B.S. Index van de publicaties van 23 december 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft type wet prom. 15/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011529 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door midde type wet prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 11/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende aspecten van gerechtelijk recht wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1996 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werke type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het zilveren erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Private sociale organismen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009024390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ambtsneerlegging Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2009 is een einde gesteld aan de functies van attaché van de heer Biernaux, Olivier, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu met ingang type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009205567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 19 november 2009 wordt de heer Walter AERTS met ingang van 1 augustus 2010 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché. Het is hem vergund aanspraak op het onmiddellijk pensioen te doen type koninklijk besluit prom. 15/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009022630 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiering toekent aan de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009011575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 6 december 2009 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Oupeye, Bassenge, Juprelle, Heers, Ginge type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009021132 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 december 2009 wordt het Grootlint in de Leopoldsorde toegekend aan de heer Van Rompuy, Herman, gewezen Eerste Minister en Minister van Staat. Hij neemt zijn rang in de Orde in op 17 Hij zal h type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Goederenvervoer over de weg. - Logistiek voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009009887 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 12 november 2009 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011568 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van elke afdeling van de Raad voor de Intellectuele Eigendom type ministerieel besluit prom. 27/11/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009024438 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan het Feestcomité van Jemeppe type ministerieel besluit prom. 15/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011567 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 27/11/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009024439 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de Katholieke Universiteit Leuven voor de organisatie van een symposium over de toekomstige toepassing van genetische kennis in de volksgezondheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009009840 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing van een lid van de algemene commissie van de federale bemiddelingscommissie Bij ministerieel besluit van 16 december 2009 dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2009, is Mevr. Florence Van De Putte aangewezen als plaatsvervan Het ber

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009031596 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van, wat batterijen en accu's evenals afgedankte batterijen en accu's betreft, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 inzake de invoering van een terugnameplic

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009036147 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende het toeristische logies

decreet

type decreet prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009205877 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" (1) type decreet prom. 30/04/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009035849 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 20/02/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009035847 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009205876 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende fiscale billijkheid en milieuefficiëntie voor het wagenpark en de passiefhuizen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/11/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009205892 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de toepassing van artikel 6, § 1, 5°, van het fiscaal decreet van 22 maart 2007 met het oog op de toekenning van een verlaagde belastingsvoet op het storten van afval voortgebracht door bepaalde bodemsaneringshandelingen

bericht

type bericht prom. 04/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009018522 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de

document

type document prom. 19/12/2008 pub. 23/12/2009 numac 2009036127 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009029902 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 14 november 2008 tot instelling van de Jeugdraad van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009003488 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling van betrekkingen in de klasse A3. - Adviseur bij de Centrale Diensten van de fiscale administraties en bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat van de FOD Financiën. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 42 - blz. type erratum prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009003489 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling van betrekkingen in de klasse A4 - Adviseur-generaal bij de Centrale Diensten van de fiscale administraties en bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat van de FOD Financiën. - Erratum In het Belgisch Staatsblad - blz.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009009903 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 22 september 2009, bladzijde 63389, regel 40, is de vacante plaats van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, geannuleerd. type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009009841 bron federale overheidsdienst justitie Bijkomende oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de federale bemiddelingscommissie Er zal worden overgegaan tot de aanwijzing van de leden van de federale bemiddelingscommissie, ingesteld bij artikel 1727 van het Gerechtelijk Wetboek.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009009895 bron instituut voor gerechtelijke opleiding Aanwerving van een attaché voor de Dienst Opleiding Het Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een attaché voor de dienst opleiding (m/v - niveau A). De geselecteerde kandidaat zal aangeworv(...) Jobinhoud : De atta type aanwerving prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009009896 bron instituut voor gerechtelijke opleiding Aanwerving van een attaché internationale aangelegenheden Het Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een attaché internationale aangelegenheden (m/v - niveau A). De geselecteerde kandidaat z(...) Jobinhoud : De atta type aanwerving prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009009904 bron federale overheidsdienst justitie Instituut voor gerechtelijke opleiding Aanwerving van een attaché voor de Dienst Opleiding Het Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een attaché voor de Dienst Opleiding (m/v - niveau A). De attaché staat onder me type aanwerving prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009009905 bron federale overheidsdienst justitie Instituut voor gerechtelijke opleiding Aanwerving van een attaché internationale aangelegenheden Het Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een attaché internationale aangelegenheden (m/v - (...) De geselecteerde ka

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009009908 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 15 december 2009 : - is de heer Wagemans, M., advocaat bij de balie van de Franse Orde van advocaten te Brussel, oud-stafhouder, benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II; - is het a type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009009906 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 17 december 2009 : - is hernieuwd de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie : - Waals-Brabant, van de heer Koza - Henegouwen type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009009907 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 december 2009 : - is aan de heer Bailly, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Nijvel. Het is hem vergund de titel van - is de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009009902 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 december 2009 zijn benoemd tot : griffier bij de politierechtbank te Brussel, Mevr. Stalport, D., griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Brussel. Dit besluit treedt in werking griffier bij

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009205827 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van verschillende statutaire en geldelijke bepalingen voor het personeel van het Ministerie van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap en van de paragemeenschappelijke inrichtingen v

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009022600 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2009 wordt Mevr. Maruja Van Baelen tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Neder Overeen

programmadecreet

type programmadecreet prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009205899 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen betreffende de wegenisretributie, de bezoldiging van de gewestelijke garantie, de dotaties en toelagen aan bepaalde instellingen onder beheerscontract, en een pilootproject inzake trekkingsrecht, ten gun

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009205917 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeem- en netwerkbeheerder. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeem- en netwerkbeheerder (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) (ANG09035)(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009205916 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Security & Facility Manager. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige Security & Facility Manager (niveau A) voor het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de prov(...) Er is 1 geslaag type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009205954 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistent projectmanager . - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistent projectmanager (burgerlijk ingenieur-architect - bouw) (m/v) (nivea(...) Er zijn 2 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009205946 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-medewerker. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-medewerker (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG08858) werd afgesloten op 14 december 20(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009205943 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juristen gerechtelijke navordering. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige juristen gerechtelijke navordering (niveau A) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (AFG09830) werd afgesl(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009205915 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige communicatiespecialisten. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige communicatiespecialisten (niveau A) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (AN(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009205913 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juristen. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige juristen (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (AFG09822) werd afgesloten op 9 december 2009. Er zijn 17 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009205911 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** wetenschappelijke medewerkers. - Uitslag **** vergelijkende selectie van **** wetenschappelijke medewerkers (niveau ****) voor de Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeit(...) Er zijn 5 **** type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009205912 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige assistenten in de archivistiek. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige assistenten in de archivistiek (niveau C) voor de POD Wetenschapsbeleid - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in (...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009205918 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige service delivery manager. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige service delivery manager (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG09047) werd afgesloten op 14 december 200(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009205952 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ANG09822) werd afgesloten op 15 december 2009. Er zijn 16 (...) type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009205942 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ploegbazen. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige ploegbazen (niveau D) voor Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid (AFB08806) werd afgesloten op 14 december 2009. Er zijn(...) type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009205919 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige expert stabiliteit. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige expert stabiliteit (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG09857) werd afgesloten op 9 december 2009. Er zijn 2(...) type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009205944 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ploegbazen. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige ploegbazen (niveau D) voor Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid (ANB08806) werd afgesloten op 14 december 2009. type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009205949 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs luchtvaart. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs luchtvaart (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG09038) werd afgeslote(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009205914 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige interne auditeur-inspecteur. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige interne auditeur-inspecteur niveau A2 voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG09824) werd afgesloten op 14 december 2009.

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 23/12/2009 numac 2009054722 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Delzenne, Victor Delzenne, Victor, geboren te Doornik op 2 april 1923, wonende te Doo Alvorens te b
^