B.S. Index van de publicaties van 7 januari 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009011589 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verlenging van de uitvoering van artikel 2bis, tweede lid, eerste en tweede streepje, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van failliss type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2009 wordt, op haar aanvraag, eervol ontslag verleend op 30 juni 2010, aan Mevr. Christiane Baudet , attaché bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Bu(...) Ze type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009003492 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming of hernieuwing van bepaalde leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij overeenkomstig artikel 3bis, § 4, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participat type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009024467 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan HEAL type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009011593 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009024466 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan APOPO type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009003484 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen , inzonderheid de artikelen 30, 32, 40, 41 en 45 type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009011578 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 14/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009011588 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verlenging van de uitvoering van artikel 2bis, tweede lid, derde streepje, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009031635 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot erkenning als ontwerper voor het uitwerken van bijzondere bestemmingsplannen aan de CVBA BUUR/bureau voor urbanisme vertegenwoordigd door de heer Johan Van Reeth type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009031597 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 november 2009, wordt de erkenning van het privé-tewerkstellingsagentschap DIP CONSULTING GROUP NV overgedragen aan SD DIENSTEN NV - Wer type ministerieel besluit prom. 09/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009205976 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 2 en 3 van het ministerieel besluit van 17 maart 2005 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009031598 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 november 2009, verkrijgt PACK INTERIM BVBA, Georges Henrilaan 320, 1200 Brussel, de hernieuwing van de erkenning als - Terb type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009206092 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 6 november 2009, dat in werking treedt op 6 november 2009, wordt de vennootschap "Earth Wind & Solar Energy SPRL" als zonneboilerinstal(...) Deze erkenning (ref. IS1597) wordt verleend voor een verlengbare periode v type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009014324 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009206093 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 24 november 2009 wordt de BV Internationaal Transportbedrijf A.L. Langen vanaf 24 november 2009 voor drie jaar erkend als als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 2 Bij ministeriee

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009031633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoodstedelijke Regering houdende noodmaatregelen op gebied van hulp ter bevordering van de economische groei type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009031636 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Itterbeeksewijk » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 12 maart 1965 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009031632 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Ukkel tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 46bis « Put van Kalevoet », goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdst type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009031638 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 7A "Sippelberg" goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 maart 1969 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009031637 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan nr. 06-01 « Archimedes » gelegen binnen de perimeter begrensd door de Stevinstraat, de Kortenberglaan, de Correggiostraat, de Ma type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009031634 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008 houdende het algemeen reglement van het Brussels Waarborgfonds en tot opheffing van het besluit van 5 april 2004 hou

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009036183 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een aanvullende financiering of subsidiëring voor het gecombineerd onderwijs aan centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009036159 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de stad Brugge aan landinrichting type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009205902 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overheveling van het krediet in het kader van het Vlaams Akkoord voor de Non-profit/Social Profit type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009036162 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende beslissing om over te gaan tot gebruiksruil op delen van het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist en de stad Damme en tot oprichting van het ruilcomité A11, traject Leopoldkanaal-N49 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/11/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009036164 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de gemeente De Pinte en de stad Gent aan landinrichting type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009036185 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanstelling van de secretaris-generaal van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid door werving overeenkomstig artikel 39, § 1, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009036156 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de gemeente Westerlo aan landinrichting

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009018540 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Verbond der Belgische Beroepsvereningen van Geneesher Dit besl

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009029886 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's Lands algemeen bestuur

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009029808 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Hoger Kunstonderwijs van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 november 2008, wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde : De hee Assistent bi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009029812 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - De Psycho-medisch-sociale Centra van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 november 2008, wordt benoemd tot Commandeur in de Orde De heer LE type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009029810 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - De Psycho-medisch-sociale Centra van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 november 2008, wordt bevorderd tot Officier in de Leopo De heer CR type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009029811 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - De Psycho-medisch-sociale Centra van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 november 2008, wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde Mevr. BRAN type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009029809 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Hoger Kunstonderwijs van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 november 2008, wordt benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold De heer KI type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009029805 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Buitengewoon onderwijs van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 november 2008, wordt bevorderd tot Officier in de Kroonorde : Inspecteur v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009029798 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 november 2008, wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : De h Werkleider op type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009029806 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Basisonderwijs van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 november 2008, wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde : De heer FELT Onderwijzer a type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009029807 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Basisonderwijs van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 november 2008, wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : De heer SA type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009029813 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - De Psycho-medisch-sociale Centra, provinciaal, gemeentelijk, vrij en gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 november 2008, wo Mevr. BUR type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009029814 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - De Psycho-medisch-sociale Centra, provinciaal, gemeentelijk, vrij en gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 november 2008, wo De heer A type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009029817 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 december 2008, wordt bevorderd tot Officier in de Kroonorde : te SOUMAGNE. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009029818 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 december 2008, worden bevorderd tot Commandeur in de Orde van Le Mevr. LOBE type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009029816 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 december 2008, wordt bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde De heer BO type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009029815 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - De Psycho-medisch-sociale Centra, provinciaal, gemeentelijk, vrij en gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 november 2008, wo Mevr. DOH

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009003435 bron regie der gebouwen Personeel. - Overplaatsing. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 6 juli 2009 wordt de heer Rik De Bo, ambtenaar van de klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Economie, in die klasse Overgedragen naar de Regie der Gebouwen - Dienst Infor Bij mini

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009000857 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 10 november 2009 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewaki De ver

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 22/10/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009031567 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning van personen met een handicap en hun opname in centra en diensten die afhangen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009020066 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 8 januari 2009, om 10 uur 1. Installatie van een nieuw lid van het Parlement. 2. Installatie en eedaflegging van een nieuw lid van het Parleme(...) 3. Inoverwegingnemingen - Voorstel van resolutie (van Mevr. Marion L type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009020067 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 8 januari 2009 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingnemingen. - (Pro memorie.) Voorstel van ordonnantie (v(...) - (Pro memorie.) Voorstel van resolutie (van de heren Didier Gosuin, Vi

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 07/01/2010 numac 2009054725 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Maqua, Alice Mevr. Maqua, Alice Virginie Lucienne, geboren te Corbion op 1(...) Alvorens te beslis
^