B.S. Index van de publicaties van 27 januari 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010022069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten, van 19 mei 2009, en in uitvoering van artikel 22, Interpr type wet prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2009205955 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 De bedragen vastgesteld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 apri type wet prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010022070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten, van 3 december 2009, en in uitvoering van artikel Interpr type wet prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010022068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten, van 30 april 2009, en in uitvoering van artikel 2 Interpr type wet prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010009044 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 10 januari 2010 is machtiging verleend aan de heer **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonen(...) de heer **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2010200226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Fonds voor Beroepsziekten type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010022080 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de s De b type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 mei 1985 tot vaststelling voor de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking ressorter type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010015006 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 december 2009 wordt aan de heer Jan Reynaers op 31 december 2009 's avonds eervol ontslag verleend uit zijn functie van attaché - klasse A2 bij de Feder(...) Hij is ertoe gemachtig type koninklijk besluit prom. 13/01/2010 pub. 27/01/2010 numac 2010200254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van opheffing van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende oprichting van een Commissie « Standaarden inzake telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg » en tot vaststelling van de type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Roeselare en Izegem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan we type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010022081 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van het bedrag bedoeld bij artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2000 tot vaststelling van de bijzondere regels van basisloonberekening voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 a Het type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 27/01/2010 numac 2010018026 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels inzake de erkenning en uitbating van grensinspectieposten type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière. - Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2009 worden de ambtenaren van de derde administratieve klasse van de Kanselarijcarrière van wie de namen volgen bevorderd tot de tweede administratieve klasse Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010015010 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse dienst Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 2 juli 2008 wordt de heer Léo D'AES, geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Roemanië en in de Republiek Moldavië, met standplaats te Boekarest. Bij k Bij koninkli type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010022045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 17 december 2009 wordt de heer Renaat Schrooten, met ingang van 1 januari 2010, aangesteld in de staffunctie Budget en Beheerscontrole, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. Ove type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010200255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 januari 2010, wordt met ingang van 1 april 2010, aan de heer Jean-Louis ERNOTTE, eervol onslag verleend uit zijn ambt van attach De heer E type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010015017 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Oppensioenstelling. - Verandering datum besluit Bij koninklijk besluit van 18 december 2009 worden in het artikel 3 van het koninklijk besluit van 14 april 2009 waarbij de heer Mark Geleyn, ambtenaar van de eerste administ Aanstellin type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2010200203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vervanging van feestdagen in 2010 (1) type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die verpakkingsglas voor de cosmetica en de farmaceutische nijverheid vervaardigen, gevestigd in het administratief arrondissement Thuin en die onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf ress type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de koopkrachtmenu type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009204978 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar, met uitzondering van de type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, ter bepaling van de bijdrage voor risicogroepen en de aanwending ervan type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, ter bepaling van de bijdrage voor risicogroepen geïnd door de Rijksdiens type koninklijk besluit prom. 07/05/2008 pub. 27/01/2010 numac 2010000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009012244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die ressorteren type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205604 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit activiteiten van intern vervoer op de productievestiging en voor rekening van de ondernemingen actief in de verwerking van dikke platen door het warmwalsen va type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, vervangingsovereenkoms type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de werkingsfaciliteiten voor de werknemersafgevaardigden in de ond type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de verlenging van sommige bepalingen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de toeleveringsondernemingen van metalen onderdelen aan de ondernemingen actief in de machinebouw, gelegen op het grondgebied van Zedelgem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010015018 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Indiensthouding na de leeftijdsgrens Bij ministerieel besluit van 20 november 2009 werd de heer Mark GELEYN, Ambassadeur van België te Berlijn, in dienst gehouden na de leeftijdsgrens van 65 jaar tot en met 31 januari 2011 Het beroe type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010031018 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 16 december 2009, wordt J. FRIISBERG & PARTNERS BVBA, Louizalaan 363, bus 21, 1050 Brussel, erkend als privé-tewerkstellingsa - Werving type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010031021 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 december 2009, ontvangt Z-PROJECT STAFFING NV, Tessenderlosesteenweg 7, 3583 Paal-Beringen, een hernieuwing van de - Terb type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010031019 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 december 2009, verkrijgt PEOPLE IN PROGRESS BVBA, Louis Schmidtlaan 48, bus 9, 1040 Etterbeek, de hernieuwing van de - Werv type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010200243 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 7 december 2009, dat in werking treedt op 15 mei 2008, wordt de heer Harold Leclercq vast benoemd in de graad van attaché. Bij ministerieel besluit van 7 december 2009, dat in werking treedt op 1 se Bij ministeri type ministerieel besluit prom. 15/07/2009 pub. 27/01/2010 numac 2010200223 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 10/07/2009 pub. 27/01/2010 numac 2010200221 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 05 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 14/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2010031041 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit waarmee toestemming wordt gegeven voor fietsverkeer buiten de fietspaden in de parken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden beheerd type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010003043 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Stafdienst Budget en Beheerscontrole. - Aanstelling Bij Ministerieel besluit van 11 januari 2010 wordt de heer Bernard Willocq , administratief en financieel expert bij de FOD Budget en Beheerscontrole, aangeste(...) Dit besluit treedt in werking op 1 type ministerieel besluit prom. 15/07/2009 pub. 27/01/2010 numac 2010200225 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 en 09 van organisatieafdelingen 02 en 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 15/07/2009 pub. 27/01/2010 numac 2010200222 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 04 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 09/07/2009 pub. 27/01/2010 numac 2010200220 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2010031043 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 468 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsb

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2010035064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de vreemd vermogensgarantie in het kader van het DBFM-project Brabo 1

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/01/2010 pub. 27/01/2010 numac 2010200242 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de delegaties van bevoegdheden aan het "Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets " (Secretariaat hulpverlening intern beheer en controlekabinetten) van de Waalse Regering

decreet

type decreet prom. 18/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2010035065 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Moldavië, Montenegro, de Republiek Serb

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/01/2010 pub. 27/01/2010 numac 2010000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 44ter Richtlijnen betreffende het Interventiekorps

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2009024474 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht omtrent de nieuwe indexatie van de vergoedingen van de erkende dierenartsen, rundveesector.-- Uitvoering van het koninklijk besluit van 29 augustus 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding De i

document

type document prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010015016 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Overplaatsingen Bij de ministeriële besluiten van 18 augustus 2009 werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : De heren : Philippe Bauduin, Herman Declercq, type document prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010015012 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de Attachés voor internationale samenwerking Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 14 juli 2009 worden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : De Marcus LER type document prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010009060 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Er is een einde gesteld, op de datum van 31 december 2009, aan de associatie « François KUMPS et Stéphanie LAUDERT », ter standplaats Terhulpen, en aan de aanstelling van Mevr. Laudert, St., als geassocieerd notaris ter standplaats Ter Er

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2010029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen brutogemiddelde kost van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2010 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009029910 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 2 bij de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2008-2012

erratum

type erratum prom. 17/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2010031042 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van d type erratum prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010011003 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Aanwijzing. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2010 dient op bladzijde 358 in de Nederlandse tekst gelezen te worden « Bij ministerieel besluit » in plaats van « Bij koninklijk besluit » en in de Fr

arrest

type arrest prom. 15/01/2010 pub. 27/01/2010 numac 2010000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen houdende delegatie van beslissingsbevoegdheid in individuele asieldossiers aan de adjunct-commissarissen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010015007 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 december 2009 wordt Mevr. Veerle Haex, met ingang van 2 oktober 2009, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van a Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010022065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 januari 2010, dat in werking Bij het

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/11/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205920 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de heer Edgar Schlossmacher als gedelegeerde van de Minister van Begroting bij het Instituut voor opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010012015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoemingen Kroonorde Gouden Palmen Koninklijk besluit van 5 augustus 2006. De heer Achtergaele Jacques, Seraing De heer Albrecht Wilfried, Zoersel De heer Allary Dirk, Knokke-Heist De heer Amatrice Giovanni, Sera De heer Amormino Calogero type benoemingen prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010014010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 december 2009 wordt de heer Willem Geeraerts vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met Bij kon

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010031020 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 december 2009, ontvangt HR CONSULTA BVBA, Dageraadlaan 27, 3360 Bierbeek, een gelijkgestelde vergunning als privé-tewerkstelli - Out type vergunning prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010000037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 13 januari 2010 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewaking Deze ve type vergunning prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010000032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 3 december 2009 wordt de vergunning tot het organiseren van een intern De verg type vergunning prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010000033 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 1 december 2009 wordt de vergunning tot het organiseren De hier type vergunning prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 9 december 2009 wordt de vergunning tot het ex type vergunning prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010000036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 18 december 2009 wordt de vergunning tot het De ver type vergunning prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 18 december 2009 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakin Deze ve type vergunning prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 13 januari 2010 wordt artikel 2 van het ministerieel besluit « Art

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010000031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 1 december 2009 De erke type erkenning prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 18 december 200 De erke

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010009059 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Dendermonde De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 5 oktober 2009, heeft de heer Eeckhout, R., rechter in de arbeidsrechtbank te Dendermonde, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn van drie jaar, met inga type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 27/01/2010 numac 2010009058 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brugge De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 5 juni 2009, heeft de heer Denolf, Erik, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn van drie jaar,

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 20/01/2010 pub. 27/01/2010 numac 2010003026 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto, genaamd « Lotto Extra », georganiseerd door de Nationale Loterij
^