B.S. Index van de publicaties van 28 december 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/09/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009015127 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag van 1976 inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, gedaan te Londen op 2 mei 1996 type wet prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot invoeging van een nieuw boek betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type wet prom. 11/04/1989 pub. 28/12/2009 numac 2009015144 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van het Verdrag van 1976 inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, gedaan te Londen op 19 november 1976. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009003486 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot toekenning van een Staatswaarborg aan bepaalde leningen van de Gemeentelijke Holding type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009205891 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van het beheerscontract van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten" voor de periode 2009-2013 type koninklijk besluit prom. 14/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009000866 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van lokaal beleid voor veiligheid en pr type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 ju type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid va type koninklijk besluit prom. 21/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009205820 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2009 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijd type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discothe type koninklijk besluit prom. 21/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009205819 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2009 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001 type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten type koninklijk besluit prom. 26/11/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009022629 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 2.000 EUR aan de VZW NVHVG, voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011584 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 28 december 1948 houdende vaststelling van het aantal leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en bepaling der modaliteiten van hun voordracht type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009205936 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009002096 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden werkzaam in Tongeren in het gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen in het buitengewoon basisonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009205966 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 76quater van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 betreffende de investeringen in de landbouwsector type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009206055 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2009 betreffende de bebouwingsvergunning type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009205967 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 betreffende de investeringen in de landbouwsector

decreet

type decreet prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009036176 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009205783 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector referentiejaar 2009

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/12/2009 numac 2009003480 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de kredietgevers die lenin(...) type bericht prom. -- pub. 28/12/2009 numac 2009003479 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypoth(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/12/2009 numac 2009009914 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 december 2009 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Fléron, Mevr. Namur, S., griffier bij de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen. Dit besluit treedt in werkin Bij mini type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/12/2009 numac 2009009918 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 17 december 2009 : - is een einde gesteld aan de aanwijzing in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Antwerpen : - als pl - is aangewe type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/12/2009 numac 2009009919 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 december 2009, is aan de heer De Ridder, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen. Het is hem vergund de tit Bij konin

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/12/2009 numac 2009041712 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 374e AANVULLING Bijwerking op 10 december 2009 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 21/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009003485 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Loterij type document betreffende de nationale loterij prom. 21/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009003447 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2009
^