B.S. Index van de publicaties van 7 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/03/2010 pub. 07/04/2010 numac 2010009381 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding wat de controle door het Rekenhof betreft (2) type wet prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010000196 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vernieuwing van de goedkeuring van een neutralisatiesysteem voor het beveiligd waardevervoer in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 12 februari 2010, wordt de De vern

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010015063 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 15 juli 2008 wordt aan de heer Franz MICHILS op zijn aanvraag eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een vervroegd rustpensioen van Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010000200 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 22 maart 2010 wordt de heer Maes, Gerritjan, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen voor een termijn van vijf jaar en type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010000199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 22 maart 2010 wordt de aanwijzing van de heer Muyldermans, Jean, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Grimbergen met ingang van 21 februar type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010015067 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 25 juli 2008 wordt aan de heer Marc REYNTJENS eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt toegelaten zijn rechten te doen gelden op een vervroegd rustpensioen vanaf 1 mei Bij ko type koninklijk besluit prom. 22/03/2010 pub. 07/04/2010 numac 2010201861 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 23/03/2010 pub. 07/04/2010 numac 2010022202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot ontslag van het mandaat van Directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers type koninklijk besluit prom. 24/03/2010 pub. 07/04/2010 numac 2010011164 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een directeur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010015064 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Ontheffing functies Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt met ingang van 1 september 2008 op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van ambtenaar van de eerste administratieve klasse van de carriè Bij mi type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010015061 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Voorlopig vestiging Consulaat Bij koninklijk besluit van 9 december 2009 wordt de zetel van het Consulaat-Generaal van België te Marseille voorlopig gevestigd te Nice. Het beroep van nietigverklaring van de voo Deze ter type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010015076 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010 wordt de heer Patrick RENAULT geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Nauru en in de Onafhankelijke Staat Papoea Nieuw Het b type koninklijk besluit prom. 16/03/2010 pub. 07/04/2010 numac 2010003208 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende verhuiskosten van het eerste trimester van 2010, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010015075 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Zendingen Bij koninklijk besluit van 15 juli 2008 wordt de heer Baudouin de la KETHULLE de RYHOVE, op 7 december 2007, ontheven van zijn functie van voorzitter van het Interministerieel Comité voor het Zetelbeleid Bij m type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010015062 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst Ontheffing functies Bij koninklijk besluit van 5 juni 2008 wordt de heer Baudouin Vanderhulst ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Algerijnse Democratische Volksrepubliek evenals uit zijn fun Bij koni type koninklijk besluit prom. 16/03/2010 pub. 07/04/2010 numac 2010003223 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende interne en externe mobiliteit, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd to

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010015078 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Non-activiteitstelling Bij ministerieel besluit van 16 november 2009 wordt de heer Pierre SCHMIDT van rechtswege in non-activiteit geplaatst vanaf 25 september 2009. Het beroep van nietigverklaring van de voorm Deze term type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010000198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie Bij ministerieel besluit d.d. 30 maart 2010 wordt de aanstalling van de hoofdcommissaris van politie François Adam in het ambt van inspecteur-generaal van de federale politie e type ministerieel besluit prom. 23/03/2010 pub. 07/04/2010 numac 2010011151 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 56 houdende erkenning en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 07/04/2010 numac 2010024102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2009-2010 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type ministerieel besluit prom. 30/03/2010 pub. 07/04/2010 numac 2010011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010201816 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 18 februari 2010 wordt de NV Sita Recycling Services vanaf 18 februari 2010 voor drie jaar erkend als vervoerder van dierlijke afval van de categorieën 1, 2 en 3. Bij ministerieel besluit van 18 fe Bij ministerie type ministerieel besluit prom. 15/03/2010 pub. 07/04/2010 numac 2010021036 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010031170 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap Vergunning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15 september 2009, ontvangt REAL INTERIM NV, Ondernemingenstraat 9, 8630 Veurne, een gelijkgestelde vergunning als privé-tewerkstel - Terbes type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Ingang in proeftijd Bij ministerieel besluit van 15 december 2009 worden de hiernavermelde geslaagden van de selecties ANG 07858, AFG 08866 en ANG 08866 tot de proeftijd toegelaten in de carrière Buitenlandse Dien CASTA type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010015059 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Dienstvrijstellingen Bij ministerieel besluit van 7 december 2009 wordt aan baron Franciskus van Daele een dienstvrijstelling toegekend voor een periode van twee jaar vanaf 1 december 2009 om hem in de mogelijkhei Bij m type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010015077 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 3 november 2009 worden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de diplomatieke of consulaire post vermeld onder hun naam : LESCOUHIER Peter : Ambassaderaad bi SONCK Guido type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010015072 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Binnencarrière Hoofdbestuur. - Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 9 april 2008 wordt de heer Jorg LEENAARDS ontheven van zijn functies bij het Hoofdbestuur en toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europes Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010015074 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière. - Personeel. - Bevorderingen Bij ministeriele besluiten van 6 juni 2008 werden de ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de Kanselarijcarrière van wie de namen volgen bevorderd tot de derde administratieve klasse Bij k type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010015069 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière. - Behoud in dienst Bij ministerieel besluit van 5 november 2008 wordt de heer Max VERSTRAETE na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar in dienst behouden tot 28 februari 2009. Bij ministerieel bes Het beroep va type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010015068 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Oppensioenstellingen. - Verbeteringen Bij ministerieel besluit van 31 december 2008 worden de woorden « met ingang van 1 januari 2009 » in artikel 2 van het ministerieel besluit van 3 maart 2008, waarbij aan de heer Max VER Bij kon type ministerieel besluit prom. 26/03/2010 pub. 07/04/2010 numac 2010011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het bestek betreffende de prijsobservatie en -analyse van het Instituut voor de nationale rekeningen

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010201810 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 februari 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 februari 2010, is beroep tot Die zaak type bericht prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010201812 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 februari 2010 in zake Alain Verhaeghe tegen de BVBA « E.D. System », in aanwezigheid van het « Office wallon de la formation professionnelle et de « 1. type bericht prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010201813 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 11 februari 2010 in zake het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers tegen Louis Agazzi en de Belgisc « De we

document

type document prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : Koninklijke besluiten van 12 juni 2008 : De heren : J Thomas BAEKELAND

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010003225 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 januari 2006 nr. 6 : - worden bevorderd : Kroonorde Commandeur Algemeen Secretariaat De heer SAVAGE, R.P.W.; De heer VALENDUC, C.M.A., adviseurs-g Administratie der directe b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010015071 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor Internationale Samenwerking Vacante betrekkingen Bij ministerieel besluit van 19 februari 2010 wordt het aantal vacante betrekkingen te voorzien van 15 oktober 2009 tot 14 april 2010 in de derde administratieve k Het bero type vacante bettreking prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Vacante betrekkingen Bij ministerieel besluit van 25 februari 2009 wordt het aantal vacante betrekkingen te voorzien van 15 oktober 2008 tot 14 april 2009 in de eerste administratieve klasse van de Carrière Buiten Bij m

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010009394 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 31 maart 2010, is het verzoek tot associatie van Mevr. Lambin, A., notaris ter standplaats Mettet en van de heer Lambin, J.S., kandidaat-notaris, om de associatie « Adélaïde Lambin & De hee

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 23 februari 2010, wordt de vergunning om een b Dit bes type vergunning prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingsweigering Bij ministerieel besluit van 23 februari 2010, wordt de vernieuw De ver type vergunning prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010000191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 15 maart 2010, wordt de vergunning voor het exploiteren va De verg

registratie

type registratie prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010003224 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Registratie als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43bis van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 23 maart 2010 wor Deze o

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 07/04/2010 numac 2010003233 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Châtelet (vroeg(...) Straat « des Sablières », twee percelen grond voor
^