B.S. Index van de publicaties van 4 mei 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010201494 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 24/2010 van 17 maart 2010 Rolnummer 4806 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 133 en 134 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Boss type wet prom. 03/03/1977 pub. 04/05/2010 numac 2010000232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving op de beroepsvoetbalspelers. - Duitse vertaling type wet prom. 15/02/1993 pub. 04/05/2010 numac 2010000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010202309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 19 april 2010 wordt de heer Gerard LIETAER met ingang van 1 april 2011 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché. Het is hem vergund aanspraak op het pensioen te doen gelden. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010202311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2010, wordt aan de heer STROOBANTS, Gaston, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van B type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010202314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2010, wordt aan de heer DE GANSEMAN Jacques, op het einde van de maand juni 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010202315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2010, wordt aan de heer DEMEUSE Yves, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtbank va type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010202310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2010 wordt met ingang van 1 oktober 2009, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend aan de heer Jean-Marie DELRUE, adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor arbeidsvo Hij word type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010202312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2010, wordt aan de heer VERSTRAETEN, Julien, op het einde van de maand maart 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010202316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2010, wordt aan de heer APRUZZESE Raffaele, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van L type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010011212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 18 april 2010 wordt de beslissing van de Deputatie van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen van 17 september 2009 waarbij aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Bruss type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010007154 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 8044 van 22 april 2010 wordt de heer Ludwig VAN DER VEKEN, directeur-generaal, van de Nederlandse taalrol, op 5 september 2005 door verhoging in graad, bevorderd tot de graad van secretar Een ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010009468 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt Mevr. Anneleen Beckers, stagedoend attaché (operation(...) type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010202244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 18 april 2010 wordt aan de heer Somers, Raphaël, op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de zone Voor Hij wor type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010201319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010012080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010201365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de toekenning van ecocheques type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010201947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010031206 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 maart 2010, verkrijgt ESSENSYS CVBA, Marcel Thirylaan 200, bus 3, 1200 Brussel, de hernieuwing van de erkenning als p - Werv type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010024127 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 23 maart 2010 wordt met ingang van 1 oktober 2010, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Verhenne, Eric, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelfd type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010031204 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 maart 2010, ontvangt UNITED TALENT BVBA, Winkelstraat 33, 3078 Everberg, een hernieuwing van de gelijkgestelde ver - Werv type ministerieel besluit prom. 23/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010003273 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010014087 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegatie voor de toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type ministerieel besluit prom. 15/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010014088 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010031207 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 maart 2010, wordt THE CREW FLEX NV, Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen, erkend als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoef - Bem type ministerieel besluit prom. 27/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010009456 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, verlenging mandaat en ontslag van leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 22/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010018166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 2008 betreffende de vaccinatie tegen blauwtong type ministerieel besluit prom. 15/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010014089 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E type ministerieel besluit prom. 26/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010009457 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de secretaris van de Commissie van Toezicht

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010024136 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Dit bericht dient tot wijziging van de eerder in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten met werkzame stoffen opgenomen in bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG betreffend

document

type document prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010024135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst is een aanvulling van de eerder in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten met werkzame stoffen (...) Nummer, richtlijn tot opneming in bijlage I van Richtlijn

arrest

type arrest prom. 22/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010031209 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit inzake de uitvoering van flexibiliteitsmechanismen bedoeld in de artikelen 19, § 2, en 20, § 2, van de ordonnantie van 31 januari 2008 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgas-emissierechten en met betrekking tot d

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010009460 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 april 2010 wordt de heer Stefaan Todts, met ingang van 1 november 2008, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. Ov

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010201859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Julien Verstraeten De betrokken De voord

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010009461 bron instituut voor gerechtelijke opleiding Aanwerving van een administratief deskundige Het Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een administratief deskundige (m/v - niveau B). De geselecteerde kandidaat zal aangeworven worden ofwe(...) Jobinhoud : Je biedt

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010009473 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Burgerlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 april 2010 : - wordt het Kruis 1e klasse toegekend aan : de heren : Biesmans, N., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout; Briers, A., gerechts Courboin, G., gerec type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010009472 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 december 2009, dat in werking treedt op 31 mei 2010, is de heer Driessen, L., rechter in de politierechtbank te Tongeren, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010202313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 april 2010, wordt Mevr. Anne-Cécile WAGNER, stagedoend attaché, met ingang van 1 november 2009 tot rijksambtenaar benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdien Een b

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010031205 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 maart 2010, ontvangt PROMEXPO BVBA, chemin des Cressonnières 16, 1325 Chaumont-Gistoux, een gelijkgestelde vergunning als priv - Wer

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010031201 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als archeologische vorser Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 februari 2010 wordt de VZW « Société royale d'Archéologie de Bruxelles » erkend als archeologische vorser voor een termijn van vijf jaar aanvangend

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010202299 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 25/2010 van 17 maart 2010 Rolnummer 4716 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2, 2°, van het Vlaamse decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, zoals gewijzi Het Grond type arrest uittreksel prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010201493 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 28/2010 van 17 maart 2010 Rolnummer 4648 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening, ingesteld door de Ministerraad. Het Grondwe

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010202425 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** arts ****-care (niveau ****). - Uitslag **** vergelijkende selectie van **** arts ****-care (****/****) (niveau ****) voor het **** (****10001) werd afgesloten op 23 maart 2010. (...) Er zijn 2 **** type bericht van selor prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010202426 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés voor Internationale Samenwerking. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige attachés voor Internationale Samenwerking (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel(...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 04/05/2010 numac 2010202427 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige actuaris. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige actuaris (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) (AFG10003) werd afgesloten op 15 april 2010. Er zijn 2 geslaagden. (...)
^