B.S. Index van de publicaties van 5 maart 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/02/2010 pub. 05/03/2010 numac 2010003099 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de polders en wateringen toe te voegen aan de rechtspersonenbelasting voor publieke rechtspersonen type wet prom. 13/12/2009 pub. 05/03/2010 numac 2009015155 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake clustermunitie, gedaan te Dublin op 30 mei 2008 (2) type wet prom. 22/08/2006 pub. 05/03/2010 numac 2006015145 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Consulaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie, ondertekend te Moskou op 22 december 2004 (2) (3) type wet prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010095319 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen een financiële sector bedrijvige instelling en een kredietinstelling Het dir(...) Met toepassing van artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de(...) type wet prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010200281 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 3/2010 van 20 januari 2010 Rolnummer 4642 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 7 tot 10, 21 en 31 van de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economi Het Grondwe type wet prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010009156 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 9 februari 2010 is machtiging verleend aan : de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****. ****, **** S(...) beiden wonende **** type wet prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010200279 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 2/2010 van 20 januari 2010 Rolnummer 4616 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 157 van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, zoals gewi Het Grondwe

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 05/03/2010 numac 2010200645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2007 tot benoeming van de leden van het bijzonder comité bedoeld in artikel 28, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 05/03/2010 numac 2010200328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de behandeling en de verwerking van glasproducten bestemd voor de auto-industrie, gelegen in Gilly en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bou type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 05/03/2010 numac 2010200707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen in het arrondissement van Turnhout en die onder het Paritair Subcomité voor het koetswerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken d type koninklijk besluit prom. 13/12/2009 pub. 05/03/2010 numac 2009015154 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-54-4 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd voor de looncompensatie van militairen, van leden van de Feder

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010031130 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 februari 2010, verkrijgt PROSPECTIVE MANAGEMENT OVERSEAS NV, Gulledelle 92, 1200 Sint-Lambrecht-Woluwe, de hernieuwin - Werv type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010003132 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie Registratie en domeinen. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 1 maart 2010 wordt de heer Heuchamps, Raymond G.E.M.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur van het registratiekantoor Seraing II, bij w type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010031132 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 februari 2010, ontvangt CEBIR NV, Leuvensesteenweg 320, 3070 Kortenberg, een hernieuwing van de gelijkgestelde ver - Werv

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/10/2009 pub. 05/03/2010 numac 2010031128 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van een regeringscommissaris op de Franse taalrol en een regeringscommissaris op de Nederlandse taalrol bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2009 pub. 05/03/2010 numac 2010031133 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010200998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende de samenstelling van paritaire subcomités De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1210 Brussel, Kunstlaan 7, verzoekt, bij toe Voor de type bericht prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010095318 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire schuldv Deze ove

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010009191 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 14 december 2009 werd de heer Van de Roye, R., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aangewezen, vanaf 1 april 2010, om het ambt van plaatsvervangend rechter in Bij bes

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010009185 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2010 : bladzijde 9200, regel 44, is de plaats van griffier bij het Hof van Cassatie geannuleerd; bladzijde 9200, regel 45, lezen : « 2, waarvan bladzijde 9 type vacante bettreking prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010201063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer René Delhalle De betrokken organisati De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010201064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van Mevr. Marianne Calff De betrokken organisaties w De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010009186 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 februari 2010, is aan de heer Mignolet, W., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Dit besluit heeft uitwerking met ingang Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010009188 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 februari 2010, dat in werking treedt op 31 maart 2010, is het aan de heer Van de Roye, R., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen eers Bij kon

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010014051 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010 wordt de heer Eric Soeur vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming Overeen type benoemingen prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010031104 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Ontslagen. - Benoemingen. - Verlof voor opdracht Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 december 2009 wordt Mevr. Sylvie Denis, van ambtswege ontslagen uit haar functies van attaché, met ingang van 31 mei 2009 Bij bes

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010014047 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit van Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenningen 2522/03 en 2522/04 van de autorijschool « Autopermis SA » worden ingetrokken vanaf 19 februari 2010. type erkenning prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010031126 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als archeologische vorser Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2010 wordt De « Onderzoekseenheid Archeologie van de Katholieke Universiteit Leuven » erkend als archeologische vorser voor een termijn van

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010015028 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Akkoord betreffende het statuut van de missies en de vertegenwoordigers van Derde Staten bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, gedaan te Brussel op 14 september 1994. - Bekrachtiging door de Republiek Kroatië Op 28 januari 2010 wer(...) De ne

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010009192 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Kortrijk De aanwijzing van de heer Vandenbroucke, L., rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 15 maart 2010 type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010009189 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen De aanwijzing van Mevr. Joachim, J., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 23 maart 2010. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010009190 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren De aanwijzing van de heer Jadoul, N., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 13 maart 2010.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010200360 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 1/2010 van 20 januari 2010 Rolnummer 4610 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 120bis van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, samengeordend op 19 december 1939, zoals het is vervange Het Grondw type arrest uittreksel prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010200643 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 7/2010 van 4 februari 2010 Rolnummer 4672 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 96, tweede streepje, van het Vlaamse decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 200 Het Grondw type arrest uittreksel prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010200361 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 4/2010 van 20 januari 2010 Rolnummer 4679 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 25 van het Vlaamse decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, zoals gewijzi Het Grondw

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/03/2010 numac 2010014048 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenning 2665/02 van de autorijschool « New Driving » wordt ingetrokken vanaf 31 december 2009.
^