B.S. Index van de publicaties van 3 juni 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/08/1985 pub. 03/06/2010 numac 2010000320 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting van een Commissie Arbeid ten behoeve van het Gezin. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010012039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in d type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010012055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in d type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010012054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in d type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010202408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die glasvensters voor automobielen produceren in het arrondissement van Charleroi en die onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan w type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010202467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010202409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklie type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010202410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen actief in de sector van de wasserij, spinnerij en verfi type koninklijk besluit prom. 27/04/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, a), 17, § 13, 20, § 1, 24, § 2, en 25, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010024009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 december 2009 wordt de heer Creylman, Mark, bevorderd met ingang van 1 juni 2008 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van adviseur - « Coördinator », in de klasse A3, bij de Fe Het b type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010024010 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 21 december 2009 wordt de heer Rosière, Pascal, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, met ingang van 1 januari 2009, in de titel van attaché - « celhoofd Organisatie van de Hulpver Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010011218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2009 wordt aan de heer André Jeumont, adviseur-generaal bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 juni 2010 eervol ontslag uit zijn De heer type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010012056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in d type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010012051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in d type koninklijk besluit prom. 30/09/2009 pub. 03/06/2010 numac 2009012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010200430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapc type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010200737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010200994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschaps type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010012046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de maalderijen en ondernemingen type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010012036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van bijproducte type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010012053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de suikerfabrieken, suikerraffin type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010012040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de gistfabrieken en de distillee type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010012048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van appelwijnen type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010012044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van drinkwaters

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010202976 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministeriële besluiten van 13 april 2010 die uitwerking hebben op 1 februari 2009, worden de heren Vincent Despiegeleer en Vincent Feller in vast verband benoemd tot de graad van attaché. Bij ministerieel besluit van 13 apr Bij minister type ministerieel besluit prom. 27/05/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 16, § 2 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010202975 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 7 april 2010, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap STRATER uit Erezée onder de handelsnaam En Bij mi type ministerieel besluit prom. 05/05/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010202964 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van "Control Union Certifications B.V." als controleorgaan biologische landbouw type ministerieel besluit prom. 28/04/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010014108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling die opleidingscursussen verstrekt voor bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010202977 bron waalse overheidsdienst Openbare Werken Bij besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 worden Mevr. Ginette Bastin en de heer Philippe Wilput vanaf 1 februari 2010 tot 31 januari 2015 benoemd tot lid van van het directiecomité van de "Société wallonne de Fi

document

type document prom. 22/04/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010029307 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring voor het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de P.M.S.-centra van de opleidingsprogramma's op het niveau van de netten voor het schooljaar 2010-2011 type document prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010000314 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Een mandaat van Franstalig assessor zal in oktober 2010 te begeven zijn bij de afdeling wetgeving van de Raad van State De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten zijn, een nuttige juri 1° ges type document prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010000313 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Een betrekking van Franstalig staatsraad is te begeven bij de Raad van State De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten zijn, een nuttige juridische beroepservaring van ten minste tien 1° ges

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010029283 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesub type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010029265 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd c type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010029278 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de sporttakken en de leeftijdscategorieën met het oog op de erkenning van de topsporters, sportbeloften en trainingspartners type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010029277 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor het indienen en het onderzoeken van de aanvragen om erkenning als topsporter, sportbelofte en trainingspartner, en van de procedure voor het intrekken van die erkenni

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010000335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Verlenging mandaat Bij beschikking 2010/03 van de Eerste Voorzitter van de Raad voor vreemdelingenbetwisting van 25 mei 2010, wordt het adjunct-mandaat van hoofdgriffier, dat Mevr. Carine De Cooman bekleedt, verlengd met drie jaar e

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010003341 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 maart 2009, nr. 17 worden benoemd : Orde van Leopold II Ridder Bank ING België NV De heer BELMANS, E.P.J.; De heer DIRICK, L.A.; De heer De MUYLDER, R.G.G.C.C.E.; De heer FONCK, P.C.M.; De h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010003340 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 maart 2009, nr. 16 worden benoemd : Orde van Leopold II Officier De heer de BUCK VAN OVERSTRAETEN, J.-P.F.S., effectenmakelaar, ondervoorzitter van de raad van bestuur van Feb De heer GOFFIN,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010009539 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009, dat in werking treedt op 30 juni 2010, is Mevr. Wagner, D., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, op haar verzoek, in ruste gesteld. Ze kan haa Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010009540 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 april 2010, is Mevr. Wagner, D., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, bevorderd tot Officier van de Leopoldsorde. Zij zal het burgerli

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. 19/05/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010202290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van artikel 99 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010203044 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** "**** managers". - Uitslag De vergelijkende selectie van **** "**** managers" (niveau ****21) voor de Koninklijke Musea voor **** ****(...) Er zijn 2 geslaagden. type bericht van selor prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010203033 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs primaire productie. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs primaire productie (niveau B) voor het FAVV (ANG09892) werd afgesloten op 19 mei 2010. Er(...) type bericht van selor prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010203037 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociale bemiddelaars. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociale bemiddelaars (niveau A3) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG09887) werd afgesloten (...) Er zijn

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoe Erk type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010014112 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, Erk type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010014115 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoer Erk type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010014113 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoe Erk

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010003331 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit d(...) Stad Bergen (vroeger Maisières) Een perceel gron

document - fiscaliteit

type document - fiscaliteit prom. -- pub. 03/06/2010 numac 2010003309 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de FISCALITEIT. - Centrale diensten. - Directie VIII/4 Prijslijst van de publicaties van de btw en de directe belastingen. - Jaar 2010 Kantoor voor verkoop van publicaties van de BTW en de directe belastingen North Koning Alb
^