B.S. Index van de publicaties van 12 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming type wet prom. -- pub. 12/04/2010 numac 2010009377 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 23 maart 2010 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij **** type wet prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/03/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010014060 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010024113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden type koninklijk besluit prom. 24/03/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010201935 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 12/04/2010 numac 2009205756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de colle type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010012024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2009, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot vaststelling van de sectorale minimumloonschalen op basis type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 12/04/2010 numac 2009205991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de tijdelijke crisismaatregelen met de oog op de aa type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 12/04/2010 numac 2009205763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de rusttijden type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 12/04/2010 numac 2009205735 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 12/04/2010 numac 2009205840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 betr

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/11/2009 pub. 12/04/2010 numac 2010201740 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het Adviescomité van het Centrum voor Onderwijs aan Leerlingen met Specifieke Behoeften type ministerieel besluit prom. 08/03/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011173 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie inzake prijzen type ministerieel besluit prom. 23/11/2009 pub. 12/04/2010 numac 2010201739 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het Comité voor Onderwijs aan Leerlingen met Specifieke Behoeften type ministerieel besluit prom. 23/11/2009 pub. 12/04/2010 numac 2010201741 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 2 februari 2009 tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie van het buitengewoon onderwijs

erratum

type erratum prom. 25/05/2009 pub. 12/04/2010 numac 2010021045 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/04/2010 numac 2010003228 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 januari 2006 nr. 9 : - worden bevorderd : Kroonorde Officier Administratie der directe belastingen Buitendiensten Mevr. VAN UYTFANGHE, D., eerstaanwe Administratie der douane en

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/04/2010 numac 2010018141 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekking De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : - verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; - verleent machtigingen voor de verwerking of de mededeling van p - controleer

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/04/2010 numac 2010009349 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie, type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/04/2010 numac 2010009348 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie, Gelet op artik Overwegend

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/12/2009 pub. 12/04/2010 numac 2010201738 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Instituut voor opleiding en voorgezette opleiding in de middenstand en in de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 21/01/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010201737 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 15 oktober 1988 tot uitvoering van het decreet van 6 juni 1988 betreffende de toekenning van toelagen en beurzen voor verder opleidende cursussen en studies alsmede voor wetenscha

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/04/2010 numac 2009205507 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 169/2009 van 29 oktober 2009 Rolnummer 4597 In zake : de prejudiciële vraag betreffende rubriek X van tabel B van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van Het Grondw
^