B.S. Index van de publicaties van 27 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/12/2009 pub. 27/04/2010 numac 2010000205 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de strijd tegen piraterij op zee. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 22/12/2009 pub. 27/04/2010 numac 2010000213 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en diverse bepalingen type wet prom. 10/05/2007 pub. 27/04/2010 numac 2010000202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden. - Duitse vertaling type wet prom. 10/04/1992 pub. 27/04/2010 numac 2010000216 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 23/10/2009 pub. 27/04/2010 numac 2010000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt om het jaarlijks aantal kandidaat-notarissen op te trekken. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 27/04/2010 numac 2009204346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 113, 133 en 144 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 131nonies in hetzelfde besluit type koninklijk besluit prom. 23/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010201915 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 30 september 2009 van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2010 type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010022214 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17bis, § 8, en 17quater, §§ 1 en 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte type koninklijk besluit prom. 23/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010201930 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 16 september 2009 van het Paritair Subcomité van de betonindustrie betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2010. type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010024117 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010018156 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010024119 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 18 maart 2010 wordt met ingang van 1 augustus 2010, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Nagant, Michel, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelf type ministerieel besluit prom. 19/04/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010011197 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 57 houdende intrekking van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010003269 bron regie der gebouwen Personeel. - Opruststellingen Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2009 is aan de heer Andrien, Brice J.-M. J., ambtenaar van de klasse A1 bij de Waalse Diensten 1 - Directie te Bergen, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang va Hij mag type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010202152 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 29 maart 2010 wordt de beraadslaging van 15 februari 2010 vernietigd, waarbij de gemeenteraad van Edingen over de toekenning van een toelage aan de "ASBL A.I.D. - Escale" v EDINGEN. - Bij min type ministerieel besluit prom. 19/04/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010011156 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010024120 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 18 maart 2010 wordt met ingang van 1 oktober 2010, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Renders, Gérard, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelf

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010031200 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Park-Alsemberg » op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010035290 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot de kredietregeling, vermeld in artikel 4.1.16 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Reg

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010018144 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Leem

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010029241 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van beroep voor studietoelagen en studieleningen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 maart 2010, in artikel 1, A., 5° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2008 houden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010029239 bron ministerie van de franse gemeenschap Rangschikking van roerende culturele goederen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2010 heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, 32 stukken van de schat van Oignies, in de Bij bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029236 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het werkliedenpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029237 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende fusie door opslorping van het internaat verbonden aan het « Athénée royal de Gembloux » door het internaat verbonden aan het « Institut technique de la Communauté française » te Gembloux type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bevoegdheidsdelegaties voor het « Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets (Secretariaat voor Steun voor het interne beheer en het Interne Toezicht op type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029240 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden en van de voorzitter van de Hoge Raad voor studietoelagen en studieleningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010015055 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 maart 2010 wordt de heer Maarten VERVOORT, met ingang van 1 februari 2010, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de tite Bij k

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010009450 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 april 2010, is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Brussel van : de heren : - De Moor, A., wonende te Sint-Pieters-Woluwe - Dufays, A., wo

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010018147 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 december 2009 en 1 april 2010 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op d Deze

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010003250 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document - thesaurie prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010003261 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010054817 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Plasman, Henriette Plasman, Henriette Marie Adrienne Philomène Ghislaine, geboren te Ni Alvorens te

strafwetboek

type strafwetboek prom. 08/06/1867 pub. 27/04/2010 numac 2010000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Strafwetboek, Boek II, Titel I tot III

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010003255 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A2 van betrekkingen waaraan de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur is verbonden in de buitendiensten van de FOD Financiën I. Onderwerp Bij toepassing van de artikelen 47 en 48 van het A. de bet type incompetitiestelling prom. -- pub. 27/04/2010 numac 2010003260 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A2 van betrekkingen waaraan de titel van eerste attaché van financiën is verbonden bij de Centrale Diensten van de Fiscale Administraties, bij de Administratie der Thesaurie en bij de Algemene Diensten van het Alge I.

document - btw

type document - btw prom. 08/04/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010003264 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot hergroepering bij de Administratie van de btw, registratie en domeinen van de ontvangkantoren der domeinen en penale boeten van Kortrijk en Ieper en van Veurne en Brugge en hou
^