B.S. Index van de publicaties van 28 juli 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010202159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de flexibele uuroosters type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010202094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de toekenning van een vergoeding type koninklijk besluit prom. 16/07/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010015141 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van de interdepartementale provisie ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd voor het dekken van allerlei uitgaven die verband ho type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010202133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het te type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010022337 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010202136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vor type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010201886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de toekenning van het c type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010202104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de soc type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010022338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010202095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de eco type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2010 numac 2010022267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 30 april 2010 wordt de heer Jean-Marie Devriese, klasse A2 bij de Federale 0verheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 30 juni 2010 's avonds, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/06/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010024229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 2007 tot toekenning van een subsidie aan de stad Luik ter ondersteuning van een « pilootproject inzake de behandeling door middel van diacetylmorfine » type ministerieel besluit prom. 20/05/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010203927 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 05/07/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010000417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die gemachtigd zijn krachtens artikelen 25 en 34 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden om de feiten zoals gesanctioneerd in artikel 18 vast te stellen en om d type ministerieel besluit prom. 20/05/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010203928 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 25/05/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010203931 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 20/05/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010203926 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 25/05/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010203930 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 25/05/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010203929 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04, 09 en 22 van organisatieafdelingen 09, 12, 14 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/06/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010031355 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het eervol ontslag van de heer Nys, Hugo uit zijn functies

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010035507 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied handel type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010035508 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied auto

decreet

type decreet prom. 09/07/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010035533 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/07/2010 numac 2010018277 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk van 5 december 1991 tot b Jean type bericht prom. -- pub. 28/07/2010 numac 2010018278 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Cynthia Walthery, Christa Walthery, Henriette Van De Kelf Dit besl type bericht prom. -- pub. 28/07/2010 numac 2010018279 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Concordimo, met zetel te 2020 Antwerpen, D'Herbouvi Dit besl

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 28/07/2010 numac 2010203069 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 56/2010 van 12 mei 2010 Rolnummer 4780 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 317 van de programmawet van 22 decem(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de re

erratum

type erratum prom. 13/06/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 35 en 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

arrest

type arrest prom. 13/07/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010003441 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/07/2010 numac 2010009663 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij arrest met nummer 205.612 van de Raad van State van 22 juni 2010, wordt het koninklijk Besluit van 26 november 2009 waarin aan Mevr. Maddy Delhamende, griffier-hoofd van dienst A2 bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen Het ber

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/07/2010 numac 2010204050 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen financiële domeinen. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen financiële domeinen (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG10014) werd afgeslo(...) Er zijn
^