B.S. Index van de publicaties van 19 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/04/2010 numac 2010041304 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2010 numac 2010007071 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 7784 van 18 november 2009 : Wordt bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 15 november 2009 : **** **** **** ****. **** **** Kolonels type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 19/04/2010 numac 2010022199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2010 numac 2010000214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 3 maart 2010 wordt Mevr. Pascale Gallien aangesteld in de graad van analist, bij het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse met ingang van 1 februari 2009. Bij koninklijk besluit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/2010 pub. 19/04/2010 numac 2010003252 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2010 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2010 pub. 19/04/2010 numac 2010035273 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verdeling van de trekkingsrechten uit het Stedenfonds voor het jaar 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2010 pub. 19/04/2010 numac 2010035271 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het secundair volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2009 pub. 19/04/2010 numac 2010035272 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 2009 houdende toekenning van 3 gewestwaarborgen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/03/2010 pub. 19/04/2010 numac 2010201963 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 19/04/2010 numac 2010202083 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het deel van de totale hoeveelheid broeikasgasemissierechten dat aanvankelijk aan de nieuwkomers wordt toegekend voor de periode 2008-2012 type besluit van de waalse regering prom. 25/02/2010 pub. 19/04/2010 numac 2010202084 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Waalse Regering binnen de "Conseil consultatif de la formation en alternance" type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 19/04/2010 numac 2010202082 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot terugtrekking van de installaties die buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 2003/87/EC vallen en tot wijziging van de beslissing tot kosteloze verlening van de rechten wat betreft de overblijvende jaren van de refer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2010 pub. 19/04/2010 numac 2010029231 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende omvorming van het internaat verbonden aan het « Institut technique de la Communauté française » te Gembloux in een autonoom internaat

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/04/2010 numac 2010009426 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/04/2010 numac 2010009418 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 juli 2009, in werking tredend op 30 april 2010 's avonds, is Mevr. Giels, A., griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspra Bij koninkl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/04/2010 numac 2010009423 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 april 2010 : - zijn benoemd tot toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : - Mevr. Castermans, K., gerechtelijk stagiair voor het - de heer De

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/04/2010 numac 2010024064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 februari 2010 wordt Mevr. Tamigniaux, Daphné, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 november 2009 in de titel van attaché in de klasse A2 in het Franse taalkader, bij de Federale O Bij ko

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 19/04/2010 numac 2010011184 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-10/0007 : General Motors Belgium/Beerens Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 13 apr Volgens de

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 14/04/2010 pub. 19/04/2010 numac 2010003139 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Max & Minou », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^