B.S. Index van de publicaties van 10 december 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009009796 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 november 2009, wordt het koninklijk besluit van 3 februari 2009 waarbij aan de ****(...) type wet prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009009819 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 17 november 2009 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, Bij kon type wet prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009040207 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 juli 2009 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 10/12/2009 numac 2009014304 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 47 op de spoorlijn 161, baanvak Brussel-Namen, te Lonzée machtigt mits de bouw van een overbrugging over de bestaande sporen en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van alge type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009022590 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 23 november 2009 wordt de heer Marc Hubin bevorderd door verhoging in klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in een betr Bij kon type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 10/12/2009 numac 2009003455 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009022591 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 23 november 2009 worden bevorderd door verhoging in klasse in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid met ingang van 1 december 2008 : - - de heer type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 10/12/2009 numac 2009022571 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de m type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 10/12/2009 numac 2009003446 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 10/12/2009 numac 2009014296 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de Staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van privaat recht « The Brussels Airport Company » te verkopen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009015145 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009 wordt, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 december 2009, aan de heer Jacques Thinsy , adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse(...) Hij type koninklijk besluit prom. 06/12/2009 pub. 10/12/2009 numac 2009024442 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, eerste lid, 6°, van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie, en houdende omzetting van de Richtlijn 2009/135/EG van de Commissie van 3 type koninklijk besluit prom. 17/11/2009 pub. 10/12/2009 numac 2009022579 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/11/2009 pub. 10/12/2009 numac 2009205625 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Lettelingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009205626 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij ministerieel besluit van 8 oktober 2009 wordt het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Aat overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale insluiting vanaf 1 januari 2010 voor onbepaalde duur al Bij mini type ministerieel besluit prom. 28/10/2009 pub. 10/12/2009 numac 2009009822 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit bepalende de uitrusting en het materiaal dat ter beschikking gesteld wordt van de veiligheidsbeambten en de penitentiaire beambten van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 01/12/2009 pub. 10/12/2009 numac 2009021122 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2008 tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die o

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2009 pub. 10/12/2009 numac 2009036100 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2009 pub. 10/12/2009 numac 2009036112 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik, het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008 houdend type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 10/12/2009 numac 2009036113 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009000811 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de taken van de officier-geneesheer van de openbare brandweer Aan de dames en heren Provinciegouverneurs, Mevrouw de Gouverneur, Mijnheer de Gouverneur, Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden Mijn diensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009024423 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen Over

document

type document prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009003420 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplic De v

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009000814 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State nr. 196.373 van 24 september 2009, afdeling bestuursrechtspraak, IXde kamer, worden vernietigd : - het ko(...) - het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende de toekenning van een b type arrest van de raad van state prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009000779 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State nr. 196.827 van 12 oktober 2009, afdeling bestuursrechtspraak, IXe kamer, wordt het koninklijk besluit van 1(...) Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch S

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, gedaan te Brussel op 15 december 1950 . - Toetreding van de Republiek Vanuatu Op 17 november 2009 werd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buite(...) Overee

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009000825 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Selectiecommissie voor Hogere Officieren Samenstelling. - Aanwijzingen Bij beslissing van 20 november 2009 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen om te zetelen binnen de Nationale Selectiecommissie voor Hogere Officiere -De heren

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009031585 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van laboratoria voor het domein van het geluid volgens hun accreditatie Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofds type erkenning prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009031530 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van laboratoria voor de domeinen afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwemwater, viswater, bodem, slib, sediment, vaste stof, vast afval, asbestverdachte materialen, lucht, rookgas, olie,(...) Over

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009009845 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel De aanwijzing van Mevr. Leus, I., rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 10 januari 2010.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009205664 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** ****-coördinatoren. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** ****-coördinatoren (niveau ****) voor de **** ****, ****.****.****., Middenstand en **** (****08859) werd ****(...) Er zijn 1 type bericht van selor prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009205662 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige financieel dossierbeheerder. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige financieel dossierbeheerder (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG09826) werd afgesloten op 9 november 2009. type bericht van selor prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009205685 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige inspecteur concurrentie. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige inspecteur concurrentie (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG09818) werd afgesloten op 9 no(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009205660 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen gerechtelijke navordering. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen gerechtelijke navordering (niveau A) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (ANG09830) w(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009205665 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van administratief assistent, algemene functie, kwalificatie groep 1. - Uitslag. - Erratum Erratum van het eerder verschenen bericht in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2009 : De vergelijkende selectie van adminis Er zijn 394

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009020064 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 11 december 2009 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Ontwerpen van ordonnantie. -Ontwerp van ordonnantie houdende aan(...) - Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de Algemene Uitgavenb type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 10/12/2009 numac 2009020063 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 11 december 2009, om 9 u. 30 m. en om 14. u. 30 m. (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingneming. -Voorstel van resolutie (v(...) 2. Ontwerpen van ordonnantie en van verordening. - On
^