B.S. Index van de publicaties van 24 december 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/2008 pub. 24/12/2009 numac 2009205935 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. -- pub. 24/12/2009 numac 2009009882 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 13 december 2009 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****'****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, **** type wet prom. 07/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009011565 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, wat de taken van het één-

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009022632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de samenstelling van de Commissie type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2009 numac 2009000873 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 7 december 2009, wordt de aanwijzing van de heer Hendrix, Yves, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Flémalle, met ingang van 17 november type koninklijk besluit prom. 20/11/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009022607 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009003475 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2009 numac 2009000874 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 10 december 2009, wordt de heer Guissard, Marcel, aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton /Houffalize/

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/11/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009036146 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van classificatienormen inzake comfort voor een vergund toeristisch logies type ministerieel besluit prom. 27/11/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009036131 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de nadere openings- en exploitatievoorwaarden waaraan het toeristische logies moet voldoen type ministerieel besluit prom. 27/11/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009036132 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de herkenningstekens voor een vergund toeristisch logies

decreet

type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205872 bron waalse overheidsdienst Decreet ter wijziging van diverse wetgevingen met het oog op het omzetten van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205883 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, de wet van 13 juli 1987 be type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009206000 bron waalse overheidsdienst Decreet bedoeld voor het algemeen omzetten van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt wat betreft de aangelegenheden beoogd in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205878 bron waalse overheidsdienst Decreet ter wijziging van diverse wetgevingen met betrekking tot de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet met het oog op het omzetten van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de d type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205874 bron waalse overheidsdienst Decreet met het oog op het omzetten van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/12/2009 numac 2009000833 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 november 2009 wordt de heer Bruno Zorzi benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Regionale diensten, met ingang van 1 augustus 2009.

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 24/12/2009 numac 2009007276 bron ministerie van landsverdediging Koninklijke besluiten nrs. 4273 en 4274 van 18 december 2002 Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 197.179 van 22 oktober 2009, heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, VIIIste kamer geheel of gedeeltelijk de volgen Koninklijk

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 24/12/2009 numac 2009009910 bron federale overheidsdienst justitie Correctie van de publicatie van 17 december 2009 voor de adreswijziging vredegerecht van Binche vanaf 18 januari 2010 Vredegerecht van Binche Wanderpepenlaan 71 7130 Binche. (...)

beslissing

type beslissing prom. -- pub. 24/12/2009 numac 2009003454 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën ter oprichting van het Centrum Grote Ondernemingen Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van Gelet
^