B.S. Index van de publicaties van 22 december 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/12/2009 numac 2009011576 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 7 december 2009 genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 1977 PR/001 type wet prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. - Officieuze coördinatie type wet prom. -- pub. 22/12/2009 numac 2009009856 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 december 2009 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) type wet prom. 29/08/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009015119 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van het terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005 type wet prom. -- pub. 22/12/2009 numac 2009011577 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 7 december 2009 genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 1977 PR/001

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009000864 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële tussenkomst voor 2009 aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de uitgaven te dekken die verband houden met de criminaliteitspreventie in het kader van de Europese toppen en andere in type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009000860 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp om de aan de organisatie van de Europese toppen verbonden last te dekken en meer in het bijzonder de in het kader van deze toppen gepresteerde uren type koninklijk besluit prom. 12/11/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009022597 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 12/11/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009022596 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009000859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2009 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Bru type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009009844 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het personeel van griffies en parketsecretariaten type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009000861 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2009 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009000865 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2009 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009000863 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp voor investeringen inzake infrastructuur en veiligheidsmaterieel in verband met de veiligheid in Brussel in het kader van de organisatie van de Europese toppen type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009000862 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2009 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » type koninklijk besluit prom. 12/11/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009022598 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2009 numac 2009014313 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2009 wordt de heer Marc De Smet, klasse A3 met de titel van adviseur, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, naar de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal, in het F Een ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2009 numac 2009205937 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal van de Algemene directie van de Financiële en Statistische Diensten Bij koninklijk besluit van 14 december 2009, dat in werking treedt Het ber type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009011574 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 07/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009021130 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2006 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/11/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009024437 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging van de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 27/11/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009011551 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende herverdeling van de middelen voor specifieke bijkomende projecten bedoeld in artikel 7, § 3, van het koninklijk besluit van 10 september 2009 houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en d type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009011569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris en de adjunct-regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 07/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009021129 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot machtiging van wetenschappelijk personeelslid bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis om de titel van afdelingshoofd ad interim te dragen type ministerieel besluit prom. 18/11/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009014305 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 2008 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 08/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009205885 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steun die aan de melkproducenten verleend wordt in het kader van de buitengewone daling van de melkprijzen type ministerieel besluit prom. 27/11/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Le Sas » type ministerieel besluit prom. 01/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009031601 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriel besluit tot wijziging van bijlagen I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uits type ministerieel besluit prom. 04/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009011544 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot overdracht van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België van de firma INSAGRA NV aan de firma NHM NV

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009031602 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van meerdere besluiten op zoötechnisch gebied type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/10/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van een commissaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009205884 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de certificering van de bestaande woongebouwen

decreet

type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027223 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027224 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009000808 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 66 betreffende de overdracht van verloven van 2009 en de toekenning van sommige verloven in 2010

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/12/2009 numac 2009018528 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Jame

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 22/12/2009 numac 2009054782 bron federale overheidsdienst financie Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Wallet, Léonce Wallet, Léonce, geboren te Hyon op 21 mei 1935, wonende te Mons, rue A Alvorens te

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/12/2009 numac 2009009900 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 16 december 2009 is het verzoek tot associatie van de heer Goossens, Ph., notaris ter standplaats Opglabbeek, en van de heer Vanderstraeten, D., kandidaat-notaris, om de associatie « GO De hee type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/12/2009 numac 2009009899 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 15 december 2009 zijn benoemd tot gerechtsdeurwaarder : - de heer Van Audenrode, V., kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Antwerpe - de heer Ho

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 22/12/2009 numac 2009009901 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 19 november 2009, heeft de heer Cassiers, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn van

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 22/12/2009 numac 2009014314 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de bascholing van bestuurders van voertuigen van de categoriën C, C+E, Num
^