B.S. Index van de publicaties van 1 februari 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de Kansspelcommissie betreft type wet prom. 30/12/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010015003 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opge type wet prom. 31/01/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010000011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2009002092 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 25/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010000049 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende aanduiding van de leden van de Medische Jury in toepassing van artikel 54.9 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar v type koninklijk besluit prom. 20/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de ondervoorzitter van de Franstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2010 numac 2010022074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 28 juni 2009 wordt Mevr. Brigitte NYS, adviseur bij de Federale 0verheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 mei 2010, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Mevr. Brigitte NYS, i type koninklijk besluit prom. 15/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010024025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 20/11/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010024004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de dierenartsen type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010014013 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige agenten van de spoorweginfrastructuurbeheerder die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorvervoer type koninklijk besluit prom. 27/10/2009 pub. 01/02/2010 numac 2009204554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij voor de jaren 2007 2008 bepaalde categorieën van werkgevers vrijgesteld worden van de bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werkloz type koninklijk besluit prom. 23/11/2009 pub. 01/02/2010 numac 2009014306 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 11.000.000,- EUR aan het « Jules Bordet Instituut » in toepassing van bijakte nr. 10 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 15/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2010, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010027010 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning of tot vernieuwing van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/02/2010 numac 2009031582 bron brussels instituut voor milieubeheer Personeel. - Opdrachthouders Brugel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2009, wordt Mevr. Claire CAMUS aangewezen als opdrachthouder voor de functie van communicatieverantwoordelijke bij Brugel met terugwerkend Bij bes type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/02/2010 numac 2009031576 bron brussels instituut voor milieubeheer Personeel. - Toelatingen tot de stage Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 mei 2009 wordt Mevr. Joke DOCKX, voor een periode van één jaar vanaf 1 juni 2009, toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van ingenieur in het Bij b type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/02/2010 numac 2009031579 bron brussels instituut voor milieubeheer Personeel. - Vrijstelling van dienst wegens opdracht Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 september 2009, wordt aan Mevr. Valérie GORET, Eerste attaché bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, een dienstvrijstelling Bij b type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/02/2010 numac 2009031580 bron brussels instituut voor milieubeheer Personeel. - Eervolle ontslagen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 september 2009 wordt aan Mevr. Els DEBACKER ontslag verleend uit haar functie als Attaché bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer met ingang op 1 de Bij be

decreet

type decreet prom. 30/04/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010035026 bron vlaamse overheid Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2006

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/02/2010 numac 2010011036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht van verbod. - Toepassing van de Verordening nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'(...) Het type bericht prom. -- pub. 01/02/2010 numac 2010003060 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handel Voor he

document

type document prom. -- pub. 01/02/2010 numac 2010009075 bron federale overheidsdienst justitie Overzichtstabel van gerechtelijke beslissingen tot onbekwaamverklaring en opheffing van onbekwaamverklaring en tot benoeming, vervanging en ontheffing van een raadsman, uitgesproken van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 Beslissingen tot on type document prom. -- pub. 01/02/2010 numac 2010200354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechtelijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Brussel Op 12 januari 2010 werd Mevr. Calff, Marianne, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaats type document prom. -- pub. 01/02/2010 numac 2009031581 bron brussels instituut voor milieubeheer Personeel. - Vervroegde pensionering Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 9 juli 2009, wordt de heer Thierry MABILE, beambte bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, toegelaten tot het defi type document prom. -- pub. 01/02/2010 numac 2009031578 bron brussels instituut voor milieubeheer Personeel. - Intraregionale mobiliteit Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 17 juli 2009 wordt aan de heer Eric VANDERHEYDEN, assistent, onbezoldigd verlof toegekend met het oog op het vervullen Bij bes

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/02/2010 numac 2010009049 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid of plaatsvervanger van de Adviesraad van de magistratuur Ter uitvoering van de wet van 8 maart 1999 tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur, gewijzigd bij de wet van 13 maart 2001 en b Er moet

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/02/2010 numac 2009024433 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming via mobiliteit Bij koninklijk besluit van 23 november 2009 wordt Mevr. Hantson, Evelyn, attaché bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, met ingang van 1 oktober 2009, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar de Fed type benoemingen prom. -- pub. 01/02/2010 numac 2009031577 bron brussels instituut voor milieubeheer Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2009 wordt Mevr. Els DEBACKER in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Ingenieur in het Nederlands taalkader van het Brussels Instituut voor Milieub Bij be type benoemingen prom. -- pub. 01/02/2010 numac 2010003051 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 december 2009 worden de heren Charles Demarch, directeur, Yvan Dubuisson, inspecteur bij een fiscaal bestuur en Edouard Trzcinski, eerste attaché van financiën benoemd, met ingang van 1 janua Een b

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 01/02/2010 numac 2010200318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst
^