B.S. Index van de publicaties van 15 december 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/12/2009 numac 2009009810 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 10 november 2009 is machtiging verleend aan : de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de ge(...) de genaamde **** type wet prom. -- pub. 15/12/2009 numac 2009018526 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen . - Bekendmaking overeenkomstig artikel 44 van de geïndexeerde bedragen van de heffing Overeenkomstig artikel 44 van de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen zoals ingevoegd (...) 1°

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009021125 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009021124 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de leden van de Wetenschappelijke raden van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2009 numac 2009011555 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Maximale prijs voor de basis-bankdienst. - Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst Bij toepassing van het indexcijfer der consumptiepri type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009011500 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1991 waarbij, voor het vermelden van de gebruikte meeteenheden, aanvullende aanduidingen en afwijkende voorstellingen worden toegestaan type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2009 numac 2009011549 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 3 december 2009 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Opwijk, Merchtem, Londerzeel, Meise, Kap type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009011499 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1970 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, meetstandaarden en meetwerktuigen en tot vaststelling van de wettelijke meet type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009011520 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de herijkverrichtingen van de niet-automatische weegwerktuigen type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009009846 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de verenigingen « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Aïcha », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » en type koninklijk besluit prom. 07/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009021123 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Waalse Regering

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009031587 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de Voorzitter en de Vice-Voorzitter van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009031586 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan nr. 09 mod tot wijziging van het bijzonder bestemmingsplan nr. 09 van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/12/2009 numac 2009031564 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Ontslag Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van, 29 oktober 2009, wordt ontslag van ambtswege verleend aan de heer Lejeune, Christophe, assistent, met ingang van 6 juli 2009 's avonds. Het beroep tot nietigverk Deze termij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/10/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009036116 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een financiële tegemoetkoming aan onthaalouders en kinderopvangvoorzieningen voor een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009036102 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 betreffende de benoeming van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in de Nationale Klimaatcommissie type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009036126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot inwerkingstelling van het artikel 20 van het decreet van 19 december 2008 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het Vlaams Agentschap Ondernemen en houdende de inrichting van een Comité voor Preventief

decreet

type decreet prom. 03/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009033045 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 juni 2005 over de radio-omroep en de filmvoorstellingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/12/2009 numac 2009018514 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Gust

document

type document prom. -- pub. 15/12/2009 numac 2009009866 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluiten van 9 december 2009 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : - De heer Guy APER, geboren op 26 juni 1950 te Els - De heer type document prom. -- pub. 15/12/2009 numac 2009009872 bron federale overheidsdienst justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen Met ingang van 1 januari 2010 worden de kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt vastgesteld : 1° Voor de onde a) honderd type document prom. -- pub. 15/12/2009 numac 2009011514 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading 2008-2017. - Verklaring naar aanleiding van de beoordeling van de gevolgen voor het milieu Context De studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading 2008-2017 • een schatting v

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/12/2009 numac 2009018510 bron rekenhof Aanwerving van Franstalige adjunct-auditeurs - niveau 1 Resultaat Op 18 november 2009 werden de door het Rekenhof georganiseerde wervingsexamens voor Franstalige adjunct-auditeurs - niveau 1 (m/v) afgesloten. De examens voor de richting(...) Les r

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/12/2009 numac 2009009865 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 december 2009 is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Ieper van Mevr. Syx, A.-M., wonende te Zonnebeke, vernieuwd voor een termijn van vijf jaar me Het ber
^