B.S. Index van de publicaties van 9 december 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009205252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechtzetting : deze bekendmaking vervangt die van 27 oktober 2009, bladzijde 69755. Aanpassing op 1 januari 2010 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de con Gezien type wet prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009009811 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 17 november 2009 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens Bij kon type wet prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009205405 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 166/2009 van 29 oktober 2009 Rolnummer 4535 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 191, eerste lid, 14° en 15° , van de wet betreffende de verplic(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuy type wet prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009009814 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 17 november 2009 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** **** type wet prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009204964 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 170/2009 van 29 oktober 2009 Rolnummer 4607 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 138,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 09/10/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009024392 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Erreurs médicales » type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003416 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009205623 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de "ociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009011479 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 9 februari 2009 wordt aan de heer Lucien Van Boxstael, directeur-generaal bij het Bureau van de Voorzitter, met ingang van 1 december 2009, eervol ontslag uit zijn functies ver De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009011475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 12 februari 2009 wordt aan de heer Lambert VERJUS, Secretaris-generaal aangewezen als Voorzitter van de Directiecomité bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst De hee type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003414 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009011474 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 16 februari 2009 wordt aan de heer Jean-Louis DUHAUT, adviseur bij de Algemene Directie Economisch Potentieel, met ingang van 1 december 2009, eervol ontslag uit zijn functies v De heer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009011533 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die type ministerieel besluit prom. 02/07/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009007258 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de Krijgsmacht

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009018508 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De CVBA Creatiek, met zetel te 8430 Middelkerke, Roger De Dit besl type bericht prom. 27/11/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009018506 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin type bericht prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009018502 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Andibel, met maatschappelijke zetel te 8750 Wingen Dit bes type bericht prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009018509 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Tom Feryn en Pascale De Paepe, beiden wonende te 8760 Meu Dit besl type bericht prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009018507 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Duras Immobiliën, met maatschappelijke zetel te 380 Dit bes

document

type document prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009022601 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - VIDAZA, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden Bij ministeriële beslissing van 26 november 2009, die in werking treedt de dag van deze bekendmaking, word type document prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009011534 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Gevolgen voor het recht op maatschappelijke dienstverlening van de opheffing van code 207 « opvangstructuur » op vrijwillige basis Aan mevrouwen de Voorzitsters Aan de heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn M Mijnheer de type document prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009000773 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken. - Tarief 2010 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel be 1. Artik

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/10/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009029822 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/10/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009029828 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de overheidsafvaardiging binnen het Comité van sector IX, van het Comité van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, 2e afdeling en van het Onderhande

arrest

type arrest prom. 22/10/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009031566 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit houdende uitvoering van de ordonnantie van 18 december 2008 betreffende de toegang van assistentiehonden tot voor het publiek toegankelijke plaatsen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009011511 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 10 november 2009 werden met ingang van 8 april 2009 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Antoine Callaert, Waasmunster. Ridder De heer Zij zullen het burgerl type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009011519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 16 november 2009 werden met ingang van 15 november 2009 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heren : Raymond de Meester de Betzenbroeck, baron, Joris Ide, Zwevezele

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009009842 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 december 2009 is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik van : de heren : - Hay, D., wonende te Blegny, voor een termijn van vijf - Dejardin, type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009009843 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 3 december 2009 is het verzoek tot associatie van de heer Vandermander, R., notaris ter standplaats Evergem, en van de heer Vanden Broecke, P., kandidaat-notaris, om de associatie « VAN De hee

erkenning

type erkenning prom. 02/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009018518 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Wijziging van de beslissing van 10 juli 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten type erkenning prom. 02/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009018519 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009205705 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalig celhoofd Nationaal Register (klasse A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (MNG09818) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als(...) Toelaatb

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009014299 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 09/12/2009 numac 2009011535 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN HD 021
^