B.S. Index van de publicaties van 21 mei 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/04/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010009467 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, in verband met de getuigen bij het burgerlijk huwelijk type wet prom. 29/04/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010011226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wat betreft de doorvoertarieven type wet prom. 22/08/2006 pub. 21/05/2010 numac 2010015057 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol nr. 14 bij het Verdrag inzake de bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, tot wijziging van het controlesysteem van het Verdrag, gedaan te Straatsburg op 13 mei 2004. - Addendum (2) type wet prom. -- pub. 21/05/2010 numac 2010009487 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 april 2010 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij kon type wet prom. -- pub. 21/05/2010 numac 2010000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven Verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 13 juni 2010 Bericht Tabel tot bepaling van de toegestane maximumbedragen voor verkiezingsuitgaven in uitvoering van artikel 3 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de Opmerking : - type wet prom. 21/02/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010015041 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Mauritius, gedaan te Brussel op 10 april 2007 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010024150 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 10.000 euro aan de VZW « Inter-Environnement Bruxelles » type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022134 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022133 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type koninklijk besluit prom. 16/03/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010014086 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het besluit 2007-I-10 van 31 mei 2007 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart betreffende het Patentreglement Rijn type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022139 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor werkloosheidsuitekeringen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022138 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022152 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022140 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022166 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022141 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022136 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/05/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010022258 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/05/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010009517 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2008 houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010202850 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een specifieke steunverlening aan de melksector type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010202833 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Titel III van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming wat betreft de installatie en de uitbating van benzinestations type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010202849 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevende deel van Boek I van het Milieuwetboek

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/05/2010 numac 2010018194 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Pete type bericht prom. -- pub. 21/05/2010 numac 2010003318 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22,

document

type document prom. 18/05/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010000305 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Onderrichtingen voor de voorzitters van de kantonhoofdbureau type document prom. 18/05/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010000304 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Onderrichtingen voor de voorzitters van de hoofdbureaus bij de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat type document prom. 18/05/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010000308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Onderrichtingen voor de voorzitters van het kantonhoofdbureau met geautomatiseerde stemming type document prom. 18/05/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Onderrichtingen aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus type document prom. 18/05/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010000306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Onderrichtingen voor de voorzitters van de stembureaus met traditionele stemming type document prom. 18/05/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Onderrichtingen voor de voorzitters van de stembureaus met geautomatiseerde stemming type document prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van het Fonds voor arbeidsongevallen type document prom. -- pub. 21/05/2010 numac 2010018190 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatie van gidsen Versie 2 van de « Gids Autocontrole : aardappelen-groenten-fruit verwerkende industrie en handel » gedateerd op 26 maart 2010 werd op 7 april 2010 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffen Belga

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van het beheerscomité van de Sociale dienst voor de leden van het onderwijspersoneel georganiseerd door de Franse Gemeenschap en de psycho-medisch-sociale centra geor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010029294 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2010 numac 2010003314 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 maart 2009 nr. 8 worden benoemd : Orde van Leopold Officier De heer COUSIN, J., erebeursmakelaar van NV J. COUSIN & C°; de heer ANSPACH, J.F., erebeursmakelaar van de A De vermelde personen n type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2010 numac 2010003316 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2009 nr. 10 wordt benoemd : Kroonorde Officier De heer BOSMAN, P.G.M., chef van administratie van de Cel voor financiële informatieverwerking. De vermelde persoon zal h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2010 numac 2010003317 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2009 nr. 11 wordt benoemd : Orde van Leopold Commandeur De heer COSTERMANS, P.G.E., administrateur bij DMR Financiën NV. De vermelde persoon neemt vanaf 15 november 20 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2010 numac 2010003315 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 maart 2009 nr. 9 wordt benoemd : Orde van Leopold Officier BANK ING BELGI" NV De heer KESTEMONT, J.J.P., senior manager ING België NV. De vermelde persoon neemt van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/05/2010 numac 2010009516 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Antwerpen : 2 . Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2010; - Bevekom : 1 (in associatie); -(...) - Gent : 1 (grondgebied van het vijfde kanton).

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/05/2010 numac 2010009515 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 mei 2010, is aan de heren Claeys, M. en Kensier, P., op hun verzoek, ontslag verleend uit hun ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Doornik. Het beroe

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/05/2010 numac 2010002034 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 juni 2009 wordt Mevr. Elisabeth Lattinne tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in een betrekking van het Overeen type benoemingen prom. -- pub. 21/05/2010 numac 2010009514 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij arrest nr. 203.861 van 11 mei 2010 van de Raad van State wordt de tenuitvoerlegging geschorst van het koninklijk besluit van 20 november 2009 waarbij Vincent Lamoral benoemd wordt tot gerechtsdeurwaarder in het gerecht

lijst

type lijst prom. 07/05/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010011227 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/05/2010 numac 2010202903 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés socioculturele activiteiten - adjunct van de directeur (niveau A) voor Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) (AFG10019) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaag(...) Er wor type bericht van selor prom. -- pub. 21/05/2010 numac 2010202848 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige inspecteurs van Financiën (gelijkgesteld met niveau A) voor het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën (AFG09042) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die d(...) Toelaa type bericht van selor prom. -- pub. 21/05/2010 numac 2010202915 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige algemene coördinators milieu-gezondheid (niveau A2) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG09041) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangel(...) Er word

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 21/05/2010 numac 2010003322 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « Bling Bling » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Bling Bling », een door de - v type document betreffende de nationale loterij prom. 18/04/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010003232 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Bling Bling », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 21/05/2010 numac 2010003323 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « Kop of Munt » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Kop of Munt », een door - v
^