B.S. Index van de publicaties van 29 december 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009011600 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt type wet prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid type wet prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook type wet prom. 02/02/2009 pub. 29/12/2009 numac 2008015012 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Mozambique inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 juli 2006 (2) (3) type wet prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003450 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 type wet prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook type wet prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009205517 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 171/2009 van 29 oktober 2009 Rolnummer 4611 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 191, eerste lid, 15°, 15°quater en 15°quinquies, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor Het Gro type wet prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009205583 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 174/2009 van 3 november 2009 Rolnummers 4577, 4579, 4580, 4581, 4584, 4585, 4586, 4594 en 4595 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 40, type wet prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009205822 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 184/2009 van 12 november 2009 Rolnummer 4681 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 11, type wet prom. 30/11/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009015148 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009021131 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de regeringscommissaris bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding type koninklijk besluit prom. 14/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009011560 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003490 bron federale overheidsdienst financien, programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en regie der gebouwen Koninklijk besluit tot machtiging van de Koninklijke Muntschouwburg tot overdracht van zijn onroerende rechten en plichten betreffende het gebouw gelegen te Brussel, Wolvengrachtstraat 39-41 aan de Regie der Gebouwen en tot machtiging van de Regie der Geb type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009021137 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2009 tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 07/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009022633 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de openbaarmaking van de jaarrekening van de organismen voor de financiering van pensioenen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009014333 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009009912 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de graden van sommige personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking, de techniek en de logistiek die door verandering van graad kunnen verkregen worden type ministerieel besluit prom. 04/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009206089 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2005 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009018530 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 23 november 2009 wordt, met ingang van 1 mei 2010, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Desmedt, Rafaël, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelf type ministerieel besluit prom. 16/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009011579 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van elke afdeling van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009009921 bron federale overheidsdienst justitie Technisch administratief secretariaat van de geïntegreerde politie bij de Minister van Justitie Bij ministerieel besluit van 14 december 2009 worden aangewezen als lid van het technisch administratief secretariaat : - Hans WANDERSTEIN, offici - Agnès type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009011572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid binnen de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009031594 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Secretaris-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot benoeming van een vervanger van de gemachtigd ambtenaar in geval van diens afwezigheid of verlet, in uitvoering van artikel 2 van het besluit van de Brusselse

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009036160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009036186 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van presentiegelden en voor de terugbetaling van de reis- en maaltijdkosten aan de leden van de coördinatiecommissies, de ruilverkavelingscomités, de commissies van a type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009036153 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2010

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009205968 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden belast met de controle op de inrichtingen voor de huisvesting en de opvang van bejaarde personen

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009205754 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 20 oktober 2009 in zake het openbaar ministerie en anderen tegen M. M. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 nove 1. « Sc type bericht prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009205907 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 4 november 2009 in zake F. G. tegen J.-P. D., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 november 2009, heeft de Rechtbank van ee « Schen type bericht prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009205908 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 oktober 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 oktober 2009, is beroep tot ve Die zaak

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009009897 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State Bij arrest nr. 198.173 van 24 november 2009 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 15 december 2006, waarbij Guido Dupont wordt benoemd tot gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, vernieti type arrest prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009009898 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State Bij arrest nr. 198.174 van 24 november 2009 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 20 maart 2007, waarbij Christel Gaumier wordt benoemd tot gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, verniet

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009205742 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 9 november 2009 in zake P.M. tegen de FOD Financiën en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 november 2009, heeft h « Sche type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009205904 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 30 oktober 2009 in zake de nv « Sotrinvest » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 november 2009, « Sch

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009205518 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 173/2009 van 29 oktober 2009 Rolnummer 4762 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 46 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 februari 2009 houdende diverse maatregelen, inzonderheid inzake de st Het Grondwe type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009204938 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 150/2009 van 30 september 2009 Rolnummer 4590 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 47sexies en 47septies, type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009205707 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 178/2009 van 12 november 2009 Rolnummer 4605 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 18 en 31, 1°, van het Vlaamse decreet van 30 juni 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van Het Grond type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009205426 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 167/2009 van 29 oktober 2009 Rolnummers 4559, 4647, 4655 en 4657 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 372, 373 en 375 van het Strafwetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent en door het H Het Grondw type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009204965 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 168/2009 van 29 oktober 2009 Rolnummer 4575 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 11, 14, 17 en 21 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 25 april 2008 tot vaststelling van de voorwaarden om Het Grondwe

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009206033 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten in de archivistiek. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten in de archivistiek (niveau C) voor het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009206034 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs voor het Rijksregister voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09846) werd afgesloten op 17 december 2009. type bericht van selor prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009206032 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten spoorwegveiligheid en spoorinteroperabiliteit. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten spoorwegveiligheid en spoorinteroperabiliteit (niveau A) voor de FOD Mob(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009206035 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige toepassingsanalisten. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige toepassingsanalisten (niveau B) voor de RVA (ANG09848) werd afgesloten op 22 december 2009. Er zijn 6 geslaagde(...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009206029 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige assistenten-project manager. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige assistenten-project manager (niveau A) voor Regie der Gebouwen (AFG09858) werd afgesloten op 21 december 2009. Er (...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009206030 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juristen. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige juristen (niveau A) voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (AFG09862) werd afgesloten op 24 november 2009. Er zijn 4 geslaagde(...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009206027 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** stabiliteit. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** **** stabiliteit (niveau ****) voor Regie der **** (****09857) werd afgesloten op 21 december 200(...) Er zijn 7 **** type bericht van selor prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009206031 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG09015) werd afgesloten op 18 december 2009. Er zijn 6 geslaagden. (...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 29/12/2009 numac 2009042412 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand december 2009
^