B.S. Index van de publicaties van 31 maart 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/03/2010 numac 2010000174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook. - Duitse vertaling type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/03/2010 numac 2010000173 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010009358 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 19 maart 2010 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, m(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010009361 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijke besluiten van 23 maart 2010 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010009369 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing voor de betrekking van gerechtelijke directeur bij de federale politie Bij koninklijke besluiten van 4 maart 2010 : - is de heer Van Den Oetelaar, P., aangewezen voor de betrekking van gerechtelijke directeur van de federale politi - is de he type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010009363 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 19 maart 2010 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A4, m(...) type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 31/03/2010 numac 2010201057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 29/03/2010 pub. 31/03/2010 numac 2010201753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen , betreffende sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010021043 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 25 maart 2010 dat in werking treedt op 29 maart 2010, wordt de heer Paul Martens, voorzitter van het Grondwettelijk Hof, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 31/03/2010 numac 2010000162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren. - Duitse ve type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 31/03/2010 numac 2010003195 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/03/2010 pub. 31/03/2010 numac 2010201518 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van de ondergrondse holte van wetenschappelijk belang van de "Grotte Quinet" te Châtelet type ministerieel besluit prom. 01/03/2010 pub. 31/03/2010 numac 2010201519 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van de ondergrondse holte van wetenschappelijk belang van de "Galerie du Bois de Cumont" te Roly type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010011161 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 29 maart 2010 wordt Mevr. Gisèle Roulleaux, belast worden met een opdracht, aangewezen om het voorzitterschap ad interim van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Poolsecretariaat » waar t type ministerieel besluit prom. 01/02/2010 pub. 31/03/2010 numac 2010024050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van een lid van de Federale Raad voor de Huisartsenkringen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2010 pub. 31/03/2010 numac 2010201513 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verzameling van boekhoudkundige gegevens voor de uitvoering van het communautaire visserijbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2010 pub. 31/03/2010 numac 2010027048 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de herziening van de gewestplannenVerviers-Eupen-Luik en Hoei-Borgworm met het oog op de opneming van een reserveringsomtrek voor leidingen en van een beschermingsomtrek met het oog op de aanleg

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010201551 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 13 januari 2010 in zake het openbaar ministerie tegen Bruno Schoenaerts, handelend in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van de bvba 1. « Sc type bericht prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010201557 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 februari 2010 in zake A. R.A. tegen N.G. en C.V., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 februari 2010, heeft de Rechtbank « Schen type bericht prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010201555 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 29 januari 2010 in zake L.F. tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 februari 2010, heeft de Rechtba « Schen type bericht prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010201559 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 15 februari 2010 in zake de NV « De Zeven Linden » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 februari « Sch

programmawet

type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/03/2010 numac 2010000163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet . - Officieuze coördinatie in het Duits van bepalingen betreffende de oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

document

type document prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010003128 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Inkomstenbelastingen Voorafbetalingen. - Aanslagjaar 2011 INLEIDING ALGEMEEN In beginsel wordt de belasting betreffende de beroepsinkomsten van zelfstandigen, hun meewerkende ech Die vermeerde

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2010 pub. 31/03/2010 numac 2010029110 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de herstructurering van de instellingen « Centre de Formation culturelle et sociale » en « Institut luxembourgeois de promotion sociale » van het katholiek vrij onderwijsnet

erratum

type erratum prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010031163 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Verlof voor opdracht. - Erratum Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 wordt aan de heer Bois d'Enghien, Koen, attaché, met ingang van 1 januari 2010 voor een periode van twee jaar een verlenging Bij bes

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010022187 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 maart 2010, dat in werking treedt de Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010015040 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 21 december 2009, werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Officier Mevr. STUYCK Gabrielle, 15.11.2009 de heer SLECHTEN Luc, 15.11.2009 ambtenaren van Ridder Mevr. PETRIDIS

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010009362 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het hof van beroep te Bergen : 1; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1, vanaf 1 september 2010; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen : - griffier bi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010009368 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2010, pagina 18887, van de benoeming van rechters in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, dient de naam Devries te worden vervangen door type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010009366 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 maart 2010 is de heer Van de Roye, R., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk erete type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010009367 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 maart 2010 : - is Mevr. Herreman, S., advocaat, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper. Zij is gelijktijdig benoemd tot substituut-procure - is de heer

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010201553 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 200.571 van 8 februari 2010 in zake Stefaan Torfs tegen het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, waarvan de expeditie ter griffie « Schen

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010042403 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand maart 2010

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/03/2010 numac 2010040303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2010 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2010, 112.94 punten bedraagt, tegenover Het gez
^