B.S. Index van de publicaties van 24 februari 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/12/2009 pub. 24/02/2010 numac 2010000073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 24/02/2010 numac 2010200004 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 195/2009 van 3 december 2009 Rolnummer 4615 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen va Het Grondw type wet prom. -- pub. 24/02/2010 numac 2010009101 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 26 januari 2010 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij **** type wet prom. -- pub. 24/02/2010 numac 2010009145 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - **** Bij koninklijk besluit van 9 februari 2010 is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij kon type wet prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 23/12/2009 pub. 24/02/2010 numac 2010000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake migratie en asiel. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2010 numac 2010000083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 3 februari 2010 wordt de heer Rudy Hemmeryckx voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie voor het type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2010 numac 2010000063 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 8 februari 2010 wordt de heer Tom De Waele, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om als gastprofessor in de Erasmus Hogeschool te Brussel, tijdens het academiej type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2010 numac 2010000082 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Beëindiging mandaat Bij koninklijk besluit van 18 januari 2010 wordt de vrijwillige beëindiging door hoofdcommissaris van politie Jean-Paul Rikir van zijn mandaat van directeur van de directie van de aankopen bij de algemene type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2010 numac 2010000047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 27 januari 2010 wordt de heer Wouter De Cock, adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Oost-Vlaamse Bestuursacademie, tijdens het tweede semester type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2010 numac 2010000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 27 januari 2010 wordt de heer Eric Lancksweerdt, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen, gedurende type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2010 numac 2010000066 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 8 februari 2010 wordt heer Eric Thibaut, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om vanaf de eerste trimester van 2010 aan het Opleidingsinstituut van de Fed type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2010 numac 2010018068 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 19 januari 2010 wordt de heer Bert Matthijs in het Nederlands taalkader aangeduid als houder van een managementfunctie -2 « Directeur bij het Directoraat-generaal Controle » bij het Federaal Ag Een be type koninklijk besluit prom. 09/02/2010 pub. 24/02/2010 numac 2010022123 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, j), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging e type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2010 numac 2010200179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 9 februari 2010 : Wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold De heer Arnold VANHAECKE, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Gent. Hij Hij neemt vanaf 8 april type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2010 numac 2010018069 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 31 januari 2010 wordt Mevr. Véronique Berthot in het Frans tweetalig kader aangeduid als houder van een managementfunctie -1 « Directeur-generaal van het Directoraat-generaal van Algemeen Diens Een be type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2010 numac 2010000050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 1 februari 2010 wordt de heer Robert Hensenne, eerste auditeur bij de Raad van State, op 1 augustus 2010 in ruste gesteld. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2010 numac 2010018065 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Procerviq SA, rue de l'Economie G-026 type koninklijk besluit prom. 09/02/2010 pub. 24/02/2010 numac 2010200273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2007 tot uitvoering van artikel 13, § 3, 2°, van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en tot bepaling van de datum va

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/11/2009 pub. 24/02/2010 numac 2009024446 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van geneesheren-experten bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 12/02/2010 pub. 24/02/2010 numac 2010021025 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbel type ministerieel besluit prom. 01/02/2010 pub. 24/02/2010 numac 2010011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 54 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 15/02/2010 pub. 24/02/2010 numac 2010021026 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 11/02/2010 pub. 24/02/2010 numac 2010011076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten type ministerieel besluit prom. 10/11/2009 pub. 24/02/2010 numac 2009024447 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van leden bij de kamer van beroep en bij de speciale kamer van beroep voor politieke gevangenen van de Gerechtelijk- Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 17/02/2010 pub. 24/02/2010 numac 2010021024 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 12/02/2010 pub. 24/02/2010 numac 2010200885 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2007 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/02/2010 pub. 24/02/2010 numac 2010031120 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, houdende wijzingingen aan het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 april 2008 tot benoeming van de leden en de Voorzitter van de Raad voor gebruikers van elek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2009 pub. 24/02/2010 numac 2010031121 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening ten algemenen nutte van twee gedeelten van de perceel gelegen Tweedekkerstraat 29, te Brussel , met het oog op de aanleg van een nieuwe weg ter ontdubbeling van de Verdunstraat t

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2010 numac 2010000065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 8 februari 2010 wordt Mevr. Véronique Schmitz tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2010 numac 2010022125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 februari 2010, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2010 numac 2010000064 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 8 februari 2010 wordt de heer Dieter Decock tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2010 numac 2010000046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 27 januari 2010 wordt Mevr. Ann Van Mingeroet, auditeur, met ingang van 22 februari 2010 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2010 numac 2010000045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 27 januari 2010 wordt Mevr. Patricia De Somere, auditeur, met ingang van 22 februari 2010 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/02/2010 numac 2010000089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 24.02.2009 wordt de vergunning om het beroep van **** **** he

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. 26/01/2010 pub. 24/02/2010 numac 2010200266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot invoeging van een artikel 281quater in het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming
^