B.S. Index van de publicaties van 1 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/04/2010 numac 2010009379 bron rechterlijke macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie De heer Lambrecht, L., voorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, werd door de eerste vo type wet prom. 23/03/1995 pub. 01/04/2010 numac 2010000161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2010 numac 2010009370 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 maart 2010 wordt op datum van 28 februari 2010 's avonds aan de heer Jan DE DECKER, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij Centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Ju type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 01/04/2010 numac 2010014073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht "NMBS-Holding" type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2010 numac 2010201727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 maart 2010 wordt aan de heer Vanheule, Paul, op het einde van de maand april 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2010 numac 2010000043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2009, wordt, met ingang van 1 mei 2010, de heer Duvivier, Jean-Claude, attaché bij het departement, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspr type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2010 numac 2010201731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 maart 2010 wordt aan de heer De Vos, Luc, op het einde van de maand september 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van we Belanghe type koninklijk besluit prom. 16/03/2010 pub. 01/04/2010 numac 2010018120 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2010 numac 2010009371 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 2 maart 2010 wordt met ingang van 1 mei 2010, ontslag uit zijn functies (...) type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 01/04/2010 numac 2010200735 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007 betreffend type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2010 numac 2010201732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 maart 2010 wordt aan de heer Delesie, Luc, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank van Belanghe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/03/2010 pub. 01/04/2010 numac 2010011147 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter en van enkele leden van de Technische Commissie voor de Bouw type ministerieel besluit prom. 26/03/2010 pub. 01/04/2010 numac 2010201756 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2009 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 23/03/2010 pub. 01/04/2010 numac 2010015054 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 01/04/2010 numac 2010024101 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 26/03/2010 pub. 01/04/2010 numac 2010035199 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2009 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2010 pub. 01/04/2010 numac 2010201650 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 maart 2007 tot vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie, ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2010 pub. 01/04/2010 numac 2010201722 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun du Hainaut"

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/04/2010 numac 2010018121 bron nationale bank van belgie Bericht. - Resultaat en winstverdeling voor het boekjaar 2009 Overeenkomstig artikel 44 van de statuten heeft de Regentenraad vandaag de jaarrekening van de Nationale Bank van België goedgekeurd. De bedrijfsrevisor heeft bij de jaarrekening een De jaa

document

type document prom. -- pub. 01/04/2010 numac 2010024082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst is een aanvulling van de eerder in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten met werkzame stoff(...) Nummer, richtlijn tot opneming in bijlage I van Richtlijn 91/ type document prom. -- pub. 01/04/2010 numac 2010022201 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - Diacomit, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden Bij ministeriële beslissing van 25 maart 2010

erratum

type erratum prom. 11/03/2010 pub. 01/04/2010 numac 2010022200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type erratum prom. 02/06/2009 pub. 01/04/2010 numac 2010035232 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot toekenning van een beëindigingspremie voor de definitieve onttrekking van vissersvaartuigen aan de zeevisserijactiviteit in het kader van een vlootaanpassingsregeling. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 01/04/2010 numac 2010201729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 16 maart 2010 werd de heer Christiaan Amssoms, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Antwerpen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, va

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2010 numac 2010009364 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 maart 2010, wordt Mevr. Anneleen Osselaer, met ingang van 1 december 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2010 numac 2010009365 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 maart 2010, wordt Mevr. Laurence Nivelle, met ingang van 25 december 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Over type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2010 numac 2010011125 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 30 december 2009 werden met ingang van deze datum benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Jean-Léopold Schuybroek, Wezembeek-Oppem. Hij zal h Kroonorde Officier

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/04/2010 numac 2010018129 bron belgische senaat Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. - Benoeming van een plaatsvervangend voorzitter. - Oproep aan de kandidaten Overeenkomstig artikel 28 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiens De voo type vacante bettreking prom. -- pub. 01/04/2010 numac 2010201728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Gaston Stroobants De betrokken organisa De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/04/2010 numac 2010009378 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 maart 2010, is aan Mevr. Vanhonsebrouck, M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde. Het is haar vergund de Bij konin

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/04/2010 numac 2010007085 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevestiging. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 7884 van 14 januari 2010, wordt de heer Etienne Reunis, licentiaat in kunstwetenschappen en archeologie op 1 januari 2010 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeels Zijn we

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 01/04/2010 numac 2010201754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 25 maart 2010 wordt de VZW "CEFRET", boulevard Industriel 62, te 7700 Mouscron, gemachtigd het in het artikel 177 van het Alge
^