart 2009, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009007233 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 7688 van 1 september 2009 wordt onderluitenant kandidaat-beroepsofficier ****. **** ten definitieve titel op pensioen gesteld op 1 juli 2009. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009205421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. - Hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 27 october 2009, met ingang van 1 oktober 2009, wordt het mandaat van de heer André GA Een ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009007242 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Bevorderingen tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 7696 van 1 september 2009 : **** **** ****. **** en ****. **** **** worden ****(...) **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009007227 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor Veteranen Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 7773 van 13 november 2009, wordt aan de heer Godin, Victor, Administrateur-generaal op 31 me Hij wordt type koninklijk besluit prom. 20/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009022575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009007237 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 7694 van 1 september 2009 wordt de heer Michel Mairesse, op 1 januari 2010 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt gemachtigd de tit type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009007229 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 7682 van 10 augustus 2009 : Wordt de heer Dubuisson, Etienne, adjunct-administrateur-generaal benoemd tot Grootofficier in de Orde van Leopold II Worden tot Offi type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009007228 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 7681 van 10 augustus 2009 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vermelde ambtenaren van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele A Voor meer dan type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009007232 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslagen. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 7676 van 31 juli 2009 : **** generaal-majoor ***** op 28 september 2009 ontslagen uit het ambt van inspecteur-generaal bemiddelaar belast met de **** **** type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009204950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaam type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009007231 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 7686 van 1 september 2009 wordt het Kruis van Ridder in de **** , postuum, verleend aan korporaal ****. ****. Dit (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/10/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de opleidingen van hulphondengeleider en van instructeur in de kynologenhulpverlening, de accreditering van de kynologenhulpverleningsteams en de functie van coördinator van kynologenhulpverleningsoperaties. - Rechtzettin type ministerieel besluit prom. 20/10/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009000802 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2010 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009007226 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslagen. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit ****. 89122 van 3 augustus 2009 : Wordt generaal-majoor ****. De Vos, op 1 september 2009 ontslagen uit het ambt van chef van de divisie coördinatie en evaluatie Wordt gen type ministerieel besluit prom. 21/10/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009007235 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juli 2009 betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2009- oktober 2009 type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009007246 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 89155 van 2 september 2009 wordt **** **** S. **** op 27 juli 2009 aangewezen voor het ambt van attaché van het Administratief en **** **** type ministerieel besluit prom. 15/07/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009007239 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 25/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009022587 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de bepalingen van de wet van 21 april 2007 tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen- verzekeringsinstelling

decreet

type decreet prom. 26/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009205564 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol inzake de explosieve oorlogsresten bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onder type decreet prom. 26/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009205533 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake clustermunitie, aangenomen in Dublin, op 30 mei 2008, ondertekend te Oslo, op 3 december 2008

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/05/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009205534 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief betreffende de stedenbouwkundige lasten bedoeld in artikel 128 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009018493 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Nationale Raad van Dieren Liefhebbers, met zetel t Dit bes type bericht prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009205506 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 oktober 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 oktober 2009, hebben de VZW « Die zaa

document

type document prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009205590 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel Bij besluit van de Directeur-generaal van 5 november 2009, dat uitwerking heeft Paritair Su

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009009825 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 20 november 2009, is de heer Lamoral, V., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Mechelen zijn ambt uitoefenen Het beroep type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009009824 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 juni 2009, dat in werking treedt op 31 december 2009, is de heer Lambrecht, L., vrederechter van het tweede kanton Kortrijk, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009009826 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 20 november 2009, is het artikel 1,

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009015143 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2009 wordt de heer Tristan Materne, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 augustus 2009 met ranginneming op 1 augustus 2008, in het Franse taa Overee type benoemingen prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2009 wordt Mevr. Sandrine Vanhamme stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 juli 2009 met ranginneming op 1 juli 2008, in het Franse taalkader van Overee type benoemingen prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009015142 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2009 wordt Mevr. Andrée Francois, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 juli 2009 met ranginneming op 1 juli 2008, in het Franse taalkader van Overe type benoemingen prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009007238 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 7695 van 1 september 2009 : In het koninklijk besluit nr. 7395 van 22 januari 2009 betreffende de benoeming in vast verband van een ambtenaar van niveau A worden de volgende 1° het ee type benoemingen prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009007224 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 7679 van 10 augustus 2009, wordt op 1 december 2008, Mevr. Brigitte Mathys in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar ancië Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009015141 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2009 wordt Mevr. Orlane Courtois, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 juli 2009 met ranginneming op 1 juli 2008, in het Franse taalkader van Overee type benoemingen prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009007243 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Benoemingen. - Ontslagen Bij koninklijk besluit ****. 7697 van 1 september 2009 : Worden benoemd in het ambt van **** militair docent van het organieke kader van het onderwijzend militair **** **** 1 juli 2

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009018491 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Intrekking. - Weigering Voor het geneesmiddel DONABELLE 30, 2 mg/0,030 mg, filmomhulde tabletten, werd op 11/05/2009 een Vergunning voor het in de Handel Brengen (VHB) bezorgd aan de firma (...) Aangezien de gegevens van het referentieproduct VALETTE n

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 19 oktober 2009, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer CALLENS, Cédric, gedomicilieerd Leopold II laan 53, te 1080 Brussel, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke De erk type erkenning prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009031568 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 19 oktober 2009, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de SCS MRSM, met maatschappelijke zetel te Jean Chapeliéstraat 20, te 1050 Brussel, met ondernemingsnummer 0889.127.932 De erk

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/12/2009 numac 2009205563 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige beleids- en projectcoördinator. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige beleids- en projectcoördinator (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (AFG09814) werd(...) Er zijn

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij
^