B.S. Index van de publicaties van 17 december 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/12/2009 numac 2009040208 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 augustus 2009 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009002087 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2009 numac 2009022609 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor opticiens, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en aanwijzing van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Bij koninklijk besluit van Bij het type koninklijk besluit prom. 17/11/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009024430 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration Internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » en tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van deze toelage type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009003461 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de BTW-opgave van de intracommunautaire handelingen type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009003460 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 23 met betrekking tot de jaarlijkse lijst van de BTW-belastingplichtige afnemers type koninklijk besluit prom. 07/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009205741 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Ministers van Staat. - Benoemingen type koninklijk besluit prom. 23/11/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009024435 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor een studie van de tafelzoetstoffen en de schatting van de totale inname van geselecteerde zoetstoffen door de Belgische bevolking type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009003463 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3, 4, 7, 10, 18, 22, 31 en 54 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 12/10/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009011548 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de begr type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2009 numac 2009018512 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling PROCERVIQ S.A. - rue de l'Econo G-001 type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009205303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009011547 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de kennisgeving van elektronischecommunicatiediensten en -netwerken type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009003462 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 56 met betrekking tot de teruggave inzake belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggave type koninklijk besluit prom. 07/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2008 tot aanwijzing van de leden van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgericht bij de Minister van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009003459 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 5 van 27 december 1977 met betrekking tot de diensten die verband houden met een uit zijn aard onroerend goed, inzake belasting over de toegevoegde waarde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/11/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009024427 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden farmaceutische inspecteurs van de geneeskundige commissies type ministerieel besluit prom. 14/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009021127 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken type ministerieel besluit prom. 14/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009021126 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen bepaald in het koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de se type ministerieel besluit prom. 14/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009021128 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009031590 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor renovatie van het woonmilieu type ministerieel besluit prom. 17/02/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009024429 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan de universitaire en interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde voor de periode van 1 januari 2009 tot 31 december 2009

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009031592 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009205832 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de toekenningsvoorwaarden voor subsidies in infrastructuur en uitrusting aan de bedrijven voor aangepast werk die erkend zijn door het "Agence

arrest

type arrest prom. 16/10/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009204765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van het Paritair leercomité voor de papier en kartonbewerking type arrest prom. 03/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009031584 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraa

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2009 numac 2009029821 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Sport- ADEPS. - Algemene Dienst Lichamelijke opvoeding, Sport en Leven in Openlucht. - Nationale Orden. Gecontingenteerde eretekens. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 o Wordt b type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2009 numac 2009022606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 november 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 1 Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2009 numac 2009022608 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 3 december 2009, dat in Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/2009 numac 2009009875 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2009; - Heist-op-den-Berg : 1 (vanaf 11 (...) - Gent : 1 (grondgebied van het vijfde kanton);

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/12/2009 numac 2009018527 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van één deskundige met specialisatie communicatie (m/v) De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) werft één Nederlandstalige of Franstalige deskundige met specialisatie communicatie aan (m/v). Context van de func(...) De HRJ is een federaal or

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/12/2009 numac 2009009874 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 december 2009 zijn benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel : - de heer Croux, B., advocaat; - de heer Raymaekers, F., advocaat; - Mevr. Verhelst, I., advo Bij koninklijke type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/12/2009 numac 2009009873 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 november 2009, in werking tredend op 31 december 2009 's avonds, is Mevr. Moulin, K., griffier-hoofd van dienst A2 bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, op haar verzoek in ruste gesteld. Bij koni

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 17/12/2009 numac 2009009859 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging vredegerecht van Binche op 18 januari 2010 Vredegerecht van Binche, Wanderpepenstraat 71, 7130 Binche.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/12/2009 numac 2009205826 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige projectmedewerkers. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige projectmedewerkers (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG09811) werd afgeslo(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 17/12/2009 numac 2009205825 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** juristen ****. - Uitslag **** vergelijkende selectie van **** juristen **** bemiddeling (niveau ****) voor de **** voor **** ****(...) Er zijn 4 ****
^