B.S. Index van de publicaties van 16 december 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009009862 bron federale overheidsdienst justitie Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 10 december 2009 worden Mevr. De Becker, Ann, advocaat, en de heer D type wet prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009011554 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 4 december 2009, genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffen PR/001 type wet prom. 10/11/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009024441 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009. - Sectie 25. - « FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu »

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende een bijzondere vergoeding voor arbeiders in geval van gebrek aan werk type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verplaatsingstijd en overbruggingstijd type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009012237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het gewaarborgd minimumloon in de provincie He type koninklijk besluit prom. 27/10/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2008 gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009205805 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009002095 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij Infrabel wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de vlasbereiding, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de vlas type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het individueel recht op vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009012221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009024453 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 30.000 euro aan de « Fondation polaire internationale » type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009011550 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlenging van de toepassing van de artikelen 32 tot 34 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, houdende oprichting van een vormingscomité type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen, met u type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009003457 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar na twintig jaar ploegarb type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommi type koninklijk besluit prom. 13/12/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009011543 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inspecteurs van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 27/10/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204735 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 betr type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009018511 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling SGS Belgium NV, Noorderlaan 87, G-025 type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de vlasbereiding, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1981 betreffen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/12/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009011542 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 53 houdende schrapping van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 01/12/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009011532 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009205775 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen KOMEN-WAASTEN. - Bij ministerieel besluit van 23 november 2009 wordt de gemeenteraad van de stad Komen-Waasten ertoe gemachtigd, door middel van onteigening wegens algemeen nut, de hierna vermelde innemingen te kopen, die Stad type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009205769 bron waalse overheidsdienst Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2009, dat in werking treedt op 21 oktober 2009, wordt bij ministerieel besluit van 18 juni 2008 aan de « SA DIP » verleende erkenning als arbeidsbemiddelingsbureau nr. W.RS.191 aan de « SA Bij m type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009205744 bron waalse overheidsdienst Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2009 wordt de VZW "Aves-Ostkantone" erkend als beheerder van een revalidatiecentrum voor in het wild levende diersoorten, dat gevestigd is in de woonplaats van Mevr. Marleen Thomass

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009205774 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers"

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009018325 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW « Ligue des Droits de l'Homme » heeft de nietigverk Die o type bericht prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009205650 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 november 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 november 2009, heeft de vzw « A Die zaa type bericht prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009018323 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Nathalie MASURE en de heer Thierry SCHWERS hebben de Deze za type bericht prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009205771 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 oktober 2009 in zake het openbaar ministerie tegen T.S., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 november 2009, heeft de Corr « Schen type bericht prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009205777 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 november 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 november 2009, heeft de Kerkf Die zaa type bericht prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009205772 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 november 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 november 2009, hebben Stefaan Die zaa

document

type document prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009015149 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij de koninklijke besluiten van 19 mei 2009 worden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf 1 augustus 2008 : de heer Guy Sevrin de heer H

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009029888 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetschef. - Ontslag. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 oktober 2009 wordt eervol ontslag uit zijn functies van Kabinetschef van de Minister-President van de Regering van de Franse Gemeenschap verleend a Bij bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009029891 bron ministerie van de franse gemeenschap Bestuurder van de « Université de Mons ». - Aanstelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2009, wordt de aanstelling van de heer Dany VINCE in het mandaat van Bestuurder van de « Université de Mons » voor een peri type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009029887 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009029907 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen

erratum

type erratum prom. 26/03/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009029820 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties. - Erratum.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009009871 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 december 2009, is de heer De Vuyst, P., notaris ter standplaats Herzele, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009009870 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 december 2009 : - is aan de heer Scheldeman, B., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen; - is aan de Bij koninkli type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009009869 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 9 december 2009 is het verzoek tot associatie van de heer Lambin, E., notaris ter standplaats Fontaine-l'Evêque, en van Mevr. Collard, B., kandidaat-notaris, om de associatie « Emmanuel Mevr.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009000843 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 november 2009, wordt Mevr. Nathalie Moonen, licentiaat in de rechten, benoemd als rechter in vreemdelingen- zaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, met ingang van 30 november 2009. Bij kon

lijst

type lijst prom. 27/11/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009011538 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009022580 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Machtiging voor de bouw en vergunning voor de exploitatie van een windmolenpark op de Bank zonder Naam in de Belgische zeegebieden Bij ministerieel besluit van 19 november 2009, genomen krachtens het koninklijk besluit van 7 september 2003, houd De mac

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009018525 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Annulatie door de Raad van State Het arrest nr. 196.675 van de Raad van State, van 6 oktober 2009, vernietigt de artikelen 2, type arrest van de raad van state prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009018524 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Annulatie door de Raad van State Het arrest nr. 196.653 van de Raad van State, van 5 oktober 2009, vernietigt het koninklijk besluit van 30 november 2003 houdende verbod van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen alsook de besliss

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 16/12/2009 numac 2009054721 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Lambert, Louis Louis Antoine Adelin Georges Elisabeth Lambert, ongehuwd, geboren te K Alvorens te b
^