B.S. Index van de publicaties van 30 juni 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/12/2009 pub. 30/06/2010 numac 2010000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie . - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010009601 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 juni 2010 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de ***** beiden wonend type wet prom. 02/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010009582 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010012063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de NV SABENA, tot wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverhei type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010 in uitvoering van het uitzonderl type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010012065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties, betreffende het gewaarborgd minimumlo type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende de arbeidsduur en de arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010015127 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij koninklijke besluiten van 6 juni 2010 worden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : Gilles HEYVAERT, Ambassadeur en Consul-Gene Michel DEW type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewi type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 betreffende h type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het fonds voor vorming type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, houdende wijziging en coördinatie van de sta type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010018243 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010022308 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 19, vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010015126 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 6 juni 2010 wordt de heer Frank RECKER geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Oostenrijk, met standplaats te Wenen, en belast met de functies van Het be type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010012072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010202878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2010 Koninklijk besluit van 15 juni 2010. Leopoldsorde Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : Mevrn. : MERCKX, Paule, adviseur-generaal bij het Departement. Zij zullen het burgerlijk ere type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010202877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2010 Koninklijk besluit van 15 juni 2010. Kroonorde Worden benoemd tot de graad van Officier in de Kroonorde : Mevr. BERGHMANS, Birgitte, attaché bij het Departement. De heer CASTELYNS, Ru Mevr. DECHENEUX, Nicole type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010202879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2010 Koninklijk besluit van 15 juni 2010. Orde van Leopold II Worden bevorderd tot de graad van Grootofficier in de Orde van Leopold II : De heren : BOCKSTEINS, Harry, adviseur-generaal b COX, Guy, directeur-gener type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010024221 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Service de Santé mentale de Verviers »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010203322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Commissie "Ondernemingsplannen". - Benoeming. - Ontslag Bij ministerieel besluit van 11 juni 2010 dat uitwerking heeft met ingang van 7 april 2010,wordt de heer Koen CABOOTER, te Brugge, als vertegenwoordiger van de representatieve wer type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010003395 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2010, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 8, eerste lid, 10°, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie v type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010003396 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2010, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 10, eerste lid, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie type ministerieel besluit prom. 15/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010014145 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen type ministerieel besluit prom. 17/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010203557 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van de punten 7 en 12 van de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2009 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 houdende het reglement van de hypotheekleningen type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010203496 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 28 mei 2010 wordt de "SA Eloy Travaux" vanaf 28 mei 2010 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 28 mei 2010 wordt de NV Bij ministerieel besluit type ministerieel besluit prom. 25/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010203326 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2009 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010031321 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 29 april 2010, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als landschap van het Molenbeekdal, begrensd door de Molenbeek, de Nestor Martinstraat, de Bosstr Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010031323 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regelen van openbaarmaking inzake stedenbouw en leefmilieu

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010035442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010203550 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het boekhoudkundig, begrotings- en financieel reglement van "Wallonie-Bruxelles International" type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010203556 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van subsidies bestemd voor onderhoudswerken van gemeentewegen voor de jaren 2010 tot 2012

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010003376 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht tot vaststelling van het modelattest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen, te gebruiken voor de vanaf 1 januari 2010 betaalde uitgaven voor kinderopvang Ingevolg - de ui type bericht prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010018252 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Vastiau-Godeau, met zetel te 1652 Alsemberg, steenw Deze bes type bericht prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010024215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Dit bericht dient tot wijziging van het in het Belgisch Staatsblad van 4 december 2009 gepubliceerde officieel bericht tot aanvulling van de lijsten met wer(...) In deze lijsten wo type bericht prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010018253 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Hans type bericht prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010018251 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Elia Asset, met maatschappelijke zetel te 1000 Brus Deze zaa

document

type document prom. 23/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010035379 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010031325 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Secretariaat van de "Regional Cooperation Council", ondertekend te Brussel op 29 augustus 2008 Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aang(...) Art. 2. Het type beschikking prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010031324 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Moldavië, Montenegro, de Republ

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010022283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Pensioenen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij Koninklijke besluiten van 2 juni 2010 werden met ingang van 8 april 2010 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer FILLEUL Michel, Châteline Ridder De heren : type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010022282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Pensioenen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 2 juni 2010 werden met ingang van 8 april 2010 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier Mevr. BRYNAERT Maria, Mechelen. COOSEMANS Alexander, N

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010203570 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen . - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (Brandwondencentrum) (m/v) (niveau B) voor het Ministerie van Def(...) Er zijn 10 geslaagden.

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010042406 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juni 2010

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2009054784 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Marchal, Joannes Joannes Franciscus Sophia Marchal, weduwnaar van Maria Isabella Theres Alvorens te

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010040306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2010 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juni 2010, 113.77 punten bedraagt, tegenover 11 Het gez

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 02/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010003296 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de door de Nationale Loterij ten gunste van de Lotto-deelnemers georganiseerde promotieactie, genaamd « Zomerspeelpot 2010 »

document - fiscaliteit

type document - fiscaliteit prom. -- pub. 30/06/2010 numac 2010003360 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De tweede kw
^